Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Budżetowanie i Controlling w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym

Do udziału zapraszamy członków zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

PROGRAM:

Dzień I
9.30-10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00- 16.30 Wykład
I. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA A RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (45 min)
1. Wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej.
2. Rachunkowość zarządcza, a controlling.
3. Przystosowanie zasad zarządzania przedsiębiorstwem do wymogów rachunkowości zarządczej i controllingu.
4. Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej i zarządczej
5. Budżetowanie jako podstawowe narzędzie rachunkowości zarządczej i controllingu.
6. Rachunkowość zarządcza a ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
II. RODZAJE RACHUNKÓW KOSZTÓW I ICH WPŁYW NA KALKULACJE KOSZTÓW (45 min)
1. Cele i zadania rachunku kosztów.
2. Charakterystyka rachunku kosztów pełnych.
3. Charakterystyka rachunku kosztów zmiennych.
4. Charakterystyka rachunku kosztów działań.
5. Przykład i ćwiczenie z zakresu rachunku kosztów.
III. RACHUNEK KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH (90 min)
1. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów – Przykład i ćwiczenie.
2. Koszty utrzymania ujęć i produkcji wody.
3. Koszty utrzymania systemu wodociągowego.
4. Koszty utrzymania systemu kanalizacyjnego.
5. Koszty utrzymania oczyszczalni i oczyszczania ścieków.
6. Koszty obsługi klienta (odczyt, rozliczenie, windykacja).
7. Koszty działalności pomocniczej, w tym:
a) Koszty transportu.
b) Koszty laboratorium.
c) Koszty automatyki.
d) Koszty dyspozytorni pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego.
8. Koszty działalności dodatkowej.
9. Koszty hurtowej dostawy wody.
10. Koszty hurtowego odbioru ścieków.
11. Koszty ogólnozakładowe.
12. Koszty utrzymania zarządu.
13. Koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Ćwiczenie.
IV. ORGANIZACJA EWIDENCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIOSTWEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYM (90 min)
1. Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa.
2. Modyfikacja planu kont na potrzeby controllingu i budżetowania ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Plan kont zespół 5 – koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego
– jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.
4. Projekt zakładowego planu kont – zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami.
5. Wady analizy kosztów wyłącznie według mpk i rodzaju (konta zespołu 4 i 5).
6. Zapisy w polityce rachunkowości w kontekście ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
7. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
a) Rozliczanie wewnętrzne kosztów – przykład i ćwiczenie.
b) Rozliczanie kosztów robocizny – przykład i ćwiczenie.
c) Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa – przykład i ćwiczenie.
d) Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów – przykład i ćwiczenie.
8. Przykład Zakładowego Planu Kont dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (Zespół 4,5 i 7).
V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIOSTWEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYM (90 min)
1. Rachunek wyników produkcji i dostarczania wody dla wyodrębnionego obszaru – przykład.
2. Rachunek wyników odprowadzania i oczyszczania ścieków dla wyodrębnionego obszaru.
3. Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania.
4. Rachunek wyników zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
5. Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – przykład.
6. Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa.
7. Budżet przedsiębiorstwa – przykład.
8. Budżet inwestycyjny jako budżet zadaniowy – przykład.
9. Raport z działalności przedsiębiorstwa.
W trakcie wykładów przerwa kawowa o godz. 11.30 oraz lunch o godz. 13.15
15.30 – 16.30 Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi
19.30 Kolacja

Dzień II
9.30-10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00- 15.30 Wykład
I. WDRAŻANIE CONTROLLINGU
I BUDŻETOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYM (180 min)
1. Istota controllingu jako podsystemu regulacji wewnętrznej.
2. Przedmiot i zakres controllingu.
3. Istota wdrażania systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.
4. Audyt systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.
5. Dokumentacja organizacyjna systemu budżetowania przedsiębiorstwa.
6. Koncepcja wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie.
7. Organizacja i zadania działu controllingu. Rola controllera w przedsiębiorstwie.
8. Excel a systemy informatyczne do budżetowania i controllingu.
9. Przykład systemu budżetowania dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zbudowany w oparciu arkusz kalkulacyjny Excel.
II. KALKULACJE USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W OPARCIU O (90 min)
1. Usługi wodomierzowe – przykład.
2. Usługa odbioru ścieków dowożonych tzw. zlewni – przykład.
3. Usługa hurtowej dostawy wody – przykład.
4. Usługa hurtowego odbioru ścieków – przykład.
W trakcie wykładów przerwa kawowa o godz. 11.00 oraz lunch o godz. 13.15
15.00 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6-7 kwietnia 2017 r. Kraków

Godziny zajęć: 10.00-16.30

Cena obejmuje: udział w wykładach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Udział w 2 dniach szkolenia bez noclegu: 1090 zł + 23% VAT. Udział z 1 noclegiem w pokoju 2- osobowym: 1290 zł. Udział z 1 noclegiem w pokoju 1- osobowym: 1350 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1090 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl