Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Najbardziej aktualne zmiany w zakresie prowadzenia rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad zajęcia rachunków, dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza rachunku w tym dla zarządcy sukcesyjnego (szkolenie obligatoryjne)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Marek Tarkowski

SPECJALIZACJA: windykacja należności kredytowych, tematyka związana z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy, prowadzenie postępowań pozasądowych, kredyty hipoteczne.
DOŚWIADCZENIE: Radca prawny – posiadający ponad 25 lat doświadczenia we współpracy
wyłącznie z Bankami Spółdzielczymi i BGŻ S.A. Posiada uprawnienia w zakresie pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, ma doświadczenie w realizacji działań
szkoleniowych i wdrożeniowych w bankach, prowadzi szkolenia m.in. z zakresu windykacji
należności, egzekucji z rachunku bankowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzenia
postępowań pozasądowych. Główne tematy realizowanych szkoleń: „Efektywna windykacja należności kredytowych (w tym restrukturyzacja)”, „E-SZKOLENIE: Kompleksowe szkolenie związane z
udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym – szkolenie okresowe”, „Działania, które
może podjąć Bank w celu odzyskania należności kredytowych bez udziału sądu i komornika
sądowego”, „Hipoteka i weksel – szczegółowe zasady ustanawiania w/w zab.w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań” WYKSZTAŁCENIE: wyższe prawnicze.

PROGRAM:

1. Rodzaje rachunków bankowych z jednoczesnym wskazaniem podmiotów uprawnionych
do prowadzenia określonych rachunków bankowych.
2. Szczegółowe uprawnienia dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych (ROR, terminowych lokat oszczędnościowych, oszczędnościowych a’vista) w tym:
­ dyspozycja wkładem na wypadek śmierci,
­ ograniczenie egzekucji z rachunku oszczędnościowego,
­ pokrycie kosztów pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku,
­ rozliczenie kosztów pogrzebu z rachunku bieżącego przedsiębiorcy i rolnika.
3. Obowiązki Banku w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku powierniczego w tym:
– omówienie szczegółowych procedur związanych z zawarciem umowy rachunku powierniczego (otwartego lub zamkniętego)
– znaczenie dla otwarcia rachunku powierniczego w nawiązaniu do projektu „umowy deweloperskiej” oraz projektu „prospektu informacyjnego”
– obowiązek Banku prowadzenia obok rachunku powierniczego „rachunku technicznego” potwierdzającego wpłaty należności przez „nabywcę” na poczet ceny lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego
– zasady wypłaty środków z rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, po zakończeniu kolejnego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
4. Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku, także po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 1 lipca 2016 r.
5. Zajęcie rachunków bankowych przez organ egzekucyjny ze szczególnym uwzględnieniem zajęcia rachunków bieżących, rachunków wspólnych i rachunków oszczędnościowych itp.
6. Nowe zasady przyjmowania dyspozycji wkładem na wypadek zgonu posiadacza rachunku obowiązujące od 1 lipca 2016 r.
7. Skutki prawne wynikające z rozwiązania umowy rachunku bankowego lub wygaśnięcia
z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od 1 lipca 2016 r.
8. Obowiązek przekazania informacji dla Gminy w zakresie rachunków nie obsługiwanych
w określonym przedziale czasowym.
9. Udzielenie informacji dla osób uprawnionych w oparciu o „Centralną Informację
o Rachunkach”.
10. Szczegółowe omówienie zasad otwarcia i prowadzenia „rachunku rodzinnego” mając
na uwadze zmiany w ustawie kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeksu postępowania cywilnego a w szczególności zasad dodatkowego zwolnienia z zajęcia egzekucyjnego świadczeń społecznych z dniem 20 sierpnia 2016 r.
11. Kwota wolna od zajęcia rachunku bankowego – po 8 września 2016 r.
12. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – po 8 września 2016 r.
13. Zajęcie rachunku bankowego związanego z dokumentem – po 8 września 2016 r.
14. Nowe obowiązki Banku obowiązujące od 8 lutego 2017 r. w zakresie informacji o opłatach związanych z prowadzaniem rachunku bankowego dla konsumentów.
15. Nowe zasady otwierania i prowadzenia „rachunków podstawowych” obowiązujące
od 8 lutego 2017 r.
16. Przeniesienie rachunku po 8 luty 2017 r.
17. Nowy podział rachunków rozliczeniowych w Banku po 1.07.2018 r.
18. Rachunki VAT
1) Istota i przyczyna wprowadzenia do porządku prawnego podzielonej płatności dotyczącej podatku od towarów i usług VAT w rozliczeniach
z udziałem Banku Spółdzielczego.
2) Przedstawienie mechanizmu podzielonej płatności w świetle zmian
do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
3) Podstawowe zasady otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych oraz rachunków VAT w świetle zmian w ustawie – Prawo bankowe.
4) Szczegółowe przedstawienie reguł związanych z wpłatą środków
na rachunek VAT (zasady uznania rachunku VAT).
5) Obowiązujące reguły, które muszą być uwzględnione przy wypłacie środków z rachunku VAT (zasady obciążania rachunku VAT).
6) Obowiązki Banku w zakresie realizacji przelewów w przypadku braku innych środków na rachunku VAT lub na rachunku rozliczeniowym.
7) Szczegółowe zasady zamknięcia rachunku VAT.
8) Rozliczenia dokonywane na rachunku VAT w aspekcie ograniczeń związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679.
19.Zasady prowadzenia rachunku bankowego w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
1) Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.
2) Zasady powoływania zarządcy sukcesyjnego bezpośrednio przez przedsiębiorcę.
3) Powołanie zarządcy sukcesyjnego przed zarejestrowaniem aktu poświadczenia dziedziczenia lub przed wydaniem postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym przedsiębiorcy.
4) Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez właściciela przedsiębiorstwa w spadku.
5) Działania, które powinny być podjęte bezpośrednio po zgonie przedsiębiorcy.
6) Zasady sprawowania zarządu sukcesyjnego.
7) Zasady dysponowania środkami na rachunku zmarłego przedsiębiorcy.
Realizacja umów kredytowych zawartych przez zmarłego przedsiębiorcę

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl