Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kredyt konsumencki – problemy praktyczne, sankcja kredytu darmowego w praktyce Banków Spółdzielczych. Zapowiedzi zmian w ustawie o przeciwdziałaniu lichwie i nowej Dyrektywie o kredycie konsumenckim.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Stosowanie ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, znowelizowanej m. in. ustawodawstwem Covidowym w zakresie obniżenia pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz interpretowanej orzeczeniami TSUE i Sądu Najwyższego, zostało w ostatnim czasie poddane ocenie pod kątem zastosowania tzw. sankcji kredyt darmowego (art. 45 ustawy). Sankcja ta pozbawia bank całego określonego w umowie wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionych środków (odsetek, opłat i prowizji, z wyjątkiem kosztów zabezpieczeń) i może być zastosowana jeszcze przez rok od dnia wykonania umowy. W okresie od dnia 18 grudnia 2011 roku do dnia 21 lipca 2017 roku sankcja ta miała zastosowanie również do udzielanych przez banki kredytów zabezpieczonych hipoteką (art. 46 ustawy).
Celem szkolenia jest przypomnienie najważniejszych zagadnień związanych z zasadami udzielania przez banki kredytu konsumenckiego, zasad prawidłowego sporządzania wzorca umowy kredytowej oraz wskazanie sposobu obrony przed żądaniami zastosowania sankcji kredytu darmowego. Przedstawione zostanie także stanowisko grupy roboczej przy Związku Banków Polskich w sprawie skupowania i dochodzenia przez kancelarie odszkodowawcze praw z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim oraz najnowsze orzecznictwo sądowe i arbitrażowe w zakresie zasad stosowania sankcji.
Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z proponowanymi zmianami w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, która zaostrza obowiązujące prawo i projekcie nowej Dyrektywy o kredycie konsumenckim.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla zarządu banków, dyrektorów placówek, obsługi prawnej, audytorów a przede wszystkim dla pracowników zajmujących się obsługą konsumentów – kredytobiorców.

PROGRAM:

I. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o kredycie konsumenckim:
1. Rodzaje kredytów konsumenckich
2. Problematyka kredytów zabezpieczonych hipoteką, zawartych w okresie od dnia 18 grudnia 2011 roku do dnia 21 lipca 2017 roku,
3. Problematyka kredytów udzielonych na preferencyjnych warunkach, zawartych w okresie od dnia 18 grudnia 2011 roku do dnia 21 lipca 2017 roku.

II. Obowiązki informacyjne kredytodawców względem kredytobiorców:
1. Formularz informacyjny – ciężar dowodu.
2. Asysta przedkontraktowa.

III. Umowa o kredyt konsumencki:
1. Elementy umowy, których brak powoduje możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego.
2. Elementy umowy, których brak nie powoduje możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego.
3. Umowa a regulamin – gdzie powinny znajdować się wymagane informacje?
4. Niejasne zapisy umowne – przykłady.

IV. Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego:
1. Ustawowe ograniczenia.
2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie – dalsze ograniczenia i ich skutki.

V. Uprawnienia konsumenta w trakcie trwania stosunku umownego i zasady ich realizacji:
1. Odstąpienie od umowy -najczęstsze nieprawidłowości.
2. Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego:
– sprawdź datę zawarcia umowy kredytowej,
– z urzędu czy na wniosek?
– zasady rozliczania,
– problem odsetek,
– cesja uprawnień na kancelarie odszkodowawcze.
3. Prawo do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku niezawarcia umowy.

VI. Sankcja kredytu darmowego -konsekwencje prawne naruszenia przez kredytodawców przepisów ustawy o kredycie konsumenckim:
1. Termin zastosowania – co oznacza pojęcie „rok od wykonania umowy”?
2. Forma złożenia oświadczenia.
3. Skutki prawne skutecznie złożonego oświadczenia.
4. Cesja uprawnień z art. 45 i 46 ukk na kancelarie odszkodowawcze.
5. Najczęstsze nieprawidłowości skutkujące zastosowaniem sankcji – analiza zapisów umownych, orzecznictwa sądowego i arbitrażowego.
6. Stanowisko grupy roboczej przy Związku Banków Polskich w sprawie skupowania i dochodzenia przez kancelarie odszkodowawcze praw z art. 45.

VII. Najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowej Dyrektywy o kredycie konsumenckim.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 stycznia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl