Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWE ZASADY PROWADZENIA KONTROLI REALZACJI OBOWIĄZKÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 1 OKRESIE KONTROLNYM DO 9 SIERPNIA 2024 ROKU. WARSZTATY PRAWNE WRAZ Z WZORAMI ZARZĄDZENIA W SPRAWIE KONTROLI, UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI, PROTOKOŁU Z KONTROLI, WZÓR PLANU KONTROLI.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Mirosław Krzyszczak

Partner zarządzający w Krzyszczak Legal Kancelaria Prawna Sp.k. specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, członek rad nadzorczych w spółkach komunalnych, konsultant krajowy Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowego i kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

PROGRAM:

1. Co, jeśli firma wywożąca nieczystości nie zawiera umów na wywozy nieczystości a realizuje je na zlecenie telefoniczne?
2. Czy wystarczy, aby właściciel nieruchomości przedstawił tylko dowód uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości?
3. Z czego wynika obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia nieczystości ciekłych do ewidencji zbiorników bezodpływowych?
4. Jeśli dowody potwierdzają wywóz zgodnie z Regulaminem to umowa może być ustna?’
5. Czy kontrole realizacji obowiązków z art. 5 ust. 1 pkt 2 można łączyć z czynnościami kontrolnymi posiadania umów i dowodów opłat (art. 5 ust 1 pkt 3b)?
6. Czy plan kontroli musi być wprowadzony zarządzeniem Burmistrza czy może być dokumentem wewnątrzwydziałowym?
7. Czy zarządzający stacją zlewną może wykonać badanie ścieków w zbiorniku bezodpływowym przed opróżnieniem zbiornika i w razie przekroczenia parametrów może odmówić przyjęcia ścieków?’
8. Czy, mając na uwadze obowiązek sprawozdawczy za 2023r., można żądać od osoby kontrolowanej dowodów potwierdzających ilość pobranej wody. Taka informacja jest też niezbędna do określenia rzeczywistej częstotliwości odbioru nieczystości znając nawet przybliżoną pojemność zbiornika bezodpływowego’
9. Czy Wójt Gminy może upoważnić do wydawania decyzji (pokontrolnych) Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (zakład budżetowy)?
10. Czy w planie kontroli można wpisać dane osobowe tj. Imię i nazwisko i adres, czy np. sam adres czy tylko samą nazwę ulicy. Czy taki plan musi być upubliczniony?
11. Czy kontrolując umowy i dowody uiszczenia opłat należy kontrolować właściciela nieruchomości czy osobę, która wynajmuje nieruchomość? Jeśli nieruchomość zamieszkuje osoba inna niż właściciel nieruchomości?
12. Co, jeśli osoba wynajmująca nieruchomość nie spełnia obowiązków związanych z systematycznym opróżnianiem zbiornika? Na kogo nakłada się decyzję na osobę wynajmującą (zamieszkującą) nieruchomość czy na właściciela nieruchomości?
13. Czy Gmina może przerzucić na Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne (które zajmuje się również wywozem nieczystości płynnych) obowiązek zbierania danych od właścicieli nieruchomości (takich jak ile osób zamieszkuje gospodarstwo i czy jest to szambo czy przydomowa oczyszczalnia potrzebnych do sprawozdania, które Gmina będzie musiała złożyć w 2024 roku), u których wykonuje usługę wywozu nieczystości płynnych?
14. Czy kontrolujący ma prawo sprawdzić szczelność szamba?
15. Według art. 13 ustawy termin na przeprowadzenie kontroli to dwa lata, czyli do 9 sierpnia 2024. Jednocześnie gminy mają obowiązek przejęcia obowiązku od właścicieli nieruchomości ws zawarcia umów do 9 sierpnia 2023. Jak w takim razie rozumieć ostateczny termin kontroli? Czy musimy skontrolować wszystkie szamba do 2023 czy do 2024 roku?
16. Czy zawiadomienie o planowanej kontroli musi być wysłane na jakiś czas przed kontrolą, czy może być okazane w dniu kontroli, w momencie, gdy na tą kontrolę się udajemy?’
17. Czy do protokołu kontroli należy dołączać kopie umowy i dowodów uiszczania opłat czy w protokole należy tylko odnotować, że umowa i dowody uiszczenia opłat są. Z czego (z jakiego przepisu) wynika że możemy brać kopie umów i dowodów uiszczenia opłat? W art. 6 ust. 1 jest napisane okazanie umów?
18. Czy nieszczelność zbiornika może stwierdzić pracownik Zakładu nie posiadający żadnych uprawnień budowlanych, ale znający specyfikę zagadnienia?
19. Co w przypadku, gdy właściciel ma umowę na wywóz nieczystości jednak nie wywozi właściwej ilości co wynika z porównania zużycia wody? Czy wydajemy decyzję na różnicę ?
20. Czy właściciel może mieć podpisana umowę z firmą, a dowody odbioru posiadać od innej firmy?
21. Jeśli właściciel nie posiada umowy, nie posiada dokumentów potwierdzających odbiór, ale twierdzi, że dzwoni i na telefon odbierają nieczystości – wówczas mamy szukać takich informacji u przedsiębiorcy odbierającego?
22. Czy Gmina może żądać od przedsiębiorstwa zawarcia takich informacji jak: liczba osób zamieszkujących gospodarstwo i czy jest to szambo czy przydomowa oczyszczalnia w sprawozdaniu kwartalnym podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych?
23. Panel konsultacyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 marca 2023 r. Online
30 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl