Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kontrola wdrożenia Rekomendacji S

 

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo

z możliwością zadawania pytań przez chat

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022r. banki spółdzielcze miały termin na wdrożenie znowelizowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego.

W przypadku banków spółdzielczych zrzeszonych z BPS termin ten zbiegł się z terminem wdrożenia „Zasad zarządzania ryzykiem kredytowym”, opracowanych przez SSOZ BPS.

W I kwartale 2023r. powinny być realizowane zapisy wprowadzone na podstawie ww. Rekomendacji i Zasad.

Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie dokumentu testowego do przeprowadzenia kontroli wdrożenia Rekomendacji S, a w przypadku banków zrzeszonych z BPS – z uwzględnieniem zapisów „Zasad zarządzania ryzykiem kredytowym”, opracowanych przez SSOZ BPS, które obowiązują od 01 stycznia 2023r.

 1. KORZYŚCI
 2. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza kluczowych mechanizmów kontrolnych w obszarze zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,
 3. Zostanie przeprowadzona identyfikacja regulacji wewnętrznych, w oparciu o które zostanie przeprowadzona kontrola,
 4. Ustalone zostaną wyboru próby do kontroli w przypadku ryzyka:
  1. Portfelowego,
  2. Indywidualnego (pojedynczej transakcji).
 5. Uczestnik otrzyma przykład dokumentu zawierającego analizę luki wdrożenia Rekomendacji S.
 6. Uczestnik otrzyma przykład dokumentu testowego do przeprowadzenia kontroli wdrożenia Rekomendacji S.
 7. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, do audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie kontroli wewnętrznej oraz udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

 

PROWADZĄCY:

Renata Szostak

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem bankowym, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance), zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych. Wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), banki spółdzielcze. Aktualnie zatrudniona w banku spółdzielczym na Stanowisku ds. zgodności, funkcji kontroli oraz IOD. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Współautorka książki pt.: Rada nadzorcza w banku spółdzielczym. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Compliance i kontrola wewnętrzna. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany Oficer Compliance.

PROGRAM:

1. Definicja podstawowych mechanizmów kontroli wewnętrznej stosowanych w procesie udzielania kredytów w ujęciu:
a. Portfelowym,
b. Jednostkowym.
2. Strategia i Polityka zarządzania EKZH jako element Polityki kredytowej;
3. Kontrola zgodności Zasad / Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym z Zasadami wzorcowymi Zrzeszenia;
4. Podział zadań w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym;
5. DStI, udział własny i LtV – z uwzględnieniem Zasad SSO SGB / SSOZ BPS;
6. Testy warunków skrajnych,
7. Raportowanie w sprawie ryzyka portfela EKZH,
8. Weryfikacja limitów EKZH,
9. Kontrola wdrożenia zmian w metodykach oceny zdolności kredytowej – studium przypadku – omówienie kryteriów kontroli.
10. Omówienie dokumentu testowego z przeprowadzonej kontroli.
11. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 kwietnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl