Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWE OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE USUWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚC KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

Na szkoleniu zostaną omówione nowe bardzo duże zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie obowiązków gmin dotyczących usuwania nieczystości ciekłych, nowych obowiązków właścicieli nieruchomości i podmiotów prowadzących działalność asenizacyjną. Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

PROWADZĄCY:

Robert Litwinek

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin, związków międzygminnych oraz jednostek gminnych z tematyki nieczystości ciekłych, egzekucji administracyjnej oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

PROGRAM:

1. Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia przez gminę ewidencji danych dotyczących usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości.
2. Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta dotyczący:
a. liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
b. liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
c. liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
d. liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
e. częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
f. ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
g. ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
h. stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
i. liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.
3. Gdzie przekazywane będzie sprawozdanie organu wykonawczego gminy.
4. Zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
5. Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie umów
6. Nowy obowiązek prowadzenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta kontroli podmiotów w zakresie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych – nowa częstotliwość kontroli
7. Plan kontroli – co będzie obejmował.
8. Nowy zakres decyzji na wykonanie zastępcze obowiązku.
9. Nowe uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.
10. Obowiązek dla gminnych jednostek organizacyjnych dostarczania odebranych nieczystości oraz osadów ściekowych do wskazanych oczyszczalni
11. Zmiany we wnioskach o udzielenie zezwolenia,
12. Wezwanie przedsiębiorcy do zaniechania naruszeń czy też przekazania sprawozdania
13. Nowa okoliczności determinujące cofnięcie zezwolenia
14. Nowa treść sprawozdania składanego przez podmiot posiadający zezwolenie
15. Nowe kary dla podmiotów osiadających zezwolenie
16. Nowe kary od 10000 zł do 50000 zł dla wójta, burmistrza, prezydenta za brak prowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości
17. Kara grzywny za utrudnienie bądź udaremnienie kontroli
18. Obowiązek podjęcia przez organ stanowiący gminy nowych uchwał
19. Wejście w życie nowych przepisów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl