Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NIELEGALNY POBÓR WODY I NIELEGALNE WPROWADZANIE ŚCIEKÓW WRAZ Z WZORAMI DOKUMENTÓW.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Aspekty administracyjnoprawne, prawnokarne, podatkowe i cywilnoprawne w praktyce gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Kompendium wiedzy.

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak Legal Kancelaria Prawna Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociagi Polskie.

PROGRAM:

I. Aspekty administracyjnoprawne m.in:
1. Czy istnieją podstawy prawne wejścia na teren nieruchomości osoby nie będącej odbiorcą usług w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie nielegalnych podłączeń ? Udział organów nadzoru budowlanego w przypadku ujawnienia nielegalnego przyłączenia.
2. Jakie postępowanie powinna wdrożyć gmina lub przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjne w przypadku ujawnienia nielegalnego przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ?
3. Jaki jest zakres stosowania przepisów Prawa budowlanego w zakresie „legalizacji’ nielegalnie wybudowanych podłączeń ?
4. W oparciu o jakie przepisy prawna można przeprowadzić postępowanie „legalizacyjne” nielegalnie wybudowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ?
5. Schemat postępowania w sprawie legalizacji nielegalnego przyłączenia. Tryb postępowania „krok po kroku” – wymagalne dokumenty:
6. Jakie dokumenty należy utworzyć na okoliczność „legalizacji” przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego – m.in. protokół, tytuł prawny do nieruchomości, warunki techniczne, uzgodnienia, dokumenty powykonawcze.
II. Aspekty prawnokarne m.in.:
1. Kiedy zostaną spełnione przesłanki pozwalające na kwalifikacje jako czyn zabroniony poboru wody lub wprowadzania ścieków bez uprzednio zawartej umowy ?
2. Czy i kiedy kradzież wody jest przestępstwem? Przesłanki kwalifikacji kradzieży wody jako przestępstwa zaboru rzeczy ruchomej z art. 278 § 1 Kodeksu karnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
3. Czy, gminę lub przedsiębiorstwo obciąża obowiązek zawiadomienia organów ścigania w przypadku ujawnienia kradzieży usług wod-kan ?
4. Jakie dokumenty należy przygotować do zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa ?
5. Czy, ujawnienie nielegalnego przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest czynem zabronionym i w jakim akcie prawnym jest on speanalizowany ?
6. Czy gmina lub przedsiębiorstwo popełnia czyn zabroniony dostarczając wodę lub odprowadzając ścieki nielegalnym przyłączem ?
III. Aspekty podatkowe:
1. Czy dla należności z tytułu poboru nielegalnie wody lub nielegalnego wprowadzania ścieków należy wystawić fakturę czy też notę księgową ?
2. Interpretacja Ministra Finansów w sprawie charakteru podatkowego należności z tytułu poboru nielegalnie wody lub nielegalnego wprowadzania ścieków.
3. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie charakteru podatkowego należności z tytułu poboru nielegalnie wody lub nielegalnego wprowadzania ścieków.
IV. Aspekty cywilnoprawne:
1. Jaki jest charakter prawny należności z tytułu nielegalnego poboru wody lub nielegalnego wprowadzanie ścieków ?
2. W jaki sposób ustalić wysokość należności ? Przedawnienie, cena taryfowa, żądanie odsetkowe.
3. Przykład porozumienia płatniczego.
4. Nielegalne przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nielegalny pobór wody i nielegalne wprowadzanie ścieków jako przesłanki wstrzymania świadczenia usług wod-kan.
5. Odcięcia dostaw wody i odprowadzania ścieków, a rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i windykacja należności z tytułu opłat za wodę i ścieki.
V. Panel dyskusyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
30 maja 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl