Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Inwestycje w środki trwałe dotyczą głównie grup składników związanych z działalnością operacyjną, zwłaszcza w maszyny, urządzenia, środki transportu czy w nieruchomości. Są podstawowym sposobem powiększania majątku trwałego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści. Procesy inwestycyjne wiążą się z wyborem określonej polityki działania oraz dużej różnorodności możliwych rozwiązań. Proces decyzyjny jest tym łatwiejszy im większa wiedza z różnych obszarów zagadnienia. Przybliżenie i usystematyzowanie pojęć definicyjnych i zagadnień w świetle przepisów prawa krajowego: budowlanego, rachunkowego i podatkowego, stanowi główny przedmiot niniejszego szkolenia.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania. Przybliżenie uregulowań wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla pracowników wydziałów technicznych i produkcyjnych.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:
Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i
administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Jednym z podstawowych obowiązków banków jest zachowanie w tajemnicy informacji powierzonych przez klienta, w szczególności tych dotyczących jego produktów bankowych. Ujawnienie tych informacji bez podstawy prawnej może rodzić szereg negatywnych konsekwencji dla banku oraz osoby, która doprowadziła do ich ujawnienia. Zakres tajemnicy bankowej jest bardzo szeroki. Ustawodawca wprowadził i nadal wprowadza szereg przepisów, które umożliwiające różnym organom i podmiotów dostęp do tej tajemnicy. Powoduje to konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy z tego obszaru, celem zapewnienia bezpieczeństwa prawnego banku.
Celem szkolenie jest kompleksowe omówienie kwestii tajemnicy bankowej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Treści szkolenia omawiane są na podstawie ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i ustaw o podatku dochodowym,
z podkreśleniem różnic występujących w regulacjach prawnych. Przewidziano również
szczególne uregulowania dla jednostek sektora finansów publicznych. Szczegółowa analiza
nadawania statusu środków trwałych aktywom trwałym, które spełniają kryteria definicyjne
oraz zasady wewnętrzne. Omówienie form prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej środków trwałych, z uwzględnieniem zmian podatkowych od 2019 r. w
zakresie amortyzacji firmowych samochodów osobowych. Treści szkolenia poparte są
przepisami prawa, orzecznictwem sądowym i interpretacjami podatkowymi oraz przykładami z doświadczeń prowadzącego szkolenie.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem Akademii jest praktyczne zapoznanie uczestników z wymaganiami norm ISO 27000 (Zarządzanie bezpieczeństwem informacji), ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) oraz ISO 31000 (Zarządzanie ryzykiem). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z dobrymi praktykami, do których odwołują się Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Szkolenie obejmuje cykl 3 spotkań (5 godz.) podczas których zostaną przybliżone wymagania poszczególnych norm ISO. Szkolenie obejmuje także część warsztatową.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają normy ISO do wykorzystania w ramach wykonywanych czynności służbowych

490 zł/osoba +23% VAT cena za 1 blok
Przy całym pakiecie 2 bloków szkoleń 790 zł/osoba

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie całości problematyki sądowej i administracyjnej egzekucji z rachunku bankowego z punktu widzenia banku i jego interesów. W ramach szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące w praktyce problemy związane z realizacją zajęć wierzytelności z rachunków, w tym rachunków VAT. Obecnie obowiązująca regulacja prawna generuje szereg ryzyk prawnych po stronie banku. Ryzyka te wynikają po części z odmiennej interpretacji przepisów, jaką prezentują banki oraz organy egzekucyjne. Z pomocą może tutaj przyjść wnikliwa analiza orzecznictwa sądowego, które dotyczy tego obszaru. Odpowiada ono na szereg wątpliwości występujących w praktyce, a zastosowanie się do niego pozwala ograniczyć ryzyko poniesienia przez bank odpowiedzialności za niewłaściwą realizację obowiązków ustawowych. W ramach przyjęcia i realizacji zajęcia rachunku bankowego występuje szereg podmiotów, takich jak wierzyciel, dłużnik, organ egzekucyjny i bank. Podmioty te mogą mieć różne interesy. Poznanie tych interesów oraz obszarów, gdzie mogą zostać naruszone, również umożliwia ograniczenia ryzyk.
Szkolenie uwzględnia zmiany wchodzący w życie z dniem 25 marca 2024 roku.
W ramach szkolenia szczegółowo zostanie omówiona kwestia ograniczeń egzekucji z rachunków bankowych.
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zajęć sądowych i administracyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banku oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Nabycie umiejętności w zakresie:
a) Prawidłowej identyfikacji dokumentacji kredytowej podmiotów gospodarczych w zależności formy prawnej.
b) Prawidłowego uwzględnienia przepisów prawnych istotnych z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej.
c) Weryfikacji i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych
d) Oceny adekwatności zabezpieczeń przyjmowanych przez bank.
e) Identyfikacji czynników ryzyka kredytowego.
Szkolenie dedykowane dla osób rozpoczynających pracę w działach kredytowych, w tym analityków kredytowych oraz doradców kredytowych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności w zakresie:

– przeprowadzania efektywnego monitoringu kredytowego podmiotów gospodarczych;

– identyfikacji sygnałów ostrzegawczych;

– wdrażania działań zaradczych ograniczających ryzyko kredytowe;

– wyceny i oceny zabezpieczeń;

– prawidłowej klasyfikacji ekspozycji kredytowych.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl