Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWOŚĆ! ZMIANY PRAWA DOTYCZĄCE ROLNIKÓW – KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH: objęcie rolników ochroną z tytułu klauzul abuzywnych oraz przepisami ustawy o kredycie konsumenckim.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie zmian w prawie wprowadzanych ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej, które rozciągają zasady stosowania klauzul abuzywnych na osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, dotąd nieuwzględnione w regulacjach ochronnych. Skutkiem nowej regulacji będzie możliwość podniesienia przez tę grupę klientów banków spółdzielczych zarzutu występowania w umowie zawartej z bankiem klauzuli niedozwolonej (abuzywnej). Rezultatem takiego zarzutu może być wyeliminowanie abuzywnego zapisu, a jeśli nie jest to możliwe – unieważnienie umowy. Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę konieczną do przeprowadzenia analizy wzorców umów zawieranych z rolnikami i zasad eliminowania nieprawidłowych zapisów.
Kolejnym wyzwaniem jest wdrożenie regulacji zrównującej kredytobiorców- konsumentów oraz kredytobiorców – rolników, bowiem do tej grupy klientów banków spółdzielczych będą miały w pełni zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2022 r. poz. 246 i 2339). Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki banku wynikające z ustawy kredytowej oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy i pracownicy komórek zgodności, prawnicy, pracownicy obsługi kredytowej

PROGRAM:

I. Cel ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej czyli czego ustawodawca oczekuje od przedsiębiorców zawierających umowy z osobami fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.

II. Termin wejścia w życie ustawy.

III. Zakres podmiotowy ustawy, czyli który klient ma status osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne.

IV. Klauzule abuzywne w umowach z rolnikami:
1. „Rażące naruszenie praw strony umowy” – pojęcie i analiza przypadków.
2. Wykaz kodeksowych klauzul abuzywnych, tzw. „szare klauzule”.
3. Rejestr klauzul abuzywnych Prezesa UOKiK i decyzje Prezesa UOKiK jako źródło wiedzy o możliwych niedozwolonych zapisach umownych.
4. Skutki prawne wystąpienia klauzuli w umowie.
5. Zasady usuwania niedozwolonych zapisach umownych.

V. Osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne jako strona umowy kredytowej:
1. Zakres przedmiotowy regulacji.
2. Szczególne obowiązki banku jako kredytodawcy:
a) obowiązki informacyjne,
b) obowiązki dotyczące umowy kredytowej.
3. Szczególne uprawnienia rolnika-kredytobiorcy.
4. Sankcje za naruszenie ustawowych obowiązków:
a) abuzywność zapisu umownego,
b) sankcja kredytu darmowego – analiza przypadków w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego,
c) najnowsze pytania prejudycjalne skierowane do TSUE dotyczące kredytu konsumenckiego – analiza.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 lipca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl