Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

„NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WODNE I USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, USTAWY O ODPADACH” TARYFY DLA WODY- ZMIANY TARYFY W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA”

– procedury rozpatrywania wniosku taryfowego
– zmiany taryfy z uwagi na reorganizację kosztów, czynniki ekonomiczne
– opłaty stałe i zmienne
– wzory OWU po zmianie Regulaminów
– wody opadowe i roztopowe
– projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– odnawialne źródła energii, inwestycje w pompy ciepła, fotowoltaikę
– budowa i przekazywanie urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

PROGRAM:

Dzień I
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
Rozpoczęcie szkolenia godz. 10.00

I. Nowelizacja Prawa wodnego w 2018 i 2019 roku
1. Omówienie tzw. „wielkiej nowelizacji” Prawa wodnego z 2018 roku i jej konsekwencje dla sektora wodociągowo- kanalizacyjnego i komunalnego.
2. Analiza projektu ustawy Prawo wodne z 2019 r., aktualnego na dzień szkolenia
3. Opłaty za usługi wodne po nowelizacji prawa wodnego.
4. Wprowadzenie oświadczeń o ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych.
3. Zmiany w Prawie wodnym.
a. wymagania w zakresie wskazywania celów, na jakie pobierana jest woda,
b. opłaty za wprowadzanie do wód – wód,
c. opłaty za zmniejszenie retencji,
d. najczęstsze problemy i konsekwencje złożenia wadliwego oświadczenia.
II. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę…
e. wprowadzenie centralnego regulatora taryfowego,
f. określanie taryf i okres obowiązywania taryf,
g. wniosek o skrócenie czasu obowiązywania i ustalenie nowych taryf.

III. Nowelizacja ustawy o odpadach- najnowsze zmiany – oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, spółek komunalnych Urzędów Gmin i Miast – będące efektem nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przyjętej 20 lipca 2018 r.
1. Uwarunkowania prawne zagospodarowania osadów ściekowych
2. Przedsiębiorstwa wod-kan a ustawa o odpadach
3. Magazynowanie odpadów,
4. Monitoring wizyjny,
5. Nowe wymagania do uzyskania zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
6. Operaty przeciwpożarowe
7. Forma i tryb ustanawiania zabezpieczenia roszczeń na etapie uzyskiwania zezwolenia,
8. Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia,
9. Nowe przesłanki wymierzania administracyjnych kar pieniężnych,
10. Analiza zmienianych i nowych przepisów karnych,
11. Nowe zasady przywozu odpadów z zagranicy,
12. Przegląd nowych uprawnień kontrolnych dla Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
13. Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska;
IV. Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- omówienie konsekwencji dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, spółek komunalnych Urzędów Gmin i Miast
V. Odnawialne źródła energii, inwestycje w pompy ciepła, fotowoltaikę- uregulowania prawne, ekonomiczne, możliwości dofinansowania.
VI. Panel dyskusyjny
16.00 Zakończenie

Po szkoleniu:
16.30- 18.30 Korzystanie z Term Warmińskich
19.00 Wspólna kolacja

Dzień II
16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
7.00-9.00 Śniadanie
9.00 Rozpoczęcie

I. Wzór Ogólnych Warunków Umów o Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków dostosowany do nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków- przykłady
II. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
1. Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2. Procedury rozpatrywania wniosku taryfowego.
a. terminy ustawowe i kpa,
b. weryfikacja wniosków taryfowych,
c. decyzje regulatora – przykłady i omówienie,
d. procedury odwoławcze, rozstrzyganie sporów.
III. Możliwości skrócenia okresu obowiązywania taryfy i złożenie projektu nowej taryfy z uwagi na warunki ekonomiczne- nowe inwestycje, zmiany umów o dostawę energii elektrycznej
1. Taryfy cen i stawek opłat.
e. ustalanie niezbędnych przychodów,
f. przykłady kalkulacji,
g. alokacja kosztów (niezbędnych przychodów) na grupy odbiorców:
h. współczynniki alokacji,
i. dopuszczalne konstrukcje taryfowe,
2. Wody opadowe i roztopowe.
a. opłaty za usługi wodne,
b. powierzanie zadań w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej,
c. cenniki usług odprowadzania wód opadowych.
IV. Budowa i przekazywanie urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Służebność przesyłu.
1. Finansowanie i budowa urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych:
– definicje ustawowe urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
– obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i gmin w zakresie budowy urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych.
– warunki techniczne przyłączenia,
– umowa o przyłączenie,
– umowa o wspólnym wykonywaniu inwestycji.
2. Przekazywanie elementów infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej:
– własność urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
– utrzymanie i eksploatacja urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle uregulowań art. 49 kc oraz art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
3. Regulaminy przejmowania i przekazywania urządzeń:
– wniosek o przejęcie urządzeń,
– metody wyceny urządzeń,
– sposób przejmowania urządzeń.
4. Zagadnienia służebności przesyłu.
– wniosek o ustanowienie służebności,
– wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu,
– orzecznictwo sądowe, doświadczenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15-16 kwietnia 2019 r. Lidzbark Warmiński

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: Cena zawiera koszt szkolenia, pełne wyżywienie, obiady, kolacje, przerwy kawowe. Udział w jednym dniu szkolenia: 590 + 23% VAT Udział w 2 dniach szkolenia bez noclegu: 990 zł + 23% VAT Udział z 1 noclegiem 15-16 kwietnia w pokoju 2- osobowym: 1350 zł + 23% VAT Udział z 1 noclegiem 15-16 kwietnia w pokoju 1- osobowym: 1450 zł + 23% VAT Udział z 2 noclegami 14-16 kwietnia w pokoju 2- osobowym: 1550 zł + 23% VAT Udział z 2 noclegami 14-16 kwietnia w pokoju 1- osobowym: 1650 zł + 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika:
Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl