Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Specjalne Strefy Ekonomiczne: Rozliczenia podatkowe, zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE , kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Dochód z działalności zwolnionej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach. Planowane zmiany w udzielaniu pomocy publicznej w 2018 roku

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z praktycznymi prawno-podatkowymi aspektami prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych. Omówione zostaną rodzaje wydatków kwalifikowanych, uprawniających do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomcy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się dyskontowania wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej w SSE na przykładach liczbowych. Zostaną omówione zasady ustalania wielkości przedsiębiorstwa (duży, średni, mały) i dodatkowych obowiązków, czy przywilejów związanych z przynależnością do odpowiedniej kategorii przedsiębiorstwa.

PROGRAM:

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej:
a) Treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia,
b) Konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia,
• wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania
• zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura,
• wygaszenie zezwolenia – regulacje wynikające z ustawy o sse – zmiana przepisów ograniczająca możliwości wnioskowania o wygaszenie zezwolenia
• cofnięcie zezwolenia – przesłanki cofnięcia zezwolenia (nowość – cofnięcie zezwolenia na wniosek inwestora) oraz zaostrzone konsekwencje cofnięcia zezwolenia wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o sse – decyzja ustalająca naczelnika urzędu skarbowego, odsetki liczone jak od zaległości podatkowej
• zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku przechowywania ksiąg oraz przedłużenie do 10 lat okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej,
c) Sukcesja praw do zezwolenia,
d) Okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE,
e) Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.

2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej:
a) Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
b) Wielkość przedsiębiorcy,
c) Duże projekty inwestycyjne,
d) Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy.

3. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa:
a) Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej,
b) Praktyka dotycząca wyodrębnienia działalności strefowej,
c) Działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych,
d) Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych.

4. Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne:
a) Zasady obliczania wysokości zwolnienia,
b) Co jest kosztem kwalifikowanym,
c) Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego:
• Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
• Inwestycje odtworzeniowe
• Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
• Leasing w sse
• Używane środki trwałe
• Wartości niematerialne i prawne
• Kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
• Wadium
d) Wysokość kosztów kwalifikowanych – czynniki wpływające na wielkość przysługującej podatnikowi pomocy publicznej,
e) Okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz termin zakończenia inwestycji,
f) Minimalna oraz maksymalna wielkość wydatków kwalifikowanych,
g) Koszty poniesione czy zarachowane – pojawienie się problemu memoriał czy kasa – prezentacja dwóch poglądów,
h) Skutki sprzedaży składnika majątku, z którym były związane wydatki inwestycyjne przed upływem 3 lub 5 lat.

5. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu:
a) przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy,
b) przychody finansowe,
c) przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne.

6. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej.

7. Określenie dochodu z działalności zwolnionej
a) Zakres działalności generującej dochód zwolniony,
b) Kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą,
c) Dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego.

8.Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata)
a) Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP) oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP),
b) Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
c) Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej),
d) Zaliczki na podatek dochodowy,
e) Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O.

9.Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej
a) Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej,
b) Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej,
c) Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej,
d) Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy.

10. Dyskontowanie
a) znaczenie dyskontowania
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych na przykładach liczbowych.

 1. Planowana nowelizacja w udzielaniu pomocy inwestycyjnej – cała Polska jednolitym obszarem inwestycyjnym.
  a) Wejście w życie ustawy a stare zezwolenia na prowadzenie działalności w sse,
  b) Nowe zasady wsparcia.

a) Wejście w życie ustawy a stare zezwolenia na prowadzenie działalności w sse,
b) Nowe zasady wsparcia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 marca 2018 r. Gdańsk
5 marca 2018 r. Białystok
27 marca 2018 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl