Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

DOSTOSOWANIE SIĘ PRZEZ GMINĘ DO DNIA 9 SIERPNIA 2023 R. DO PRZEJĘCIA OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KTÓRZY NIE ZAWARLI UMÓW OBOWIĄZKU ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. TRYB I ZASADY PROWADZENIA KONTROLI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OD 1 STYCZNIA 2023 R. NOWE WARUNKI WPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNYCH. NOWE WYMAGANIA DLA PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE ZE STACJI ZLEWNYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSCZALNI ŚCIEKÓW.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Uwaga!!!: Materiały obejmują min.: wzór zawiadomienia o wszczęciu, wzór zawiadomienia o zakończeniu postępowania, wzór decyzji w sprawie przejęcia obowiązków od właścicieli nieruchomości; wzór zarządzenia w sprawie kontroli; wzór upoważnienia do kontroli; wzór protokołu z kontroli; wzór planu kontroli.

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak Legal Kancelaria Prawna Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

1. Dostosowanie się przez gminę do dnia 9 sierpnia 2023 r. do przejęcia od właścicieli nieruchomości którzy nie zawarli umów obowiązku odbioru nieczystości ciekłych m.in.:
• podstawa prawna organizacji przejęcia obowiązku do dnia 9 sierpnia 2023 r.,
• wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu przez gminę po stwierdzeniu nie zawarcia umowy przez właściciela nieruchomości (wzór zawiadomienia),
• prowadzenie i zakończenie postępowania dowodowego (wzór zawiadomienia),
• ustalenie wysokości opłaty, którą będzie ponosił właściciel nieruchomości po przejęciu przez gminę obowiązku (przykładowa kalkulacja),
• terminy uiszczania opłat przez właściciela nieruchomości,
• decyzja przejmująca od właściciela nieruchomości obowiązek (wzór decyzji),
• decyzja przedłużająca przejęcie obowiązku przez gminę,
• zakres stosowania przepisów Ordynacji podatkowej,
• kto może w imieniu i na rzecz gminy realizować odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości dla których gmina przejęła obowiązek?

2. Nowe zasady prowadzenia kontroli przez gminę realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych;
• opracowanie planu kontroli nieruchomości (wzór planu),
• terminy i częstotliwość kontroli,
• zarządzenie kontroli przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta (wzór zarządzenia),
• wzór upoważnienia do kontroli,
• wezwanie do udzielenia wyjaśnień przez właściciela nieruchomości,
• wzór protokołu kontroli,
• tryb i zasady postępowania.

3. Nowe rozporządzenie w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych:
• pojęcie właściciela stacji zlewnej i dostawcy nieczystości ciekłych,
• obowiązki właściciela stacji zlewnej,
• obowiązki dostawy nieczystości ciekłych,
• wzór potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych,
• zakaz wprowadzania do stacji zlewnej mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

4. Nowe wymagania dla podmiotów odbierających nieczystości ciekłe ze stacji zlewnych i przydomowych oczyszczalni ścieków m.in.:
• wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych,
• czy podmiot odbierający nieczystości ciekłe na podstawie zezwolenia wydanego przez zmianą ustawy może na podstawie tego zezwolenia prowadzić odbiór nieczystości ciekłych z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ?

5. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
3 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl