Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Nowości – budowle sieciowe i inne środki trwałe w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i energetycznych – jak je klasyfikować, amortyzować, ewidencjonować, inwentaryzować i opodatkować wraz wyliczeniem błędów w deklaracji w podatku od nieruchomości.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawanie pytań przez chat

Przypomnienie dotychczasowych doświadczeń oraz praktyczne zastosowanie przepisów, standardów (KRS 11, MSR 16, MSR 40), nowości interpretacyjnych, orzeczeń WSA, NSA, SN

Odbiorcy: Służby księgowe, służby inwestycyjne (odpowiedzialne merytorycznie za zadania inwestycyjne) oraz służby techniczne (użytkownicy i dysponenci środków trwałych) w spółkach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz energetycznej i ciepłowniczej.

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

PROGRAM:

1. Jak szeroko należy myśleć o środkach trwałych w firmach sieciowych
a) Regulacje zawarte w ustawie o rachunkowości, KSR 11,MSR 16, MSR 40, przepisach podatku dochodowego od osób prawnych, KŚT, zapisach o podatku od nieruchomości, prawo budowlane, interpretacjach a ich zastosowanie w praktyce
b) Jakie do środków trwałych mają zastosowanie: Plany miejscowe, plany zagospodarowania przestrzennego, Kodeks Urbanistyczno- Budowlany a możliwości kwalifikacyjne gmin
c) Co gmina może znaleźć o środkach trwałych w ewidencji gruntów i budynków, księgach wieczystych, KŚT, geoportalu
d) Co gmina może zażądać od spółki a co nie – zestaw przypadków „z życia wziętych”
2. Co jest najważniejsze dla właściwej kwalifikacji środka trwałego (projekt z Działu Technicznego, Prawo Budowlane, przepisy podatkowe czy księgowe)
3. Przegląd praktyczny obiegu środka trwałego
a) Co może się znaleźć w dowodzie OT i jego opisach (elementy składowe takie jak: ekspertyza, próbny rozruch, testowanie, organizacja przecięcia wstęgi, przetarg, ponowny przetarg, prace przed geologiczne, koszty po oddaniu jak wynikające z np. umowy ubezpieczeniowej, czy opis „rozbudowa zakładu” może być opisem który wszystko przyporządkuje i inne)
b) Kto (Księgowość czy Dział Techniczny) i jak opisuje dowód OT – sytuacje właściwe i niewłaściwe
c) Jakie są elementy opisu i jak dobrze opisać dokumenty OT, LT, PK, PM, PT, Protokoły Inwentaryzacyjne
d) Rozpoznanie – budynek czy budowla w odniesieniu do amortyzacji i podatku od nieruchomości (rozbudowanie budynku, klimatyzator na budynku, latarnia na budynku, stożkowa budowla, utwardzenie terenu, poidełka w szkołach, kurtyny wodne, sieć na powierzchniowa, fotowoltaika na dachu lub farma, osadniki z maszynami czy bez, przepompownie z pompami czy bez, oczyszczalnia ścieków z wiatami i generatorami prądu przytwierdzonymi czy bez, transformator w rezerwie czy pokazywać w księgach i wiele innych sytuacji
e) Wycena środków trwałych
• Jak wyceniać – ze starych dokumentów, dokumentów przekazanych z gminy, projektów inwestycyjnych czy szacunków wewnętrznych (sytuacje dobudowanych elementów do budynków, wymiany elementów na obiektach i inne)
• Zmiany wyceny praktycznie: amortyzacja (gdy zmiana sposobu ujmowania zadań inwestycyjnych na rurociągach np. ulicami a nie inwestycjami, i inne), likwidacja (LT – kiedy nie trzeba płacić podatku od nieruchomości od zlikwidowanej sieci), aktualizacja, ulepszenie (wymiana okien a ulepszenie, znaczenie pojęcia praktycznie)
4. Inwentaryzacja i zasady klasyfikacji i amortyzacji budowli sieciowych w podatkach i rachunkowości w 2020 r.
(inwentaryzacja a różnice w kwalifikacji i wycenie, zapomniane akty notarialne a klasyfikacja, braki w dokumentacji – jak uzupełnić, zła klasyfikacja – jak i czy zmieniać, zestaw problemów z rozwiązaniami w Spółkach sieciowych)
5. Zastosowanie praktyczne KSR 11 z przykładami dla przedsiębiorstw sieciowych – uporządkowanie prawne pojęć z zastosowaniem, kryteria geograficzne, techniczne, historyczne, technologiczne prezentacji środków trwałych.
W tym również:
a) Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
a) ulepszenia środków trwałych:
• poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
• miary wartości użytkowej,
• rodzaje ulepszeń,
• ulepszenie obcego środka trwałego.
b) nakłady na bieżącą eksploatację:
• konserwacje a remonty,
• remonty bieżące (typowe, awaryjne),
• remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe,
• części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.
b) Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:
a) ogólne zasady,
b) sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie,
c) likwidacja
d) odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
e) wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji.
6. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w Spółkach sieciowych.

Zasady realizacji i kwalifikacji nakładów inwestycyjnych takich jak:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej
– modernizacja osadników wtórnych i osadnika wstępnego na oczyszczalni ścieków
– modyfikacja odcieków z pompowni LKT na oczyszczalni ścieków
– budowa rurociągu tłocznego
– renowacja kolektora C na odcinku,
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
– wykonanie zabezpieczenia zbiornika S1 na spalarni osadów ściekowych,
– zaprojektowanie i montaż̇ urządzeń́ do redukcji spalin na obiekcie spalarni i suszarni,
– przebudowa przepompowni P-3,
– 
wymiana odcinka sieci wodociągowej,
– instalacja szlabanu drogowego na wjeździe do oczyszczalni ścieków,
– wymiana kabli w stacji transformatorowej T2 na oczyszczalni ścieków,
– klimatyzacja w Pracowni Chemii Wody w Laboratorium
– utwardzenie placu magazynowego na terenie bazy
– budowa przyłącza telekomunikacyjnego
– wymiana sieci kanalizacji deszczowej na oczyszczalni ścieków
– 
przebudowa wjazdu do warsztatu samochodowego na bazie Spółki,
– montaż instalacji wentylacyjnej w hali ITPO,
– zestawy komputerowe i oprogramowanie,
– odtworzenie środków trwałych, urządzeń, sprzętu i narzędzi zakupienie środków transportu, wykup sieci od osób trzecich
– awaryjna wymiana kanalizacji sanitarnej,
– zmiana położenia pompy w pompowni osadów fermentujących na oczyszczalni 
ścieków
– wymiana osłon ochronnych na pomostach reaktorów biologicznych na oczyszczalni 
ścieków
– 
wymiana przepustnicy na rurociągu wody czystej SUW
– wzmocnienie gruntu pod zbiornikiem osadu przefermentowanego,
– 
remont posadzki w budynku– sala szkoleń́ i sala konferencyjna;
– remont instalacji odpylającej wraz z przewodem łączącym z suszarką na obiekcie 
ITPO;
– wymiana drzwi w obiektach Spółki
– 
remont rurociągów w budynku komory zasuw SUW,
– wydłużenie okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i obniżenie stawki amortyzacyjnej do celów rachunkowych oraz podatkowych dla środków będących w użytkowaniu,
– prześledzenie przechodzenia budowli sieciowych.
7. Podatek od nieruchomości wraz z orzecznictwem – zestawienie problemów z rozwiązaniami
Wybrane problemy kwalifikacji obiektów budowlanych do budowli lub budynków (umowy przenoszące obowiązek podatkowy, budynkowe i słupowe stacje transformatorowe, kable i obudowy, sieci w budynkach, przyłącza i obowiązek podatkowy przy sprzedaży, pozostawieniu właścicielowi i gdy właścicielem jest gmina, podatek od nieruchomości od nietypowych nieruchomości jak na przykład wiata rampa ze zbiornikiem, kabel światłowodowy, klimatyzator wbudowany i nie wbudowany, kosze na betonowych podporach, silosy i wiele innych podane wraz z orzecznictwem, powstanie i ustanie obowiązku podatkowego oraz ulepszenie i modernizacja budowli, opodatkowanie znaków na terenie firmy, latarni, kostki brukowej, ramp, kamieni ozdobnych, konstrukcji metalowych i inne – najnowsze hity gmin czy zgodne z prawem – orzecznictwo 2019-2020).
8. Nietypowe przypadki kwalifikacji środków trwałych
a) Wybudowana sieć dla Nadleśnictwa przez Nadleśnictwo i procedura przekazania Spółce sieciowej
b) Sieci, których nie ma w księgach Spółki i gminy
c) Czy gmina, która nie przekazała sieci ma prawo żądać podatku od nieruchomości
d) Płoty połączone z budynkiem – element budynku czy budowla
e) Zestawy komputerowe, zestawy sieci, przyłączy w całości czy pojedynczo w OT
9. Kto praktycznie odpowiada za środek trwały – Dział Techniczny, Księgowość czy Kierownik Jednostki
10. Najnowsze orzecznictwo, interpretacje Ministra Finansów oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów – zestaw
1. Orzeczenia NSA i WSA.
2. Interpretacje i pisma Ministra Finansów.
3. Indywidualne interpretacje Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.
4. Zestaw potrzebnych wyroków z komentarzem potrzebnych na 2020 r.
11. Podatek katastralny i prognozowane zmiany klasyfikacji środków trwałych a podatek od nieruchomości – perspektywa 2021 r.
12. Najnowsze orzecznictwo 2020 r. dotyczące odpowiedzialności na klasyfikacje środków trwałych, amortyzacje i podatek od nieruchomości wraz z wymiarem.
13. Pytania i dyskusja podsumowująca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 września 2020 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl