Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

JAK DOSTOSOWAĆ ZASADY KREDYTOWANIA DO WYZWAŃ PANDEMII?

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 • Dopuszczalność ujemnego oprocentowania produktów bankowych – kredytu i depozytu.
 • Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności przez bank w kontekście uprawnień klientów wynikających z ustaw szczególnych i rosnącej liczby upadłości.
 • Uchwała nr 21/2020 zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta – nowa forma finansowania przedsiębiorców.

Pilnym problemem stała się ostatnio dopuszczalność wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania produktów bankowych – kredytu i depozytu. Podczas szkolenia omówione zostaną stanowiska doktryny, nadzorców i działania podjęte przez ZBP w celu umożliwienia wprowadzenia przez banki takich rozwiązań.
Celem szkolenia jest również nabycie wiedzy z zakresu doboru i prawidłowego ustanawiania różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem ryzyk związanych z danym typem zabezpieczenia oraz w powiązaniu z uprawnieniami klientów wynikającymi z ustaw szczególnych, w tym ustawy o kredycie hipotecznym i znowelizowanej ustawy upadłościowej. Omówiona zostanie także problematyka dopuszczalności traktowania pełnomocnictwa do rachunku jako formy zabezpieczenia spłaty kredytu i prawnych konsekwencji takiego działania.
Podczas spotkania omówiona zostanie również Uchwała nr 21/2020 zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta jako nowa forma finansowania przez banki przedsiębiorców przy pomocy środków NBP.

 

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

I. Ujemne oprocentowanie produktów bankowych:
1. Prawna dopuszczalność ujemnego oprocentowania produktów bankowych wobec:
a- konsumentów,
b- klientów korporacyjnych.
2. Ujemne oprocentowanie kredytów – stanowiska doktryny i nadzorców.
3. Klauzule umowne zabezpieczające przez spadkiem stóp procentowych poniżej zera w umowach kredytowych.
4. Ujemne oprocentowanie depozytów – stanowiska doktryny.
5. Dopuszczalność pobrania opłaty od depozytów.

II. Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności przez bank w kontekście uprawnień klientów wynikających z ustaw szczególnych i rosnącej liczby upadłości:
1. Dane statystyczne dotyczące kredytów zagrożonych oraz upadłości konsumentów i przedsiębiorców – prognozy rozwoju.
2. Wymagalność wierzytelności i terminy przedawnienie roszczeń stron umowy kredytowej.
3. Wpływ małżeńskich ustrojów majątkowych na skuteczność zabezpieczeń:
a- za życia kredytobiorcy,
b- po śmierci kredytobiorcy.
4. Wpływ dziedziczenia na umowę kredytu i los zabezpieczeń po śmierci kredytobiorcy:
a- wielość kredytobiorców jako gwarancja spłaty zadłużenia,
b- przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
c- zasady sporządzania wykazu inwentarza,
d- sytuacja banku jako wierzyciela – tryb działania banku.

III. Restrukturyzacja zadłużenia w trybie art. 75c prawa bankowego i art. 33-37 ustawy o kredycie hipotecznym szansą na odzyskanie należności kredytowej:
1. Przesłanki, tryb i terminy restrukturyzacji.
2. Sposoby restrukturyzacji gwarantujące spłatę zadłużenia.
3. Szczególne uprawnienie konsumenta do sprzedaży kredytowanej nieruchomości – zasady skutecznego działania banku
4. Los zabezpieczeń w przypadku restrukturyzacji zadłużenia.

IV. Mieszane formy prawnego zabezpieczenia wierzytelności gwarancją bezpieczeństwa banku:
1. Poręczenie cywilne – zasady dochodzenia roszczeń od poręczyciela po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy.
2. Poręczenie wekslowe – zasady dochodzenia roszczeń po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy.
3. Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc).
4. Ubezpieczenia – zasady dochodzenia roszczeń po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy.
5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie – wyłączenie przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości.
6. Zastaw rejestrowy – wyłączenie przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości.
6. Hipoteka:
a – wyłączenie przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości,
b – jak pogodzić art. 35 ustawy o kredycie hipotecznym z trwaniem hipoteki na wypadek
ogłoszenia upadłości kredytobiorcy konsumenta.

V. Dopuszczalności stosowania pełnomocnictwa do rachunku jako formy zabezpieczenia spłaty kredytu:
1. Istota pełnomocnictwa.
2. Umowa wiązana – definicja z art. 9 ustawy o kredycie hipotecznym.
3. Zakaz wiązania umów i prawne konsekwencje działania niezgodnego z ustawą.

VI. Uchwała nr 21/2020 zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta – nowa forma finansowania przedsiębiorców:
1. Wymagania wobec banku kredytującego.
2. Zasady współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
3. Obowiązki banku związane z przyjęciem weksla i jego indosowaniem na rzecz Narodowego Banku Polskiego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 października 2020 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-15:30

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl