Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami dotyczącymi rynku kryptowalut, w szczególności rozporządzenia MiCA oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście technologii blockchain. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wprowadzenia i celów MiCA, roli technologii blockchain w nowych regulacjach, a także analizy kluczowych aspektów regulacji MiCA w odniesieniu do rynku kryptowalut.
Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą posiadać głębszą wiedzę na temat najnowszych regulacji dotyczących rynku kryptowalut oraz zrozumieją praktyczne aspekty ich wdrażania. Szkolenie umożliwi uczestnikom lepsze przygotowanie do zmian w prawie i regulacjach oraz skuteczne dostosowanie się do nowych wymagań prawnych. Dodatkowo, możliwość dyskusji i zadawania pytań pozwoli na rozwianie ewentualnych wątpliwości i lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cele szkolenia:
Przekazanie Członkom Organów Zarządzających BS (RN, Zarząd, stanowiska kluczowe) wiedzy i umiejętności sprawdzanych przy ocenie odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej a wprowadzonych przez Wytyczne EBA 2021 i obowiązujący od stycznia 2022.

Szkolenie dotyczy wiedzy i umiejętności z następujących obszarów:
• interpretacja informacji finansowych instytucji, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków.
• ocena efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę;
Grupa docelowa
Członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu BS oraz Zarząd i pracownicy na kluczowych stanowiskach w Banku.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie skutków ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na umowę rachunku bankowego, zarówno tzw. konsumenckiego, jak i prowadzonego dla przedsiębiorcy. W ramach szkolenia omówiony zostanie wpływ tych procesów na samą umowę, jak i możliwość dysponowania środkami na rachunku bankowym. Ponadto przedstawione zostaną dodatkowe zagadnienia, które powstają w związku z upadłości/restrukturyzacją posiadacza. Szkolenie ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia odpowiedzialności banku w związku z nieprawidłowym postępowaniem.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najnowszymi zmianami prawa dotyczącymi kredytowania klientów banków – konsumentów i osób prowadzących działalność rolniczą: projektem ustawy o wakacjach kredytowych w 2024 roku i ustawy rozciągającej ochronę konsumencką na rolników. Omówiona zostanie także problematyka pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz klauzul awaryjnych w umowach kredytowych w kontekście zastrzeżeń zgłoszonych przez Urząd KNF, a także najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące sankcji nieważności umowy w przypadku nienależytego zbadania zdolności kredytowej konsumenta.
Dla kogo:
zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy i pracownicy komórek zgodności, prawnicy

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Podczas szkolenia każdy IOD zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu:
• Poprawnego dostosowania system ochrony danych osobowych w Banku do wymagań RODO
• Zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności
• Prawidłowego prowadzenia rejestru czynności przetwarzania w Banku
• Szacowania ryzyka i przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych
• Dostosowania regulacji wewnętrznych Banku do wymogów RODO
• Samodzielnego opracowania wymaganej dokumentacji
• Konstruowania dokumentacji związanej z RODO
• Sposobów realizacji praw Klientów Banku
• Właściwego zabezpieczenia systemu informatycznego
• Zasad współpracy z pozostałymi komórkami Banku
• Przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie przeznaczone dla analityków kredytowych oraz osób zaangażowanych w proces udzielania kredytów inwestycyjnych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie skierowane jest do: pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych prowadzących i zdających dokumentację pracowniczą.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi dokumentacji pracowniczej w świetle przepisów prawa pracy oraz przepisów archiwalnych, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych i archiwum zakładowym/składnicy akt.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie adresowane dla Zarządu Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych, kadry zarządzającej i pracowników działu IT
CEL I KORZYŚCI SZKOLENIA
Zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z zagadnieniem cyberbezpieczeństwa, odporności środowiska ICT na zagrożenia cyfrowe oraz zabezpieczeniem danych w systemach teleinformatycznych:
• Zapoznanie się z wytycznymi nadzorczymi i podstawowymi pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa.
• Identyfikacja głównych zagrożeń w cyberprzestrzeni
• Podstawy prawidłowego utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego i świadome wdrażanie zasad cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego.
• Poznanie środków bezpieczeństwa służących do ograniczenia ryzyka związanego z technologiami i bezpieczeństwem ICT
• Promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z technologii i przeciwdziałanie cyberprzestępczości
• Usystematyzowanie posiadanej i poszerzonej wiedzy przez Uczestników szkolenia.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Upływ czas może mieć i często ma istotne znaczenie dla interesów wierzyciela i możliwości ich przymusowej realizacji. W tym zakresie najważniejsza jest instytucja przedawnienia i terminów zawitych. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku zostały istotnie zmodyfikowane przepisy o przedawnieniu, w tym nastąpiło skrócenie niektórych okresów przedawnienia. Ustawa ta zawiera przepisy przejściowe regulujące jej wpływ na już rozpoczęty bieg okresu przedawnienia. Przedawnienie nabiera szczególnego znaczenia w relacjach z konsumentami, gdyż jest ono uwzględniane przez sądy z urzędu.

Praktyka prawnicza prowadzącego szkolenie wskazuje na występowanie szeregu błędów po stronie wierzycieli bankowych, które skutkują przedawnienia ich roszczeń, a w związku z tym utratą możliwości odzyskania wierzytelności. Błędy te występują na różnych etapach życia wierzytelności. Instytucja przedawnienia posiada bogate orzecznictwo sądowe, którego poznanie pozwala na uniknięcie tych błędów.

Szkolenie oparte będzie na przykładach z praktyki prawniczej prowadzącego oraz sprawach sądowych, rozpatrujących najbardziej istotne zagadnienia z zakresu przedawnienia roszczeń bankowych.

Ze szkolenia uczestnik dowie się:
1. Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia i ile wynosi dla poszczególnych roszczeń,
2. Jak liczyć termin przedawnienia, w szczególności rozpoczęty przed wejściem w życie nowelizacji,
3. Jakie czynności powodują przerwanie biegu terminu przedawnienia,
4. Jakie najczęściej błędy popełniają wierzyciele bankowi i jak się ich ustrzec,
5. Co zrobić jeżeli doszło do przedawnienia roszczenia.

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom kompleksowej wiedzy o przedawnieniach oraz terminach zawitych, w zakresie niezbędnym w działalności bankowej i w zakresie roszczeń powstałych w ramach tej działalności. Wiedza ta ma ograniczyć ryzyko nastąpienia przedawnienia, a także zapobiec negatywnym skutkom jego wystąpienia.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl