Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych a obowiązujące przepisy i praktyczne problemy prowadzenia procedur z naciskiem na elektronizację zamówień

Z dniem 18 października 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające obowiązkowa elektronizację zamówień publicznych powyżej progów unijnych. Dlatego chcemy Państwu przybliżyć zasady działania MiniPortalu, omówimy zmiany Rozporządzeń dotyczących elektronizacji oraz wyjaśnimy kwestie dotyczące elektronicznych form dokumentów. Omówimy także kwestie zależności pomiędzy PZP prawem budowlanym i przepisami kodeksu cywilnego, gdyż coraz częściej kontrolujący odwołują się do tych przepisów. Dokonamy także analizy przepisów dotyczących podwykonawców, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kryteriów oceny ofert, form rozliczania robót budowlanych, a także przybliżymy kwestie realizacji robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.

PROGRAM:

1. Omówienie najważniejszych zmian w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych
a) Publikacja ogłoszeń od 50 000 złotych
b) Nowe zasady szacowania wartości zamówienia
c) Nowe regulacje w zakresie jawności postępowania
d) Nowe obowiązkowe czynności w postępowaniu tj. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców
e) Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu- jako zupełnie nowe rozwiązanie
f) Podmiotowe środki dowodowe jako kolejne nowe rozwiązanie mające na celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
g) Nowe regulacje w zakresie udostępniania zasobów
h) Nowe przesłanki odrzucenia ofert
i) Nowe przesłanki unieważnienia postępowania
j) Nowy tryb wyboru wykonawcy poniżej progów unijnych z możliwością negocjacji tzw. tryb podstawowy
k) Nowe regulacje w zakresie podwykonawców- badanie zdolności podwykonawców, możliwość braku zgody Zamawiającego na podwykonawcę
l) Nowe zasady unieważnienia umowy i możliwości odstąpienia od umowy
m) Drastyczne zmiany w zakresie odwołań poniżej progów- powrót do starych rozwiązań na mocy, których wykonawcy będą mogli wnosić odwołanie na każdą czynność
n) Nowa instytucja mediatora w przypadku sporów między stronami zamawiającym a wykonawcą
2. Procedura otwarcia ofert elektronicznych krok po kroku – deszyfrowanie ofert, zasady korzystna z klucza prywatnego i publicznego
3. Funkcjonowanie MiniPortalu oraz ePUAP – realne problemy – praktyczne rozwiązania w sytuacjach kryzysowych np. oferta wpłynęła, ale nie daje się otworzyć, nie można zweryfikować podpisu, oferta widoczna w MiniPortalu a nie widoczna na ePUAP
4. Zasady prowadzenia negocjacji w sprawie należnego wynagrodzenia za usługę w związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. poz. 1564).
5. Kontrola postępowań elektronicznych prowadzona przez NIK- pytania i jakie zadaje NIK i zasady udzielania odpowiedzi
6. Obligatoryjne zapisy w SIWZ dotyczących elektronicznych faktur ustrukturyzowanych- przepisy wchodzą w życie 1.1.2020r.
7. Gwarancja wadialna niezgodna z SIWZ- jak należy się zachować
8. Przykładowe zapisy w gwarancjach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które mogą w przyszłości rodzić poważne negatywne konsekwencje i jak się przed nimi bronić czytając wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
9. Potencjał podmiotu trzeciego a podwykonawstwo – omówienie problemu na przykładzie inwestycji z wodno-kanalizacyjnej, rola inspektora nadzoru w rozwiązaniu tego problemu
10. Realizacja zdania w formule zaprojektuj i wybuduj w branży wod-kan – praktyczne przykłady, najczęstsze błędy w dokumentacjach przetargowych
11. Omówienie zapisów umów o roboty budowlane na które warto i należy zwrócić uwagę, aby nie narazić się na problemy przy realizacji inwestycji
12. Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu w kontekście zarzutów kontroli w przetargach na roboty budowlane, dostawy,
13. Kryteria oceny ofert omówienie problemów na praktycznych przykładach z branży wod-kan
14. Wyjaśnienie treści oferty a treść ogłoszenia i SIWZ na co zwrócić szczególną uwagę w kontekście kontroli i ewentualnego odowłania do KIO
15. Prawo opcji jak prawidłowo z niego korzystać

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 listopada 2019 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl