Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kompleksowe szkolenie związane z udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym (szkolenia obligatoryjne, okresowe – co 3 lata) + egzamin testowy.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Marek Tarkowski

SPECJALIZACJA: windykacja należności kredytowych, tematyka związana z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy, prowadzenie postępowań pozasądowych, kredyty hipoteczne.
DOŚWIADCZENIE: Radca prawny – posiadający ponad 25 lat doświadczenia we współpracy
wyłącznie z Bankami Spółdzielczymi i BGŻ S.A. Posiada uprawnienia w zakresie pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, ma doświadczenie w realizacji działań
szkoleniowych i wdrożeniowych w bankach, prowadzi szkolenia m.in. z zakresu windykacji
należności, egzekucji z rachunku bankowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzenia
postępowań pozasądowych. Główne tematy realizowanych szkoleń: „Efektywna windykacja należności kredytowych (w tym restrukturyzacja)”, „E-SZKOLENIE: Kompleksowe szkolenie związane z
udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym – szkolenie okresowe”, „Działania, które
może podjąć Bank w celu odzyskania należności kredytowych bez udziału sądu i komornika
sądowego”, „Hipoteka i weksel – szczegółowe zasady ustanawiania w/w zab.w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań” WYKSZTAŁCENIE: wyższe prawnicze.

PROGRAM:

1. Umowa kredytu hipotecznego:
1) istotne elementy umowy rozstrzygające o zaliczeniu umowy kredytowej
do umowy kredytu hipotecznego,
2) zakres podmiotowy i przedmiotowy kredytu hipotecznego.
2. Szczegółowe przedstawienie procedur i obowiązków pracowników Banku uczestniczących w procesie udzielania kredytów hipotecznych wynikających z ustawy z dnia 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:
1) obowiązki informacyjne, które Bank zobowiązany jest zrealizować:
a) na etapie wstępnym,
b) w momencie uzgadniania warunków umowy,
c) w drodze przedłożenia formularza informacyjnego,
d) z chwilą otrzymania wniosku kredytowego,
e) na etapie przedłożenia decyzji kredytowej,
f) w okresie poprzedzającym zawarcie umowy,
g) w trakcie realizacji umowy,
2) istotne elementy umowy kredytu hipotecznego,
3) zasady oprocentowania kredytu hipotecznego,
4) ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy kredytu,
5) szczegółowe przedstawienie istotnych rozstrzygnięć, które muszą być wskazane w umowie kredytu hipotecznego:
a) „całkowita kwota kredytu”,
b) „całkowity koszt kredytu”,
c) całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę,
d) sprzedaż wiązana,
e) sprzedaż łączona
6) zasady odstąpienia od umowy,
7) procedury związane wcześniejszą spłatą kredytu.
3. Przestrzeganie zasad stosowania dobrych praktyk w procesie udzielania kredytów hipotecznych, które muszą być wdrożone w Banku w Banku w świetle postanowień
art. 16 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
4. Szczegółowe omówienie zmian w ustawie o kredycie konsumenckim.
5. Przedstawienie procedur, które muszą być zachowane w ramach ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:
1) zabezpieczenie hipoteczne – istota, cel i znaczenie tego zabezpieczenia,
2) podmioty uprawnione do ustanowienia hipoteki,
3) zakres wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
4) uprawnienia wynikające z hipoteki, przysługujące wierzycielowi hipotecznemu,
5) rodzaje hipotek:
a) przed 20.02.2011 r. (hipoteka zwykła i kaucyjna)
b) po 20.02.2011 (hipoteka umowna),
c) hipoteka łączna ustawowa,
d) hipoteka łączna umowna,
e) hipoteka przymusowa,
6) procedury związane z ustanowieniem hipoteki:
a) dokumenty niezbędne do wpisu hipoteki do księgi wieczystej,
b) umowy niezbędne do ustanowienia hipoteki dla różnych wierzytelności, dla różnych wierzycieli, dla następnych wierzytelności
6. Zarządzanie ryzykiem kredytowym związanym z ekspozycjami hipotecznymi:
1) rola organów statutowych banku w zarządzaniu ryzykiem związanym z ekspozycjami hipotecznymi,
2) wkład własny niezbędny w procesie udzielania kredytu hipotecznego i jego znaczenie dla wskaźnika „LtV”,
3) rola i znaczenie wskaźnika „DtI”,
4) obowiązki informacyjne Banku w procesie udzielania kredytu hipotecznego (testy warunków skrajnych).
7. Rola i znaczenie Rekomendacji „J” w zakresie wyceny nieruchomości obciążonych hipoteką.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 kwietnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl