Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nowelizacja Prawa wodnego z punktu widzenia gmin. Nowe obowiązki ewidencyjne, kontrolne i sprawozdawcze gmin w zakresie nieczystości ciekłych oraz nowy katalog kar.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Opis i cel szkolenia
9 sierpnia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian dotyczący gospodarki wodno-ściekowej. Nowe przepisy są szczególnie istotne dla gmin, na które nałożono wiele nowych obowiązków. Wśród nich należy wskazać konieczność zmiany szeregu uchwał gminnych, w tym regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach. Co istotne, rady gminy mają tylko 6 miesięcy na dostosowanie treści uchwał do nowych przepisów.
Warto przy tym zauważyć, że nowelizacja rozszerza dotychczasowe obowiązki ewidencyjne oraz sprawozdawcze gmin. Mianowicie, ustawodawca postanowił zaostrzyć przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Przejawem tego będą obligatoryjne kontrole zbiorników bezodpływowych (tzw. „szamb”) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto, nowelizacja Prawa wodnego przewiduje nieznany dotąd katalog kar dla gmin, które nie wypełniły wymagań określonych w dyrektywie 91/271 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Stąd też nowe przepisy mogą pośrednio wymusić konieczność skrupulatnego przeglądu ram funkcjonowania gminnych systemów ściekowych. Reforma przewiduje także istotne zmiany w zakresie wyznaczania, zmiany oraz likwidacji aglomeracji, składania ankiet i sprawozdań z wykonania KPOŚK, a także wprowadza nowe kompetencje organu regulacyjnego względem wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy na szkolenie, które ma na celu zaprezentować najważniejsze zmiany prawa z punktu widzenia gmin, a także pomóc osobom odpowiedzialnym za ten obszar we wdrożeniu nowych wymagań prawnych.

Z tego szkolenia dowiesz się:
1) Jakie uchwały rady gmin powinny zostać zaktualizowane i w jakim terminie?
2) Jakie nowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze będą miały gminy?
3) Jakie nowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze będą miały podmioty odbierające nieczystości?
4) Jakie kary przewiduje nowe Prawo wodne wobec gmin w przypadku niezapewnienia zgodności z dyrektywą ściekową?
5) Jakie nowe obowiązki kontrolne ma wójt, burmistrz i prezydent miasta względem odbioru nieczystości ciekłych?
6) Jakie warunki będą musiały spełnić podmioty odbierające nieczystości ciekłe, aby móc prowadzić tego typu działalność na terenie gminy?

Adresaci szkolenia:
• gminy – pracownicy referatów zajmujących się gospodarką komunalną i ochroną środowiska, osoby odpowiedzialne za gospodarkę wodno-ściekową, w tym za prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości związanej z nieczystościami ciekłymi
• zakłady budżetowe – kierownicy zakładów zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, pracownicy odpowiedzialni za ten obszar, w tym za stacje zlewną oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych
• przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne – kadra zarządzająca oraz pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
• podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru nieczystości ciekłych

PROWADZĄCY:

Dr Jędrzej Bujny Kancelaria SMM Legal
Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i ekspert działu prawa administracyjnego w Kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

Mikołaj Maśliński Kancelaria Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne
Prawnik, właściciel kancelarii prawnej Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne i prezes spółki Maśliński Law & Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. Od 2015 r. związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Prelegent na wielu prestiżowych wydarzeniach branżowych

PROGRAM:

CZĘŚĆ I
Wprowadzenie
• Dyrektywa ściekowa i jej wpływ na gospodarkę ściekową w Polsce
o Jakie wymagania stawia dyrektywa ściekowa?
o Jak Polska radzi sobie z implementacją tych założeń?
o Czy nałożenie kar na Polskę jest realne i jak wpłyną one na sytuację gmin?
• Nowela Prawa wodnego z 2022 r.
o Jakie zmiany przewidują nowe przepisy?
o Kiedy wejdą w życie nowe obowiązki?
o Jakie uchwały rady gminy wymagają zmiany i do kiedy?
Nieczystości ciekłe – nowe obowiązki gmin, właścicieli oraz podmiotów odbierających
• Omówienie nowej definicji nieczystości ciekłych
• Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych
o Jakie obowiązki mają właściciele nieruchomości w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej?
o Co zmieni się w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach?
o Jak rada gminy będzie ustalała wysokość opłat za odbiór nieczystości ciekłych?
o Jak powinno być dokumentowane wykonania obowiązków związanych z wywozem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków?
• Obowiązki gmin
o Jakie obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze nakłada nowela na gminy?
o Co i jak często będzie miał obowiązek kontrolować wójt, burmistrz i prezydent miasta?
o Jakie sankcje przewidziano za brak prowadzenia kontroli i nieskładanie sprawozdań?
o Jakie sankcje grożą gminie za niespełnienie dyrektywy ściekowej?
• Obowiązki podmiotów odbierających nieczystości ciekłych
o Co ze starymi zezwoleniami na odbiór nieczystości ciekłych?
o Jakie nowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze nakłada nowela?
o Jakie sankcje nakłada nowela na tzw. „wozaków”?
• Relacja gminy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
o Jaką rolę odgrywa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stacji zlewnej?
CZĘŚĆ II
Zmiany dotyczące aglomeracji i KPOŚK
• Nowe wymagania dotyczące aglomeracji
o Jakie sankcje grożą gminie w przypadku niewykonania obowiązków?
o Kiedy mogą być nałożone pierwsze sankcje?
o Co mogą zrobić gminy i przedsiębiorstwa, aby oddalić widmo kar?
• Zmiany w trybie wyznaczania i zmiany aglomeracji
o Jak zmienią się przepisy dotyczące porozumień gmin w sprawach aglomeracji?
o Kiedy Wody Polskie będą mogły odmówić uzgodnień?
• Zaostrzenie przepisów dotyczących sprawozdań z realizacji KPOŚK
o Jaki organ będzie właściwy w sprawach sprawozdań KPOŚK?
o Jak zmieni się tryb uzyskiwania ankiet dotyczących KPOŚK?
o Co w przypadku, gdy gmina nie przedłoży sprawozdania?
o Co w przypadku, gdy sprawozdanie będzie nieprawdziwe lub niekompletne?
Zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
• Jakie nowe elementy pojawią się w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych?
• Jakie nowe kompetencje uzyska organ regulacyjny?
• W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie w celu odzysku?

CZĘŚĆ III
Wyzwania dla branży wodociągowo-kanalizacyjne wobec polityki taryfowej regulatora
• Straty w branży wodociągowo kanalizacyjnej
o Jakie są przyczyny i czy można coś z tym zrobić wobec nowych zadań?
o Czy można spodziewać się środków na finasowanie nowych inwestycji?
• Skrócenie taryf
o Realne narzędzie czy martwe przepisy?
o Analiza case study
Sesja pytań i odpowiedzi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
13 września 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl