Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Szkolenie ma na celu omówienie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, jakie zostały wprowadzone przez ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiadomości z zakresu udzielania zamówień publicznych od określenia potrzeb do zawarcia umowy w oparciu o zmienioną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze oraz liczne przykłady z praktyki.

Szkolenie będzie się odbywało w formie wykładu z elementami zajęć warsztatowych. Uczestnicy w trakcie szkolenia będą mogli zadawać pytania prowadzącemu, które budzą ich zainteresowanie. Podczas szkolenia będą omawiane przygotowane przez prowadzącego szkolenia przykłady. Po wykładzie prowadzona będzie dyskusja z uczestnikami na tematy poruszane podczas wykładu.

PROWADZĄCY:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych. Autor artykułów i opracowań w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych (m.in.: „Zamówienia Publiczne od A do Z”, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”, „Zamówienia publiczne w orzecznictwie”, „Monitor Administracyjno-Gospodarczy. Miesięcznik dla Szkół”, „Poradnik intendenta przedszkola”). Współpracuje z Portalem Zamówienia Publiczne oraz LEX Zamówienia publiczne udzielając porad prawnych z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca i trener zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi.

PROGRAM:

 1. Zmiany w zakresie udzielania zamówień na usługi nie priorytetowe.
 2. Zmiany w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa i nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 3. Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców:
 4. uchylenie przesłanek wykluczenia wykonawców opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy PZP;
 5. wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
 6. Zasady dokonywania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP.
 7. zasady solidarnej odpowiedzialności podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów;
 8. katalog dokumentów/oświadczeń, jakich może żądać zamawiający w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
 9. Wprowadzenie możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
 10. Zatrzymanie wadium – nowe zasady.
 11. Modyfikacja zasad ustalania rażąco niskiej ceny na gruncie ustawy PZP.
  1. definicja rażąco niskiej ceny
  2. procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny, ciężar dowodu.
 12. Ograniczenia w stosowaniu kryterium cenowego:
  1. poza cenowe kryteria oceny ofert;
  2. kiedy cena nie może być jedynym kryterium;
  3. obowiązki związane z użyciem ceny, jakie jedynego kryterium;
  4. w jaki sposób określać kryteria oceny ofert.
 13. Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
 14. Umożliwienie zamawiającemu korzystania z przykładowych przygotowanych i upowszechnianych przez Prezesa UZP.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
29 wrzesień 2015 r. Poznań

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl