Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szkolenia

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2019 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane13 marca 2019 r. Katowice
25 marca 2019 r. Warszawa
Gospodarka osadami ściekowymi i innymi odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych- konsekwencje nowelizacji ustawy o odpadach dla sektora wodociągowo- kanalizacyjnego i komunalnego22 marca 2019 r. Poznań
25 marca 2019 r. Katowice
KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – OGÓLNE WARUNKI UMÓW (OWU), WZORY DOKUMENTÓW. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI PO ZMIANACH29 marca 2019 r. Gdańsk
Elektronizacja zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej1 kwietnia 2019 r. Warszawa
4 kwietnia 2019 r. Katowice
AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI W ŚWIETLE NOWYCH REGULAMINÓW DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. NOWELIZACJA ZASAD PRZYŁĄCZENIA DO SIECI NA PODSTAWIE UWAG WÓD POLSKICH. WZORY DOKUMENTÓW3 kwietnia 2019 r. Poznań
4 kwietnia 2019 r. Wrocław
Warsztaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych5 kwietnia 2019 r. Katowice
8 kwietnia 2019 r. Łódź
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 201911 kwietnia 2019 r. Warszawa
„NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WODNE I USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, USTAWY O ODPADACH” TARYFY DLA WODY- ZMIANY TARYFY W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA”15-16 kwietnia 2019 r. Lidzbark Warmiński
ŚRODKI TRWAŁE DLA KSIĘGOWYCH I SŁUŻB TECHNICZNYCH w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, energetycznych, ciepłowniczych, komunalnych i pozostałych przedsiębiorstw sieciowych17 kwietnia 2019 r. Katowice
15 maja 2019 r. Warszawa
19 czerwca 2019 r. Poznań

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl