Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kluczowe sprawy dotyczące udzielania oraz sprawozdawczości zamówień sektorowych. Zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych w praktyce branży wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zamówień sektorowych, przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z nowym PZP a także z procesem składania sprawozdań o udzielonych zamówieniach sektorowych zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii z 20.12.2020 r.

PROGRAM:

I. Podstawowe zagadnienia dotyczące zamówień sektorowych.
1. Nowe definicje, „zamówień sektorowych”, „działalności sektorowej”, „zamawiającego sektorowego” oraz „praw szczególnych i wyłącznych”.
2. Zmiana wysokości progów unijnych dotyczących zamówień sektorowych.
3. Komunikacja elektroniczna – sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych w postępowaniu o zamówienie sektorowe.

II. Przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z nowym PZP.
1. Ogłoszenie wymagane w postępowaniu.
2. Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu.
3. Zmiany dotyczące przedmiotowych środków dowodowych: rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawienia.
4. Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW.
5. Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców.
6. Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert.
7. Informacje publikowane przez zamawiającego związane z postępowaniem
8. Badanie i ocena ofert.
9. Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej).
10. Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty.

III. Umowa w sprawie zamówienia sektorowego- kluczowe sprawy
1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:
a) wprowadzenie klauzul abuzywnych,
b) określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty,
c) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów.
2. Obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
a) gdzie i kiedy należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
b) co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
c) czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
d) jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?
3. Raport z realizacji umowy
a) kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
b) wymagana zawartość raportu z realizacji umowy.
c) czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?

IV. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach sektorowych składane zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii z 20.12.2020 r.
1. Sprawozdanie dotyczące zamówień podprogowych.
2. Sprawozdanie dotyczące zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi unijne.
3. Sprawozdanie dotyczące zamówień uwzględniających aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 lutego 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl