Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Efektywne formy zabezpieczenia spłaty kredytu, w szczególności w drodze ustanowienia hipoteki i przy wykorzystaniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi do każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania

PROGRAM:

1. Ogólne zasady przyjmowania zabezpieczeń przez banki
1.1. Dopuszczalność udzielenia kredytu bez zabezpieczenia
1.2. Zabezpieczenie kredytu
1.3. Nadzabezpieczenie
2. Rodzaje prawnych zabezpieczeń
2.1. Weksel własny in blanco
2.1.1. Wystawienie weksla in blanco
2.1.2. Elementy weksla in blanco
2.1.3. Deklaracja do weksla in blanco
2.1.4. Poręczenie wekslowe – awal (art. 30–32 pr. weksl.)
2.2. Poręczenie (art. 876–887 k.c.)
2.2.1. Udzielanie poręczenia
2.2.2. Rodzaje poręczenia
2.2.3. Treść poręczenia
2.2.4. Zakres zobowiązania poręczyciela
2.2.5. Wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela
2.2.6. Poręczenie wekslowe a tzw. zwykłe poręczenie

2.3. Przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie (art. 509–518 k.c.)
2.3.1. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
2.3.2. Rodzaje przelewu wierzytelności
2.3.3. Zawarcie umowy przelewu wierzytelności
2.3.4. Treść umowy
2.3.5. Elementy umowy przelewu
2.3.6. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem rozwiązującym
2.3.7. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem zawieszającym
2.4. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym (art. 95–109 k.c.)
2.5. Zastaw rejestrowy
2.5.1. Ustanowienie zastawu rejestrowego
2.5.2. Przedmiot zastawu rejestrowego
2.5.3. Umowa zastawnicza
2.5.4. Treść umowy
2.5.5. Strony umowy zastawniczej
2.5.6. Zbieg obciążeń
2.5.7. Wygaśnięcie zastawu
2.5.8. Zaspokojenie zastawnika
2.6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
2.6.1. Forma przewłaszczenia
2.6.2. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości (art. 155–170 oraz 710–719 k.c.)
2.6.3. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku (art. 155–170 oraz 835–845 k.c.)
2.6.4. Przewłaszczenie nieruchomości
2.7. Kaucja
2.8. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
2.9. Zabezpieczenia finansowe
2.9.1. Pojęcie zabezpieczenia finansowego
2.9.2. Podmiot mogący ustanowić zabezpieczenie finansowe
2.9.3. Przedmiot zabezpieczenia finansowego
2.9.4. Rodzaje zabezpieczeń finansowych
2.9.5. Ustanowienie zabezpieczenia finansowego
2.9.6. Odnotowanie zabezpieczenia finansowego
2.9.7. Zaspokajanie roszczeń banku z zabezpieczenia finansowego
2.9.8. Zabezpieczenie finansowe a postępowanie upadłościowe
2.9.9. Wygaśnięcie zabezpieczenia finansowego

2.10 Hipoteka umowna (art. 65 u.k.w.h.)
2.10.1. Charakter zabezpieczenia hipotecznego
2.10.2. Przedmiot hipoteki
2.10.3. Hipoteka łączna
2.10.4. Repartycja hipoteki
2.10.5. Zakres obciążenia hipoteką
2.10.6. Wierzytelność hipoteczna
2.10.7. Ustanowienie i powstanie hipoteki
2.10.7.1. Dokumenty niezbędne do ustanowienia hipoteki
2.10.7.2. Forma ustanowienia hipoteki
2.10.7.4. Suma hipoteczna
2.10.7.5. Klauzule niedozwolone
2.10.8. Zmiana treści hipoteki
2.10.8.1. Zasady zmiany treści hipoteki
2.10.8.2. Zastąpienie zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością
2.10.8.3. Zmiana przedmiotu hipoteki łącznej
2.10.8.4. Zmiana pierwszeństwa hipotek
2.10.8.5. Zmiana wierzyciela hipotecznego
2.10.9. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej
2.10.10. Wygaśnięcie hipoteki i opróżnione miejsce hipoteczne
2.10.10.1. Przyczyny wygaśnięcia hipoteki
2.10.10.2. Skutki wygaśnięcia hipoteki
2.10.10.3. Opróżnione miejsce hipoteczne
2.11. Hipoteka przymusowa
2.12. Akt notarialny (art. 777 § 1 pkt 4, 5 i 6 k.p.c.)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl