Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Centralizacja w zakresie rozliczania VAT przez JST po wyroku TSUE z dnia 29.09.2015r. Przygotowanie do zmian krok po kroku.

PROGRAM:

1. Tezy prezentowane przez TSUE w wyroku C-276/14:
• JST (gmina, powiat, woj. samorz.), jako podatnik VAT – kwestie ustawowe i praktyczne:
o zadania ustawowe JST,
o konkurencyjność działalności JST;
• Omówienie samodzielności prowadzenia działalności w kontekście jednostek i zakładów budżetowych – nowy status tych podmiotów;
• Spółka komunalna i instytucja kultury, jako podatnicy VAT;
• Skutki wyroku TSUE dla JST, jednostek i zakładów budżetowych;
• Moment obowiązywania wyroku TSUE – od „dziś” czy też wstecz;
• Prezentacja stanowiska Ministra Finansów w kontekście nowych zasad rozliczania VAT w JST.
2. Nowe zasady opodatkowania VAT w JST:
• Zasady opodatkowania podatkiem VAT JST, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych na przykładzie wybranych świadczeń.
• Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy towarów oraz świadczenia usług pomiędzy JST a jej jednostkami organizacyjnymi, w kontekście zmian po wyroku TSUE;
• Reguły opodatkowania podatkiem VAT transakcji pomiędzy jednostkami budżetowymi a samorządowymi zakładami budżetowymi;
• Kwestia korygowania dotychczasowych rozliczeń JST w zakresie obowiązku podatkowego po wyroku TSUE.
3. Wystawianie faktur VAT w kontekście wyroku TSUE:
• Obecne ogólne zasady wystawiania faktur VAT, duplikatów i not;
• Data wystawienia faktury, a powstanie obowiązku podatkowego;
• Rozliczanie faktur prognozowych z tytułu dostaw mediów oraz identyfikacja daty powstania obowiązku podatkowego;
• Zaliczki – zasady opodatkowania i dokumentowania;
• Jak dokumentować świadczenia pomiędzy JST, a jej jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi po zmianach;
• Problemy związane z refakturowaniem – analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych;
• Wystawianie i rozliczanie korekt faktur;
• Konsekwencje podatkowe zbyt wczesnego wystawienia faktury VAT;
• Kasy fiskalne po centralizacji – wszystkie aspekty.
4. Zasady odliczania podatku naliczonego VAT przez JST z zastosowaniem tzw. prewspółczynnika:
• Odliczanie VAT naliczonego – omówienie zasady neutralności oraz bezpośredniego i pośredniego związku nabycia z czynnościami opodatkowanymi;
• Warunki formalne oraz zasady odliczania podatku naliczonego z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego;
• Otrzymanie faktury, a możliwość odliczenia podatku naliczonego;
• Terminy odliczenia podatku naliczonego;
• Podatek naliczony od wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych;
• Częściowe odliczenie podatku z faktur zakupu – współczynnik sprzedaży;
• Zasady ustalania pre-współczynnika w JST – rozporządzenie Min. Fin.;
• Jakie składniki wartości sprzedaży wchodzą do mianownika pre-współczynnika;
• Proporcjonalne odliczenie podatku VAT;
• Szczegóły korekty podatku naliczonego w okresach rocznych – korekty jednorazowe i wieloletnie;
• Konieczne działania, które muszą być podjęte w celu przygotowania się do wprowadzenia pre-współczynnika;
• Ograniczenia i wyłączenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego VAT.
6. Nowe reguły stosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia – aspekty techniczne:
• zakres stosowania odwrotnego opodatkowania po zmianach;
• towary objęte reverse chargé – zakres i warunki;
• obowiązki dokumentacyjne – nowa deklaracja VAT-7 i VAT-27;
• zasady określania podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego i odliczenia przy reverse chargé.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 wrzesień 2016 r. Warszawa
27 wrzesień 2016 r. Katowice

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl