Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Najnowsze zmiany prawne mające wpływ na działalność banków: ustawa sektorowa RODO, zmiana ustawy Eurofatca, przygotowanie do wdrożenia PSD2 – aspekty praktyczne dla Banków Spółdzielczych

Kolejne zmiany prawne w 2019 roku, mające wpływ na działalność banków, odnoszą się do ochrony danych osobowych (ustawa sektorowa RODO), zasad odbierania oświadczeń od posiadaczy rachunków dla potrzeb CRS i zasad raportowania ( ustawa Eurofatca) oraz do wykonywania transakcji płatniczych (Dyrektywa PSD2/ ustawa o usługach płatniczych).

              Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami i terminami ich wprowadzenia oraz praktyczne przygotowanie się banków do ich wdrożenia zgodnie z „Wyjaśnieniami interpretacyjnymi  sektora bankowego w zakresie interpretacji ustawy o usługach płatniczych”

 

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi prawnej i informatycznej banków, obsługa reklamacji.

PROGRAM:

I. USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
1. Cel wprowadzenia ”ustawy sektorowej” RODO.
2. Skutki wprowadzenia sektorowej zmiany RODO dla banków.
3. Zmiany Prawa bankowego i ustaw mających wpływ na działalność banków:
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – art. 70, art. 105, art. 105a, art. 106d,
– ustawa Ordynacja podatkowa,
– ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
– ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
– ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
– ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4. Monitoring miejsca pracy.
5. Okresy dostosowawcze.
II. USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw:
1. Zmiana definicji ustawowych.
2. Zmiana treści oświadczenia CRS.
3. Nowe listy państw uczestniczących i państw trzecich.
4. Obowiązek odebrania oświadczeń od posiadaczy rachunków otwartych w okresie przejściowym (od 1 stycznia 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku) – propozycje działania.
5. Obowiązek ponownego ustalenia rezydencji podatkowej posiadaczy istniejących rachunków.
6. Nowy obowiązek sprawozdawczy.
7. Terminy zakończenia wykonania nowych obowiązków.

III. PSD2 – przygotowanie do wdrożenia nowych rozwiązań:
1. „Silne uwierzytelnienie” – pojęcie i skutki prawne dla stron umowy rachunku płatniczego.
2. Zasady silnego uwierzytelniania transakcji płatniczych przez banki:
– elementy silnego uwierzytelniania,
– propozycje zapisów umownych,
– „należyta staranność” użytkownika.
3. Pojęcie „nieautoryzowana transakcja płatnicza” w świetle PSD2.
4. Podejrzenie oszustwa z art. 46 ustawy o usługach płatniczych – kiedy zgłaszać organom ścigania.
5. Inne zagadnienia konieczne do uwzględnienia w regulacjach banku.

IV. „Wyjaśnienia interpretacyjne sektora bankowego w zakresie interpretacji ustawy o usługach płatniczych” przygotowane przez ZBP jako materiał pomocniczy przy wdrażaniu nowych rozwiązań.

V. Wpływ zmiany przepisów na tryb reklamacyjny w bankach:
1. „Reklamacja” a „zgłoszenie” w rozumieniu zmienianych przepisów.
2. Tryb rozpatrzenia zgłoszeń klientów dotyczących:
– uprawnień wynikających z RODO,
– uprawnień wynikających z PSD2,
– uprawnień wynikających z przekazania środków na niewłaściwy rachunek.
3. Zasady odwoływania się klientów od negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 czerwca 2019 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
450 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika:
Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl