Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Amortyzacja środków trwałych finansowanych przez UE, podatek od nieruchomości oraz praktyczne aspekty zamknięcia roku 2015 dla branży wodnokanalizacyjnej

PROGRAM:

I. Amortyzacja środków trwałych finansowanych przez UE
II. Pokrycie z odpisów amortyzacyjnych urządzeń kanalizacji sanitarnej, inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej,
III. Zaliczenia do kosztów taryf kwot rat leasingowych związanych z nabyciem sieci wodnych i/lub kanalizacyjnych poprzez leasing operacyjny,

IV. Szczegółowe omówienie zagadnień majątku trwałego przy zamknięciu w spółce sieciowej
1. Środki trwałe wg Ustawy o Rachunkowości w firmie wodnokanalizacyjnej – przykłady ujęć
2. Budynki i budowle – porównanie zapisów Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Prawa budowlanego oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych dla firm wodnokanalizacyjnych:
a) definicja budynku i jej ewolucja,
b) definicja budowli,
c) obiekty pomocnicze, urządzenia techniczne, instalacje oraz urządzenia budowlane,
d) KŚT a kategorie obiektów budowlanych,
e) tymczasowe obiekty budowlane,
f) fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia,
g) fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla,
h) fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą,
i) fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem,
j) fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem.
3. Rzeczowe aktywa trwałe w przepisach międzynarodowych (porównanie do regulacji rodzimych). Początkowe ujęcie składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień nabycia lub wytworzenia i zasady wyceny na dzień bilansowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w szczególności:
a) Wodociągi
– Rurociągi tranzytowe i magistrale
– Sieć rozdzielcza
– Przyłącza do nieruchomości
b) Kanalizacja:
– Sanitarna
– Ogólnospławna
– Deszczowa
– Podłączenia
6. Środki trwałe w konfrontacji do przepisów w kontekście obowiązków miasta: minimalny poziom usług świadczonych przez operatorów eksploatacyjnych wyznaczony został w szczególności w treści:
a) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) wraz z aktami wykonawczymi;
b) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
d) zezwoleń udzielonych operatorom eksploatacyjnym na mocy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) – na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
7. Zmiany wartości środków trwałych w firmie wodno- kanalizacyjnej:
– Przeszacowanie aktywów trwałych
– Amortyzacja – cel, okres i metody, aktualizacja długości okresu użytkowania
– Wartość końcowa (rezydualna)
– Komponentyzacja środków trwałych, tzw. „Rachunkowości komponentów”
8. Wycena wartości początkowej środków trwałych nabytych w inny sposób w firmie wodno-kanalizacyjnej:
a) wytworzonych we własnym zakresie,
b) nabytych (nowe i używane) – zakup, aport, darowizna,
c) ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,
d) środki trwałe sfinansowane (w części lub całości) dotacją,
e) inwestycje w obcych środkach trwałych.
9. Środki trwałe w kontekście zadań samorządów
a) Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, współpraca ze spółkami operatorskimi na wydzierżawianej i poddzierżawianej tym podmiotom strukturze systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowiącej odpowiednio:
b) Realizacja i finansowanie Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w mieście
c) Prowadzenie inwestycji z zakresu funkcjonowania wodociągów i kanalizacji (inwestycje modernizacyjne istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowe – budowa nowej sieci).
d) Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
e) Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie funduszy unijnych
na współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
f) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w tym zapewnienie wykonywania
na własne ryzyko i koszt prac związanych z ich eksploatacją przez operatorów eksploatacyjnych.
10. Majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i jego klasyfikacja – błędy praktyczne w ujęciu następujących elementów:
a) Budynki i budowle
b) Urządzenia techniczne i maszyny
c) Środki transportu
d) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
e) Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania
f) Wartości niematerialne i prawne
g) Inwestycje rozpoczęte
11. Amortyzacja środków trwałych, budowli sieciowych – szczególne problemy dla wodno-kanalizacyjnych firm:
a) Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (budynek i budowla na cudzym gruncie, inwestycja w obce środki trwałe, w tym w obce budynki i budowle) (dodatnia wartość firmy i koszty prac rozwojowych).
b) Przyłącza:
– ustalenie wartości początkowej
– przychód właściciela sieci w razie wytworzenia na koszt inwestora
– przychód z tytułu zwrotu z wydatków na wybudowanie przyłącza
c) podział budowli sieciowych na dwie lub więcej części
d) klasyfikacja budowli sieciowych na poszczególne obiekty inwentaryzacyjne
e) częściowa likwidacja sieciowych środków trwałych
f) przyłączenie oraz odłączenie części składowych środków trwałych
g) Przyjęcie do używania oraz wprowadzenie do ewidencji – kryterium faktyczne oraz kryterium prawne. Ujawnienie środka trwałego.
h) Wartość początkowa. Cena nabycia. Koszt wytworzenia. Środki trwałe nabyte nieodpłatnie albo częściowo odpłatnie. Środki trwałe nabyte aportem. Aport w postaci przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
i) Modyfikacja wartości początkowej. Ulepszenie środka trwałego oraz odłączenie części składowych i peryferyjnych. Remont środka trwałego.
j) Straty na środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego. Modyfikacja pojęcia likwidacji w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych.
k) Pojęcie inwestycji. Koszty zaniechanych inwestycji.
l) Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z brakiem uregulowania zobowiązania w terminie płatności na przykładzie amortyzacji.
V. Trudne problemy przy zamknięciu ksiąg: odroczony podatek dochodowy, różnice kursowe
VI. Przedstawienie zestawu czynności przygotowujących do zamknięcia ksiąg :
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie roku w księgach, kompletność dokumentacji, kontrola sald w poszczególnych grupach kont, przeliczanie zapisów w walutach obcych, metody wykrywania błędów
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym, harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.
VII. Rozwiązanie trudnych orzeczniczo problemów kwalifikacji w środkach trwałych jak: inwestycja gdzie gmina uzależnia inwestycję od dodatkowych prac jak chodnik, czy rondo, granice pojemności wartości początkowej (czy uwzględnić szkolenia, ekspertyzy, delegacje).
VIII. Kontrole podatkowe US, UKS i NIK – przedstawienie jak będą wyglądały w 2016 i 2017 r. wraz z konsekwencjami oraz przedstawienie trendów w orzecznictwie dotyczących procesów odszkodowawczych w stosunku do spółek sieciowych na 2016 i 2017 r.
Przygotowanie do zamknięcia roku bilansowego 2015
IX. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych spółek sieciowych wraz ze wskazaniem ich specyfiki – zestaw wymogów
a) przygotowanie polityki rachunkowości specyficznej dla branży i wskazanie trudnych punktów z rozwiązaniem, porównanie PSR i MSR/MSSF
a). Wykazanie różnic w ujęciu składników sprawozdania według polskiego prawa bilansowego i MSR/MSSF wraz z konsekwencjami spółek sieciowych
b). Przygotowanie regulaminu środków trwałych
c). Prowadzenie ksiąg rachunkowych i zestaw dokumentów
d). Inwentaryzacja
e). Zasady wyceniania składników bilansu spółek sieciowych
f). Przechowywanie dokumentacji
g). Badanie bilansu wraz ze wskazaniem przypadków sporów z biegłym rewidentem co do wyceny np. środków trwałych w zestawach
h) odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe księgowego, eksperta technicznego, komisji inwentaryzacyjnej
X. Ważne dokumenty dla spółek sieciowych obok sprawozdań finansowych – omówienie instrukcji obiegu dokumentów z konsekwencjami, polityki rachunkowości ze specyfiką spółek sieciowych, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych.
XI. Zakres sprawozdania finansowego bilansu z ćwiczeniami praktycznymi dotyczące problemów wywołujących problemy w spółkach sieciowych:
a) bilans i jego budowa,
b) ogólne zasady wyceny,
c) kategorie cen,
d) aktywa trwałe,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) rzeczowy majątek trwały,
g) należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
h) aktywa obrotowe,
i) zapasy,
j) należności krótkoterminowe i roszczenia,
k) inwestycje krótkoterminowe,
l) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
m) kapitał (fundusz) własny,
n) zobowiązania,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania,
q) bierne rozliczenia międzyokresowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 listopada 2015 r. Lublin
17 listopada 2015 r. Gdańsk
19 listopada 2015 r. Kraków

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

PROMOCJA:
390 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl