Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

KREDYT HIPOTECZNY 2023 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z art. 59 ustawy o kredycie hipotecznym, kredytodawca jest obowiązany zapewnić, że personel kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata odbywa szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych, jeżeli są one oferowane.
Dzięki udziałowi w szkoleniu bank wypełni ustawowy obowiązek zapewnienia szkolenia dla swego personelu i prawidłowo go udokumentuje, a nowi pracownicy banku uzyskają uprawnienia do oferowania tych kredytów (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem).
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady prawidłowego przygotowania i przedstawienia klientowi oferty kredytowej oraz dokonania oceny czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane i nie wprowadzają konsumentów w błąd.

Grupa docelowa

1. Pracownicy banku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, bezpośrednio zaangażowani w czynności objęte ustawą lub uczestniczący w obsłudze konsumentów w zakresie czynności objętych ustawą. Są to zarówno pracownicy uczestniczący w procesie zawierania umów o kredyt hipoteczny oraz uczestniczący w procesie obsługi tych umów.
2. Osoby fizyczne, które bezpośrednio zarządzają osobami, o których mowa powyżej lub sprawują bezpośredni nadzór nad tymi osobami – czyli bezpośredni przedłożeni.
3. Osoby fizyczne, które świadczą usługi na rzecz banku, wykonując czynności, o których mowa w punkcie a) na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło).

Uczestnicy szkolenia będą umieli wykorzystać orzecznictwo TSUE, opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące klauzul abuzywnych w umowach kredytowych oraz rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy o kredycie konsumenckim i art. 49 ustawy o kredycie hipotecznym).

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
• Wypełnisz ustawowy obowiązek odbycia szkolenia dla personelu kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata i prawidłowo go udokumentujesz
• Uzyskasz uprawnienia dla nowych pracowników (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem)
• Zdobędziesz praktyczne umiejętności przygotowania oferty kredytowej i reklamy zgodnie z wymogami nowej ustawy o kredycie hipotecznym
• Prawidłowo ocenisz, czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane we wzorcu i nie wprowadzają konsumentów w błąd
• Będziesz umiał prawidłowo wykonać obowiązki poprzedzające zawarcie umowy
• Nabierzesz umiejętności przedkontraktowej obsługi klientów
• Nauczysz się dokonywać oceny ryzyka kredytowego i korzystać z baz danych
• Praktycznie wykorzystasz wiedzę o zasadach ustanawiania hipoteki, podejmowania działań poprzedzających wszczęcie z niej egzekucji i dochodzenia roszczenia
• Będziesz umiał wykorzystać orzecznictwo TSUE i opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy).

PROGRAM:

I. Obowiązki kredytodawcy przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego i konsumenckiego:
1. Ogólne informacje dotyczące umowy.
2. Formularz informacyjny:
a) przykład prawidłowo wypełnionego formularza,
b) dokumentowanie doręczenia formularza,
c) termin ważności informacji – zapisy w dokumencie,
d) problem świadczenia usługi doradczej,
e) asysta przedkontraktowa.
3. Usługi dodatkowe – szczególne obowiązki informacyjne.
4. Zasady oferowania umów łączonych i wiązanych.

II. Wniosek kredytowy, decyzja kredytowa i umowa kredytowa:
1. Wniosek kredytowy:
a) wymogi formalne wniosku,
b) termin rozpatrzenia,
c) zakres zbieranych danych osobowych i dokumentacji według RODO
d) badanie i dokumentowanie zdolności kredytowej jako warunek skutecznej obrony przed sankcją z art. 22 ukh.
2. Decyzja kredytowa:
a) wymogi formalne decyzji,
b) termin ważności,
c) dokumentowanie wydania i składania dalszych wniosków przez klienta.
3. Umowa kredytowa:
a) termin zawarcia umowy,
b) aneksowanie umowy,
c) zabezpieczenie interesu banku na wypadek skorzystania przez kredytobiorcę z ustawowych uprawnień.

III. Zasady realizacji szczególnych uprawnień kredytobiorców
1. Prawo do odstąpienia od umowy:
a) Prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia – problem opłaty za przedterminową spłatę kredytu.
b) Prawa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi – wyrok ETS (TSUE: C-260/18) w praktyce.
c) Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami „Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich” – jak unikać błędnych zapisów w umowach kredytowych?
d)Prawo do reklamowania usług dodatkowych.

IV. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia:
1. Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk):
a) zwrot z urzędu czy na wniosek kredytobiorcy?
b) decyduje data zawarcia umowy czy data spłaty zadłużenia?
c) zasady rozliczenia kosztów kredytu – opinie nadzorców i ZBP,
d) problematyka częściowej spłaty kredytu.
2. Kredytu zabezpieczonego hipoteką zawartego w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
3. Kredytu udzielonego na szczególnych warunkach w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
4. Kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).
5. Problem przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego (art. 39 ukh).

V. Egzamin dla chętnych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11 maja 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl