Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WODNE I USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, USTAWY O ODPADACH, TARYFY DLA WODY- ZMIANY TARYFY W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA

– procedury rozpatrywania wniosku taryfowego
– zmiany taryfy z uwagi na reorganizację kosztów, czynniki ekonomiczne
– opłaty stałe i zmienne
– wzory OWU po zmianie Regulaminów
– wody opadowe i roztopowe
– budowa i przekazywanie urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Do udziału zapraszamy przedstawicieli zarządów oraz kadry ekonomiczno-finansowej i księgowej przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych i komunalnych a także radnych gmin, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz inne osoby odpowiedzialne za weryfikację wniosków taryfowych lub zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

PROGRAM:

I. Nowelizacja Prawa wodnego w 2018 i 2019 roku
1. Omówienie tzw. „wielkiej nowelizacji” Prawa wodnego z 2018 roku i jej konsekwencje dla sektora wodociągowo- kanalizacyjnego i komunalnego.
2. Opłaty za usługi wodne po nowelizacji prawa wodnego.
3. Wprowadzenie oświadczeń o ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych.
4. Wymagania w zakresie wskazywania celów, na jakie pobierana jest woda.
5. Wody opadowe i roztopowe.
a. opłaty za usługi wodne,
b. powierzanie zadań w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej,
c. cenniki usług odprowadzania wód opadowych.

II. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę…
a. wprowadzenie centralnego regulatora taryfowego,
b. określanie taryf i okres obowiązywania taryf,
c. wniosek o skrócenie czasu obowiązywania i ustalenie nowych taryf.

III. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
1. Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2. Taryfy cen i stawek opłat.
a. ustalanie niezbędnych przychodów,
b. przykłady kalkulacji,
c. alokacja kosztów (niezbędnych przychodów) na grupy odbiorców:
d. współczynniki alokacji,
e. dopuszczalne konstrukcje taryfowe,
3. Procedury rozpatrywania wniosku taryfowego.
f. terminy ustawowe i kpa,
g. weryfikacja wniosków taryfowych,
h. decyzje regulatora – przykłady i omówienie,
i. procedury odwoławcze, rozstrzyganie sporów.
4. Możliwości skrócenia okresu obowiązywania taryfy i złożenie projektu nowej taryfy z uwagi na warunki ekonomiczne

IV. Wzór Ogólnych Warunków Umów o Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków dostosowany do nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków- przykłady

II. Budowa i przekazywanie urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Służebność przesyłu.
1. Finansowanie i budowa urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych:
– definicje ustawowe urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
– obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i gmin w zakresie budowy urządzeń i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych.
– warunki techniczne przyłączenia,
– umowa o przyłączenie,
– umowa o wspólnym wykonywaniu inwestycji.
2. Przekazywanie elementów infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej:
– własność urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
– utrzymanie i eksploatacja urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle uregulowań art. 49 kc oraz art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
3. Regulaminy przejmowania i przekazywania urządzeń:
– wniosek o przejęcie urządzeń,
– metody wyceny urządzeń,
– sposób przejmowania urządzeń.
4. Zagadnienia służebności przesyłu.
– wniosek o ustanowienie służebności,
– wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu,
– orzecznictwo sądowe, doświadczenia.

III. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 czerwca 2019 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: Cena zawiera koszt szkolenia, pełne wyżywienie, obiady, kolacje, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby- 550 zł, udział w 2 dniach szkolenia bez noclegu: 990 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl