Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Metodyka BION w 2024 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

I. CEL
1. Pozyskać informacje o wymaganiach przepisów prawnych i nadzorczych w zakresie badania i oceny nadzorczej (BION)
2. Umieć określić stopień zgodności systemu zarządzania ryzykiem banku z kryteriami oceny wg nowej metodyki
3. Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań w zakresie szkolenia

II. ADRESACI
1. 1. Członkowie Zarządu
2. 2. Pracownicy komórek ds. ryzyka
3. 3. Pracownicy stanowisk ds. zgodności
4. 4. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej
III. KORZYŚCI
1. Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
2. Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku

PROGRAM:

1. Szczegółowa omówienie zagadnień objętych metodyką w 2024 roku
1) Analiza modelu biznesowego – arkusz AMB
• Identyfikacja istotnych elementów/obszarów modelu biznesowego
• Ujęcie ryzyka ESG w strategii rozwoju
2) Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji kredytowej – RK, RKK
• Polityka/zasady zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji
• Organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji
• Strategia i zarządzanie NPE
• Luka regulacyjna Wytycznych EBA ws. Udzielania i monitorowania kredytów i ESG – Wytyczne EBA/GL/2020/06
• Zarządzanie koncentracjami
3) Ryzyko rynkowe oraz ryzyko IRRBB (stóp procentowych) – arkusz RR
• Polityka/zasady zarządzania ryzykiem rynkowym
• Organizacja zarządzania ryzykiem rynkowym i stopy procentowej
4) Ryzyko operacyjne – arkusz RO
• Polityka/zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym
• Organizacja zarządzania ryzykiem operacyjnym – struktura organizacyjna, uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem, nadzór kierownictwa
• Modele
• Conduct risk
5) Ryzyko IT
• Komórka ds. bezpieczeństwa
• Pytania dotyczące zgodności z Rekomendacją D KNF
• Pytania w piśmie przewodnim dotyczące cyberbezpieczeństwa
6) Ryzyko płynności i źródeł finansowania- arkusz RPRF
• Polityka płynności
• Organizacja zarządzania ryzykiem płynności i finansowania
• Adekwatność płynności (ILAAP, nadwyżka płynności)
7) Adekwatność kapitałowa – arkusz ZK
• Strategia/polityka kapitałowa
• Proces ICAAP
8) Zarządzanie bankiem – arkusz ZB
• Komitet audytu – Dobre praktyki powołania, składu i funkcjonowania
• Ocena odpowiedniości – Wytyczne EBA/GL/2021/06
• Nadzór i zarządzanie ryzykiem ESG
• Polityka wynagrodzeń – neutralność ze względu na płeć
• Ryzyko reputacji
8) Ryzyko ESG
9) Załączniki (formularze Z)
2. Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości

W ramach szkolenia otrzymują Państwo:

Przykładowe regulacje wewnętrzne dotyczące szczegółowych
zagadnień objętych BION, m.in.:
Przykłady odpowiedzi na pytania
w formularzach BION
Wersja 2024, obejmująca nowe przepisy Prawa bankowego, przepisy EBA, nowe Rekomendacje KNF, ryzyko ESG, ML/FT
Zapisy do strategii rozwoju 2024 Wersja 2024 – ryzyko ESG, ryzyko geopolityczne
Strategia zarządzania ryzykiem 2024

 

 

Wersja 2024 – obejmująca zmiany wynikające z Rekomendacji Z, Rekomendacji S KNF, przepisów EBA (NPE, KREDYTY, Ryzyko ESG, ryzyko ICT, conduct risk, ryzyko ML/FT)
Zmiany do polityki kredytowej 2024 (EBA) Wersja 2024 – Wytyczne EBA dot. kredytów, ryzyko ESG
Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna Wersja 2024 – obejmująca zmiany w zakresie linii obrony (m.in. pion FK), Rekomendacji Z KNF, AMLRO
Polityka wynagrodzeń dot. Zarządu, Rady Nadzorczej, funkcji kluczowych – 2024 Wersja 2024 – obejmująca zmiany wynikające z Ustawy Prawo bankowe, Rekomendacji KNF,  Rozp. MFFiPR
Polityka odpowiedniości dot. członków Zarządu i funkcji kluczowych Wersja 2024 – obejmująca metodykę KNF, przepisy EBA, Rekomendacji Z KNF, nowej metodyki odpowiedniości KNF – wersja dla BS (proporcjonalność)
Regulacje dot. ryzyka ICT Wersja 2024- BION – zawierające zagadnienia zawarte w piśmie przewodnim do BION

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl