Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWELIZACJA USTAWY O OZE 2017 R.

– nowy model wsparcia w ramach systemu aukcyjnego
– zmiany w zakresie definicji biomasy, instalacji odnawialnego źródła energii (…)
– Mechanizmy wsparcia instalacji OZE
– wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia
– analiza kluczowych postanowień Regulaminu aukcji
– art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii
– zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz sprzedawców zobowiązanych
w systemie aukcyjnym

PROGRAM:

8:30 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa
9:00 – 10:45
I. Ustawa o odnawialnych źródłach energii – projektowane zmiany legislacyjne:
1) zakres przedmiotowy i cel nowelizacji
2) nowy model wsparcia w ramach systemu aukcyjnego – modyfikacja mechanizmu rozstrzygania aukcji – konkurencyjność technologii w poszczególnych „koszykach aukcyjnych”
3)zmiany w zakresie definicji legalnych:
– biomasy (toryfikat),
– instalacji odnawialnego źródła energii
– małej instalacji odnawialnego źródła energii
– mikroinstalacji
– hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii
– modernizacji
– dedykowanej instalacji spalania biomasy
4) zmiana dyspozycji art. 80 ust. 9 ustawy – zakaz jednoczesnego korzystania z różnych systemów wsparcia;

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00- 13:00
II. Mechanizmy wsparcia instalacji OZE:
1) system Feed in Tariff (FiT) i Feed in Premium (FiP):
– zakres podmiotowy
– rodzaje technologii
– zasady i warunki wejścia do systemu
– opłata rezerwacyjna
– zakres uprawnienia Rady Ministrów
2) „Harmonogram sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii” – istota i cel
3) modernizacja instalacji oze – skutki dla systemu aukcyjnego:
– katalog kosztów kwalifikowanych
– instalacja referencyjna
4) instalacje objęte procedurą aukcyjną – modyfikacja katalogu podmiotów uprawnionych
5) istota systemu aukcyjnego po nowelizacji
6) „alternatywność koszyków aukcyjnych”
7) deklaracja o przystąpieniu do aukcji a zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – elementy wniosku – zmiany proceduralne – zakres deklaracji – wymóg potwierdzenia złożenia deklaracji
8) ocena formalna (pre-kwalifikacja) – elementy wniosku – zakres dopuszczalnych zmian projektu inwestycyjnego po uzyskaniu zaświadczenia
9) zmiany w obszarze poziomu wysokości zabezpieczeń – instytucja przepadku wniesionego zabezpieczenia
10) skutki zbycia/przejęcia instalacji po wygraniu aukcji – tryby przewidziane ustawą – rola Prezesa URE – procedura – zakres uprawnień Prezesa URE
11) modyfikacja metodyki ustalania ilości i wartości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w danym roku kalendarzowym – nowy parametr 80% ilości energii objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji
12) warunek konkurencyjności ofert – istota i skutki dla algorytmu aukcyjnego
13) cena skorygowana jako cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz jako podstawa do wypłaty ujemnego salda;

13:00- 13:45 Lunch

13:45 -16:30
III. Aukcja:
1) kolejność aukcji oraz ilości i wartość energii podlegającej sprzedaży w systemie aukcyjnym w roku 2017 – akty wykonawcze Rady Ministrów – projektowane przepisy przejściowe – skutki dla systemu – aukcje „po nowelizacji”
2) czynności podejmowane przez Prezesa URE w ramach aukcji
3) treść oferty aukcyjnej „po zmianach” – wymagania formalne – zmodyfikowane elementy formularza oferty aukcyjnej – zmiany projektowane w zakresie oświadczeń
4) rozstrzygnięcie aukcji – „pula zwycięzców” – moment odcięcia w kontekście wymogu zachowania konkurencyjności ofert – modyfikacje wynikające z projektu nowelizacji
5) obowiązki i uprawnienia podmiotu uczestniczącego w systemie aukcyjnym
– rozliczenie obowiązku wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej
– moment „przejścia z systemu świadectw pochodzenia do systemu aukcyjnego
– analiza art. 83 ustawy o odnawialnych źródłach energii
– okresy rozliczeniowe – okresy weryfikacji SWM jako parametru hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii
– doprecyzowanie zakresu zastosowania sankcji karnej z art. 168 pkt 15 – 16 ustawy
6) zmiany w obszarze warunków i reguł ogłaszania aukcji interwencyjnej – podmioty uprawnione do wzięcia udziału w aukcji interwencyjnej
7) analiza kluczowych postanowień Regulaminu aukcji – projektowane zmiany zakresu
8) art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii – modyfikacja brzmienia przepisu i jej skutki dla poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej – główne zagadnienia problemowe:
– rodzaje pomocy podlegającej kumulacji
– reguły kumulacji
– cena skorygowana – przesłanki i zasady korekty ceny
9) regulacje przeciwdziałające „nadwsparciu” – energia elektryczna wytworzona w okresie „cen ujemnych”
10) zakres uprawnień kontrolnych Prezesa URE w świetle projektu nowelizacji ustawy
o odnawialnych źródłach energii – decyzja ustalająca prawidłową cenę skorygowaną;

IV. Zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej oraz sprzedawców zobowiązanych
w systemie aukcyjnym:
1) procedura rozliczeń ze sprzedawcą zobowiązanym
2) modyfikacje w zakresie okresu obowiązku zakupu energii oraz prawa do pokrycia ujemnego salda
3) zmiany w obszarze procedury występowania z wnioskiem o pokrycie ujemnego salda – wolumen energii stanowiący podstawę do wyliczenia ujemnego salda
4) okresy rozliczeniowe – kwestie „nadprodukcji” – przekroczenia mocy zainstalowanej – analiza zaistniałych stanów faktycznych w kontekście Informacji Prezesa URE Nr 44/2016 w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” z dnia 21 września 2016 r. – case study
5) dokumentacja rozliczeniowa
6) zmiany w obszarze zasad planowania wypłat na pokrycie ujemnego salda oraz kalkulacji stawki opłaty OZE
7) płatnicy opłaty OZE – analiza projektowanych regulacji prawnych;
V. Przepisy przejściowe:
– regulacje dotyczące instalacji, które rozpoczęły wytwarzanie energii elektrycznej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy
– możliwy zakres zastosowania projektu nowelizacji do aukcji rozstrzygniętych w latach 2016-2017
– zasady przeprowadzania aukcji planowanych na rok 2017 – po dniu wejścia w życie nowelizacji
– postulowany zakres niezbędnych regulacji intertemporalnych
– „wyjście” z systemu aukcyjnego do systemu FIT lub FIP
– zakres aktów wykonawczych podlegających uchyleniu
– konsekwencje braku rozporządzeń wykonawczych Ministra Energii, Ministra Rolnictwa oraz Ministra Środowiska – art. 61 oraz art. 119 – 119a ustawy;
VI. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (projekt poselski druk nr 1733) – cel i zakres regulacji;
VII. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r.- wpływ projektowanej regulacji na sytuację uczestników rynku – beneficjentów systemu wsparcia oraz podmioty zobowiązane.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 października 2017 r. Warszawa
26 października 2017 r. Katowice

Godziny zajęć: 9.30-16.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
od każdej kolejnej osoby z firmy - 990 zł + 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl