Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

W dniu 31 lipca 2018 roku upłynął termin zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (IOD) przez podmioty, które przed 25 maja 2018 roku nie powołały ABI, a zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO miały obowiązek wyznaczenia IOD. Tym samym zakończony został proces powołania inspektorów, którzy mają odgrywać kluczową rolę w zakresie wspierania „kultury ochrony danych” oraz pomagać w implementacji niezbędnych elementów RODO.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy IOD oraz innych osób zajmujących  się w bankach ochroną danych osobowych na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, RODO i pozycji prawnej inspektorów po dniu 25 maja 2018 roku oraz poznanie praktycznych rozwiązań dotyczących wykonywania przez IOD obowiązków ustawowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wobec osób, których dane są przetwarzane, wobec administratora danych oraz wobec nadzorcy.

Omówione zostaną również wzory pism kierowanych do osób chronionych, w tym: wzory prawidłowych powiadomień, list obecności, informacji kierowanych do pracowników i informacji o monitoringu oraz pism przeznaczonych dla UODO, np. zawiadomień o naruszaniu, o zmianie IOD, o zmianie danych kontaktowych administratora.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną porady UODO, Grupy Roboczej Art. 29 oraz zapisy Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych  osobowych przez banki i rejestry kredytowe jako praktyczna pomoc przy stosowaniu zasad RODO przez inspektorów.

I. Inspektor Ochrony Danych jako strażnik praw osób, których dane są przetwarzane:
1. Inspektor ochrony danych – charakter prawny instytucji.
2. Zasady wyznaczania IOD:
a) obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych,
b) kwalifikacje do pełnienia funkcji IOD,
c) etyka zawodowa,
d) zapobieganie konfliktowi interesów,
e) forma zatrudnienia IOD.
3. Status IOD:
a) niezależność IOD a podległość służbowa,
b) uprawnienia wobec administratora,
c) obowiązki wobec administratora,
d) tajemnica zawodowa.
4. Zasady zgłaszania informacji o IOD do UODO:
a) przesłanki zgłoszenia,
b) termin zgłoszenia zmian,
c) forma i treść zgłoszenia zmian,
d) formularze.
5. Gdzie szukać merytorycznego wsparcia w codziennej pracy:
a) Stanowiska UODO,
b) Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 – charakter wiążący,
c) Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
banki i rejestry kredytowe.

II. Zadania IOD w kontekście nowych obowiązków administratora:
1. Rola IOD w zarządzaniu ryzykiem.
2. Zadania wynikające z zasad przetwarzania danych osobowych:
a) zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości.
b) zasada ograniczenia celu przetwarzania.
c) zasada minimalizacji danych.
d) zasada prawidłowości danych.
e) zasada czasowego ograniczenia przechowywania.
f) zasada integralności i poufności.
g) zasada rozliczalności – czyli jak wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
3. Zadania wynikające z obowiązków informacyjnych i pozyskiwania zgód:
a) wobec osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO):
– forma informacji,
– treść informacji – język informacji, budowa zdań.
– rola IOD w weryfikacji prawidłowości informacji.
b) wobec osoby, której dane pozyskano od osoby trzeciej (art. 14 RODO):
– forma i treść informacji,
– termin powiadomienia,
– wyłączenia z obowiązku informacyjnego,
– rola IOD w weryfikacji prawidłowości informacji.
c) zgoda jako podstawa przetwarzania danych – warunki pozyskiwania zgody:
– cechy ważnej zgody,
– forma i treść zgody,
– zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych,
– rola IOD w weryfikacji prawidłowości pozyskiwania zgód.
4. Zadania wynikające z uprawnień osób, których dane są przetwarzane:
a) prawa do informacji,
b) prawa dostępu do danych lub otrzymania kopii danych;
c) prawa do sprostowania danych;
d) prawa do usunięcia danych;
e) prawa do ograniczenia przetwarzania;
f) prawa do przenoszenia danych;
g) prawa do sprzeciwu.
5. Zadania wynikające z bezpieczeństwa systemów.

III. Wzory dokumentów tworzonych przez administratora i IOD – praktyczne porady.

IV. Obowiązek prowadzenia rejestru przetwarzania danych:
1. Forma rejestru przetwarzania danych.
2. Treść rejestru przetwarzania danych.
3. Uprawnienia UODO w zakresie kontroli rejestru przetwarzania danych – prawa i obowiązki IOD podczas kontroli.

V. Zasady działania IOD w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych:
1. Pojęcie naruszenia ochrony danych osobowych.
2. Klasyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych.
3. Rejestr naruszeń – zasady prowadzenia.
4. Zasady zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych – tryb zgłaszania naruszeń do UODO:
a) forma zgłoszenia,
b) treść zgłoszenia.
5. Zasady powiadamiania osób, których dane są zagrożone:
a) forma powiadomienia,
b) treść powiadomienia,
c) informacja publiczna.
6. Zasady współpracy z UODO podczas naruszeń.
VI. Zasady odpowiedzialności IOD za wykonywanie ustawowych zadań:
1. Odpowiedzialność IOD na podstawie Kodeksu pracy – ograniczenia i wyjątki.
2. Odpowiedzialność IOD z tytułu umowy zlecenia.
3. Odpowiedzialność IOD w przypadku nałożenia na administratora przez organ nadzoru albo sąd, kary pieniężnej albo odszkodowania (tzw. regres).

Szkolenie Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą.

Specjalne Strefy Ekonomiczne powstały w Polsce w celu przyspieszenia rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy. Obecnie działa w Polsce 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych.

specjalne strefy ekonomiczne w polsce

Specjalne Strefy Ekonomiczne to tereny przeznaczone  do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się  na inwestycje w obszarach, gdzie położona jest Specjalna Strefa Ekonomiczna, aby w pełni korzystać z ulg i preferencyjnych warunków prowadzenia biznesu powinni posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie regulacji prawnych i podatkowych.

Centrum Rozwoju Finansów realizuje od wielu lat szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedsiębiorców działających na terenach SSE.

sse

Szkolenia podatkowe cieszę się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Szkolenie dla SSE to nie tylko omówienie aktualnych regulacji prawnych i ostatniej nowelizacji ustawy o Specjalnych Stefach Ekonomicznych, ale także prezentacja najnowszych interpretacji i orzeczeń dotyczących podatkowej kwalifikacji przychodów i kosztów powstających na terenie SSE do działalności zwolnionej lub opodatkowanej. Szkolenie  prowadzone jest przez doradców podatkowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze firm działających na terenie SSE.

Pomimo upływu w ubiegłym roku  rocznicy 20 lat od momentu utworzenia pierwszej SSE w Polsce (Mielecka SSE) kwalifikacja poszczególnych zdarzeń ekonomicznych do działalności zwolnionej z opodatkowania w dalszym ciągu jest niepewna i podlega zmianom, w zależności od aktualnie obowiązującej linii interpretacyjnej.

W minionym 2014  zostało wydanych szereg na swój sposób przełomowym wyroków NSA, dotyczących m.in. przychodów ze zbycia odpadów czy uprawnień do emisji Co2, lub też kosztów związanych z nabyciem usług wykonanych fizycznie poza terenem SSE. Proponowane Państwu szkolenie skupia się na zaprezentowaniu właśnie tych najnowszych interpretacji i wyroków, jednakże w kontekście całokształtu rozliczenia działalności danego podmiotu na działalność zwolnioną i opodatkowaną.

Szkolenie dla Specjalnych Stref Ekonomicznych przynosi uczestnikom wiele korzyści w postaci nabycia praktycznych umiejętności. Pozwala prawidłowo zakwalifikować przychody i koszty do danego rodzaju prowadzonej działalności. Uczestnicy decydujący się na szkolenie ćwiczą na przykładach dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i rozliczanie pomocy publicznej. Szkolenia dedykowane są dla przedsiębiorców, którzy działają na podstawie zezwoleń wydanych przed 2014 r. oraz dla tych, którzy otrzymali nowe zezwolenia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszych szkoleń dla SSE.

Zmiany w przepisach wymagają od osób zajmujących się przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz od osób oferujących usługi z zakresu księgowości ciągłego dokształcania się. Z myślą o tych, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie sprawozdań finansowych i podatkowych, organizujemy dedykowane szkolenia i kursy.

Ustawodawca nakłada na osoby prowadzące działalność gospodarczą wiele obowiązków. Większość z tych osób, by uniknąć konieczności samodzielnego rozliczania dokumentów czy zamykania roku podatkowego, decyduje się na współpracę z biurami rachunkowymi. Takie rozwiązanie przynosi konkretne oszczędności zarówno finansowe, jak i czasowe – dzięki pomocy księgowych nie ma potrzeby zapoznawania się z wieloma przepisami, które nie zawsze są jasne i precyzyjne.

bilans szkolenia 1

Księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych muszą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę o zmiany w prawie podatkowym, by uniknąć kosztownych pomyłek. Z uwagi na konieczność przyswojenia ogromnej ilości materiału i uzupełniania wiedzy, najlepszym sposobem jest korzystanie z kompleksowych szkoleń. Nasze szkolenia z zakresu zamknięcia roku i bilansu są na najwyższym poziomie merytorycznym, uwzględniające ostatnie i planowane zmiany w podatkach i rachunkowości i co istotne, są prowadzone przez wybitnych i doświadczonych specjalistów.

Uczyć się od najlepszych

Praca w zawodzie księgowego nie jest łatwa, systematyczne pogłębianie wiedzy to najlepszy sposób na komfortowe wykonywanie obowiązków bez obaw o pomyłki i związaną z nimi kwestią odpowiedzialności. Osoby zajmujące się na co dzień prowadzeniem ksiąg rachunkowych, muszą pamiętać, że w przepisach podatkowych i rachunkowości brak jest stabilności. Te dziedziny są nowelizowane zarówno na poziomie aktów prawnych, ale także w postaci nowych orzeczeń sądów i organów podatkowych . Jednym z ważniejszych wyzwań dla księgowego jest bilans. Szkolenia, które księgowy przeszedł w ciągu na pewno pomogą dobrze przygotować się do tego trudnego zadania.

Ofertę w tym zakresie prezentuje m.in. Centrum Rozwoju Finansów (www.crf.pl). Nasze szkolenia w zakresie zamknięcia roku i bilansu wyróżnia wysoki poziom merytoryczny oraz specyfikacja branżowa.

Szkolenia branżowe z zamknięcia roku i bilansu

bilans szkolenia 2

Szkolenia z zamknięcia roku i bilansu mają na celu kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień związanych z rozliczeniem podatkowym i przygotowaniem sprawozdania finansowego na koniec roku. Uczestnicy podczas szkoleń branżowych mają okazję nie tylko do uczestnictwa w ciekawych wykładach, ale również wymianę cennych doświadczeń z przedstawicielami innych firm z branży.

Specyfika konkretnej branży niejednokrotnie ma wpływ na dodatkowe obowiązki przy sporządzaniu sprawozdań (jak np. wspomniany bilans), szkolenia, które organizujemy są poparte licznymi przykładami praktycznymi, które bardzo się przydają w codziennej pracy.

Szkolenia z zamknięcia roku i bilansu organizujemy dla jednostek sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, dla branży wodnokanalizacyjnej, energetycznej, informatycznej i wiele innych.

 

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl