Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kwartalna analiza zarządzania ryzykiem braku zgodności – analiza za I kwartał 2023r.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo

z możliwością zadawania pytań przez chat

I kwartał 2023r. stał pod znakiem przygotowania zmian w procedurach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z zapisami Wytycznych EBA/GL/2022/05.

Wraz z wprowadzeniem ww. zmian przybywa obowiązków sprawozdawczych.

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie informacji na temat analizy ryzyka braku zgodności za I kwartał 2023r. oraz wskazanie działań Komórki ds. zgodności w II kwartale 2023r., w tym przygotowanie analizy sprawozdań przekazywanych na zewnątrz w II kwartale 2023r.

 1. KORZYŚCI
 1. Uczestnicy otrzymają przykład notatki z analizy ryzyka braku zgodności za I kwartał 2023r.,
 2. Uczestnik szkolenia zapozna się z przepisami, które wchodzą w życie w II kwartale 2023r. oraz na początku trzeciego kwartału 2023r.;
 3. Uczestnicy otrzymają wzory kart do testowania zaplanowanych na II kwartał 2023r.,
 4. Uczestnicy otrzymają wskazówki do przeglądów procedur planowanych na II kwartał 2023r.
 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, Rady Nadzorczej (ze szczególnym uwzględnieniem członków Komitetu Audytu), pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, komórki ds. funkcji kontroli, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie weryfikacji procedur zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz kontroli wewnętrznej w Banku.

PROWADZĄCY:

Renata Szostak

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem bankowym, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance), zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych. Wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), banki spółdzielcze. Aktualnie zatrudniona w banku spółdzielczym na Stanowisku ds. zgodności, funkcji kontroli oraz IOD. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Współautorka książki pt.: Rada nadzorcza w banku spółdzielczym. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Compliance i kontrola wewnętrzna. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany Oficer Compliance.

PROGRAM:

1. Zadania komórki ds. zgodności – ocena jakościowa zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem:
a. Funkcji zapewniającej,
b. Funkcji doradczej.
2. Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka braku zgodności, z uwzględnieniem danych z zakresu ryzyka operacyjnego.
3. Omówienie planu działania komórki ds. zgodności na II kwartał 2023r.
4. Funkcja zapewniająca – Testy stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej planowane dla Komórki ds. zgodności na II kwartał 2023r. – omówienie wzorów dokumentów testowych.
5. Analiza luki prawnej – omówienie najważniejszych zmian przepisów zewnętrznych i wewnętrznych wymagających wprowadzenia w I i II kwartale 2023r. (np. Zasady zarządzania ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS).
6. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
4 kwietnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl