Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRZETARGACH NA ROBOTY BUDOWLANE w branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej -miniPortal oraz EPUAP

Z dniem 18 października 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające obowiązkowa elektronizację zamówień publicznych powyżej progów unijnych. Dlatego chcemy Państwu przybliżyć zasady działania MiniPortalu, omówimy zmiany Rozporządzeń dotyczących elektronizacji oraz wyjaśnimy kwestie dotyczące elektronicznych form dokumentów. Omówimy także kwestie zależności pomiędzy PZP prawem budowlanym i przepisami kodeksu cywilnego, gdyż coraz częściej kontrolujący odwołują się do tych przepisów. Dokonamy także analizy przepisów dotyczących podwykonawców, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kryteriów oceny ofert, form rozliczania robót budowlanych, a także przybliżymy kwestie realizacji robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.

PROGRAM:

1. Analiza znowelizowanych aktów prawnych w zakresie elektronizacji
a) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
2. Zasady funkcjonowania miniPortalu oraz ePUAP
a) Zasady publikacji ogłoszenia w miniPortalu
b) Dekodowanie złożonych ofert z wykorzystaniem miniPortalu
c) Klucz publiczny i klucz prywatny- zasady działania
d) Jak komunikować się z wykonawcą przy pomocy ePUAP
3. Jak prawidłowo sformułować zapisy dotyczące pełnomocnictwa, wadium, podmiotu udostępniającego potencjał, sposobu składania ofert w postępowaniach powyżej progów w postępowaniach prowadzonych w trybie elektronicznym
4. Prawo zamówień publicznych a kodeks cywilny i Prawo budowlane- wzajemne powiązania i obowiązki stron wynikające powyższych przepisów, zakres dokumentacji projektowej, uczestnicy procesu budowlanego, odpowiedzialność za szkody, błędy w dokumentacji projektowej, odbiór częściowy i odbiór końcowy na gruncie kc, przekazanie projektu i placu budowy, zmniejszenie wynagrodzenia, naprawienie szkody art. 471 kc., czym jest umowa o roboty budowlane art. 647 kc.
5. Regulacje w zakresie konsorcjum w postępowaniu na roboty budowlane
a) Instytucja przekazu płatności 921 kc w przypadku konsorcjum,
b) odpowiedzialność solidarna na gruncie 141 pzp i 369 oraz 370 kc- różnice podobieństwa
c) Moment udzielenia pełnomocnictwa a gwarancja wadialna
6. Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu w kontekście zarzutów kontroli w przetargach na roboty budowlane i na Inspektora Nadzoru
7. Zasady rozliczania robót budowanych w formie ryczałtu i w formie kosztorysowej– wady zalety obu form rozliczania
8. Realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o PFU– korzyści i wady takiej formy realizacji zamówienia na roboty budowlane, zakres PFU
9. Podwykonawcy w zamówieniach na roboty budowlane – wskazanie nazw pod wykonawców, zasady rozliczania, dopuszczalny zakres podwykonawstwa, weryfikowanie podwykonawców, podwykonawcy na gruncie kc, czy podwykonawca może wykonać całość zamówienia, ograniczenie udziału podwykonawców, możliwość braku zgody Zamawiającego na podwykonawcę, zasady solidarnej odpowiedzialności za zapłatę w przypadku karnych odsetek
10. Prawa i obowiązki Zamawiających wynikające z ustawy o elektronicznym fakturowaniu
11. Kryteria oceny ofert:
a) zatrudnienie jako kryterium oceny ofert
b) wysokość kary jako kryterium oceny ofert
c) Czy wolno przyznawać punkty za potencjał podmiotu trzeciego?
d) Jak prawidłowo formułować kryteria w przetargu na roboty budowlane
e) Jak prawidłowo formułować kryteria w przetargu na Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu
12. Wyjaśnienie treści oferty a treść ogłoszenia i SIWZ na co zwrócić szczególną uwagę w kontekście kontroli
13. Zasady i forma przedłużania terminu związania ofertą

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
4 czerwiec 2019 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10:00 - 16:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl