Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

KONFERENCJA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – NOWE WYMOGI REGULACYJNE A ICH REALIZACJA PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE

Szkolenie w zakresie MDR, CRS/Euro-FATCA, FATCA, STIR, cen transferowych oraz AML.

– MDR – przekazywanie informacji o schematach podatkowych
– CRS/Euro-FATCA oraz FATCA – nowe obowiązki sprawozdawcze
– STIR – Nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji i zestawień od 1 stycznia 2020 r.
– Ceny transferowe – dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi banków spółdzielczych w przeszłości i dzisiaj
– AML – obowiązki banków spółdzielczych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Seminarium skierowane jest do: członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, prawników, compliance, dyrektorów oddziałów, pracowników zajmujący się tworzeniem nowych produktów i sporządzaniem dokumentacji, pracowników obsługi klienta, działu reklamacji, windykacji i dochodzenia roszczeń.

PROWADZĄCY:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Tax Director, Arena Tax
Radca prawny (nr wpisu WA-9807), licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10092). Dominika posiada ponad 18-letni staż w doradztwie prawnym i podatkowym.
Dominika doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej i audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowała w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Jej obszarem pracy zawodowej było opodatkowanie działalności instytucji finansowych, w tym podmiotów z sektora fintech oraz podmiotów z branży technologicznej, farmaceutycznej, produkcyjnej, FMCG, transportowej i innych. Dominika zajmuje się przede wszystkim kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym różnego rodzaju podmiotów z licznych branż. Uczestniczy w projektach zarządzania podatkowego oraz restrukturyzacji (w tym z udziałem podmiotów zagranicznych), przeprowadza kompleksowe przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne) oraz zajmuje się compliance podatkowym swoich klientów. Wspiera ich także podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. W zespole Arena Tax od roku 2014.
Dominika była prowadzącą oraz współprowadzącą licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Mateusz Bednarz, Partner, Arena Legal

Radca prawny z doświadczeniem w transakcjach (w tym giełdowych) oraz obsłudze prawnej i korporacyjnej spółek.
Zanim dołączył do Grupy Arena Tax, Mateusz pracował w dla jednej z renomowanych polskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, strukturyzowaniu działalności spółek, a także doradztwie bieżącym oraz korporacyjnym dla spółek zarówno prywatnych jak i giełdowych. Mateusz bierze udział w transakcjach fuzji i przejęć na wszystkich ich etapach, również w zakresie finansowania takich transakcji. Doradzał zarówno nabywcom oraz sprzedawcom, głównie z sektora prywatnego. W zakresie projektów fuzji i przejęć brał również udział (łącznie z zarządzaniem) w procesach audytów prawnych spółek oraz przedsiębiorstw. Doradzał też spółkom publicznym podczas wprowadzania akcji do obrotu giełdowego, brał udział w sporządzaniu prospektów emisyjnych, a także w emisjach obligacji, w tym obligacji, które były następnie wprowadzane na rynek Catalyst.
Mateusz doradza klientom w zakresie prawa handlowego, w tym w obszarach dotyczących działalności statutowej spółek handlowych, ładu korporacyjnego oraz umów handlowych.
Posiada dyplomy uniwersytetów w Poznaniu, Bolonii, Gandawie oraz Hamburgu.

Jakub Patalas, Transfer Pricing & Valuations Manager, Arena Tax
Specjalista z szerokim doświadczeniem w realizacji projektów z zakresu cen transferowych i międzynarodowego prawa podatkowego.
Jakub jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Ekonomia Międzynarodowa. Karierę rozpoczął w dziale Audytu Instytucji Finansowych KPMG, a następnie pracował w zespołach cen transferowych Ernst & Young oraz Andersen Tax, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów z zakresu cen transferowych i międzynarodowego prawa podatkowego.
Jakub przeprowadził szereg projektów w zakresie analiz porównawczych, benchmarkingu oraz przygotowywania dokumentacji Local File i Master File. Był także był zaangażowany w projekty obejmujące: przygotowywanie wniosków dotyczących uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APII, opracowywanie polityk cen transferowych i strukturyzację rozliczeń pomiędzy podmiotami z międzynarodowych grup kapitałowych, wsparcie podczas kontroli cen transferowych, przygotowywanie dokumentacji ochronnej (tzw. Business File) dla pomiotów osiągających przychody przekraczające 1 mld EUR.
W Arena Tax zarządza pracami osób w zespole cen transferowych i odpowiada za projekty realizowane przez zespół cen transferowych.

Łukasz Kumkowski, Tax Manager, Arena Tax
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12798), aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, STIR, MDR).
Łukasz ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył również Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenie zawodowe Łukasza obejmuje doradztwo w kwestiach podatkowych dotyczących bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych (zwłaszcza banków), a także realizacji wymogów regulacyjnych (przede wszystkim w obszarze FATCA, CRS/Euro-FATCA, STIR, MDR). Łukasz brał udział we wdrożeniu wymogów FATCA i CRS/Euro-FATCA w blisko 50 bankach spółdzielczych.
Łukasz brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale również podmioty z branży niefinansowej (w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych).
Przed rozpoczęciem współpracy z Arena Tax Łukasz pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego z kręgu tzw. wielkiej czwórki. Łukasz jest współautorem komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017). Obecnie przygotowuje komentarz do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, który zostanie wydany przez Wydawnictwo C.H. Beck.

PROGRAM:

9.30 – 10.00
Rejestracja i poranna kawa
10.00
Rozpoczęcie
10.00 – 11.15
I. MDR – przekazywanie informacji o schematach podatkowych
Prowadzący:
Dominika Ramírez-Wołkiewicz, radca prawny, doradca podatkowy – Arena Tax
1. Czynności bankowe a rola banków spółdzielczych na gruncie przepisów MDR
2. Obowiązki banków spółdzielczych wynikające z przypisanej roli na gruncie przepisów MDR
3. Zakres informacji podlegających raportowaniu do Szefa KAS
4. Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków MDR
11.15 – 11.30
Przerwa kawowa
1. 11.30 – 12.15
II. STIR – Nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji i zestawień od 1 stycznia 2020 r.
Prowadzący:
Dominika Ramírez-Wołkiewicz, radca prawny, doradca podatkowy
1. Rachunki kwalifikowane i dane podlegające raportowaniu za pośrednictwem STIR
2. Postępowanie z rachunkami lokat terminowych jako rachunkami kwalifikowanymi
3. Nowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji i zestawień przez banki spółdzielcze
12.15 – 13.00
Przerwa na obiad
13.00 – 14.00
III. AML – obowiązki banków spółdzielczych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Prowadzący:
Mateusz Bednarz, radca prawny – Arena Legal
1. AML a banki spółdzielcze w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2. Jakie są obowiązki raportowe?
3. Zasady wykonywania obowiązków w ramach AML
4. Zasady zgłaszania naruszeń
5. Zasady kontroli wewnętrznej.
14.00 – 14.15
Przerwa kawowa
14.15 – 15.00
IV. Ceny transferowe – dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi z bankami spółdzielczymi w przeszłości i dzisiaj
Prowadzący:
Jakub Patalas – Arena Tax
1. Obowiązki ciążące na podatnikach PDOP w zakresie dokumentowania cen transferowych za lata 2013 – 2016
2. Sposób dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2017 i 2018
3. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych za rok 2019 i kolejne lata
4. Audyt obowiązków w zakresie cen transferowych w związku z łączeniem banków spółdzielczych
15.00 – 15.15
Przerwa kawowa
15.15 – 16.15
V. CRS/Euro-FATCA oraz FATCA – nowe obowiązki sprawozdawcze
Prowadzący:
Łukasz Kumkowski, doradca podatkowy – Arena Tax
1. Ponowna identyfikacja rachunków z okresu przejściowego (1.01.2016 – 30.04.2017 r.) i istniejących rachunków indywidualnych w świetle przepisów Ustawy zmieniającej
2. Postępowanie z rachunkami niezidentyfikowanymi w toku ponownej identyfikacji
3. Przekazywanie informacji o rachunkach raportowanych, rachunkach nieudokumentowanych oraz rachunkach niezidentyfikowanych
4. Nowe wymogi w zakresie FATCA
5. Audyt obowiązków CRS/Euro-FATCA oraz FATCA w związku z łączeniem banków spółdzielczych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 stycznia 2020 r. Warszawa

Godziny zajęć: 9:30-16:30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
590 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl