Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, OZE – porównanie nowej i dotychczasowej ustawy – audyty energetyczne przedsiębiorstw – pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach – obowiązki w zakresie wytwarzania energii z OZE i kogeneracji

Szkolenie skierowane jest do: Prezesów, Kadry Zarządzającej, Głównych Księgowych, Kontrolerów kosztów, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Strategicznych, Dyrektorów Ekonomicznych, Dyrektorów ds. Rozwoju, Dyrektorów Technicznych, Dyrektorów ds. Inwestycji, OZE, przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych, gazowych, energochłonnych, dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa
9.30 Rozpoczęcie
9.30 – 10.30
I. Dotychczasowa a nowa ustawa o efektywności energetycznej – modyfikacja stanu prawnego – podobieństwa i różnice:
• implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,
• środki na rzecz efektywności energetycznej wskazane w Komunikacie Komisji Energetycznej zawierającym Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020,
• różnice w zakresie sposobu uregulowania poszczególnych instytucji określonych przepisami dotychczas obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej oraz nowej ustawy o efektywności energetycznej.
II. Audyty energetyczne przedsiębiorstw – podstawowe założenia nowego obowiązku wprowadzonego do ustawy o efektywności energetycznej.

10.30 – 11.30
III. Pozyskanie wsparcia – jak uzyskać świadectwo efektywności energetycznej – porównanie stanu dotychczasowe i przyszłego:
• ustawowe przesłanki uniemożliwiające uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej,
• wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, załączniki do wniosku, tryb procedowania,
• kontrola Prezesa URE, przesłanki odmowy wydania świadectwa efektywności energetycznej, tryb odwoławczy.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00
IV. Katalog przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej regulacje dotychczasowe i nowe.

V. Realizacja przedsięwzięcia jako warunek konieczny uzyskania wsparcia:
• zawiadomienie o realizacji przedsięwzięcia, oświadczenie,
• audyt efektywności energetycznej,
• weryfikacja audytu efektywności energetycznej i jej skutki.
Prawa majątkowe jako wymierna korzyść z uczestnictwa w systemie wsparcia.

13.0 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.15
VI. Obowiązki wynikające z funkcjonowania systemu wsparcia efektywności energetycznej – dotychczasowe oraz nowe zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii:
• zakres podmiotowy – kto nadal będzie zobowiązany do realizacji obowiązków,
• zmiana podstawy realizacji obowiązku – jak obliczyć poziom obowiązku – główne zagadnienia problemowe,
• sposób realizacji obowiązków – realizacja przedsięwzięcia efektywnościowego, pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej, opłata zastępcza, odbiorcy energochłonni,
• „stare” i „nowe” świadectwa efektywności energetycznej a realizacja obowiązku – wykładnia nowych regulacji prawnych,
• obowiązek za rok 2016 – zasady rozliczenia częściowego.

VII. Obowiązki wynikające z funkcjonowania systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji:
• zakres podmiotowy – specyfika „odbiorcy energochłonnego” na gruncie przepisów ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii,
• zasady realizacji obowiązków za II półrocze 2016 r. – zmiany wynikające
z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawyo odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – obowiązek „błękitny”,
• poziom obowiązku oraz zasady jego realizacji – art. 47, art. 59-art. 60
w związku z art. 190 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
• zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 12 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – analiza projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii
w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – projekt z dnia 4 października 2016 r.

16.15 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
30 stycznia 2017 r. Warszawa
31 stycznia 2017 r. Katowice

Godziny zajęć: 9.30-16.15

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
od każdej kolejnej osoby z firmy - 990 zł + 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl