Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Obowiązki informacyjne i asysta przedkontraktowa przy zawieraniu umów kredytowych – zasady prawidłowego udzielania informacji i ich dokumentowania w praktyce Banków Spółdzielczych (szkolenie z egzaminem lub bez)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

UWAGA: Szkolenie spełnia wymogi okresowego szkolenia dla personelu kredytodawcy, o którym mowa w art. 59 ustawy o kredycie hipotecznym. Dzięki udziałowi w szkoleniu:
• Wypełnisz ustawowy obowiązek odbycia szkolenia dla personelu kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata i prawidłowo go udokumentujesz
• Uzyskasz uprawnienia dla nowych pracowników (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem)

Celem warsztatów jest usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków informacyjnych i asysty przedkontraktowej świadczonej przy zawieraniu umów kredytu hipotecznego i konsumenckiego oraz wypracowanie scenariuszy informacji przekazywanych konsumentom przez personel kredytodawcy. Podczas szkolenia omówione zostaną także zasady dobrych praktyk wypracowane przez Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich oraz stanowiska nadzorców.

Dla kogo: personel kredytodawcy w rozumieniu art. 4 p. 13 ustawy o kredycie hipotecznym, pracownicy zajmujący się opracowaniem i udzielaniem kredytów konsumenckich.

PROWADZĄCY:

Katarzyna Marczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów” Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej – Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 2002 roku – radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich (obecnie czwartej kadencji), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH w Warszawie oraz szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami). Członek kapituły godła: ”Teraz Polska” w zakresie produktów i usług finansowych i „Solidna Firma” w zakresie etycznego działania w biznesie i przestrzegania praw konsumentów. Laureatka nagrody specjalnej „Alicja 2002” za osiągnięcia wywierające korzystny wpływ na życie społeczeństwa.

PROGRAM:

I. Obowiązek opracowania i stosowania przez bank zasad dobrych praktyk określających co najmniej procedury wewnętrzne umożliwiające weryfikację spełniania wymogów informacyjnych określonych w ustawie (art. 16 u. 2 UKH):
1. Dobre praktyki a obowiązki ustawowe banku – wzajemne relacje.
2. Zasady weryfikacji przestrzegania zasad dobrych praktyk w banku.
3. Reklamacje klientów jako źródło wiedzy o niedostatkach informacyjnych.

II. Obowiązki informacyjne banku przy udzielaniu kredytu hipotecznego:
1. Ogólne informacje dotyczące umowy o kredyt (art. 10 UKH):
a) forma,
b) treść z uwzględnieniem różnych rodzajów oprocentowania kredytu,
c) zasady dokumentowania.
2. Formularz informacyjny (art. 11 UKH):
a) cel formularza,
b) informacje niezbędne do wydania formularza – uwaga, to nie jest wniosek kredytowy!
c) forma i treść formularza – zasady prawidłowego informowania o świadczeniu bądź nieświadczeniu usług doradczych przez bank (art. 26 – 28 UKH),
d) czas wydania i termin obowiązywania formularza,
e) jak udokumentować wydanie formularza.
3. Czy należy wydać kolejny formularz po upływie terminu „ważności informacji” – zasady postępowania pracownika banku.
4. Formularz informacyjny przy umowie łączonej (art. 9 u. 4-6 UKH):
a) liczba formularzy,
b) różnica w treści formularzy.
5. Formularz informacyjny przy umowie wiązanej – liczba formularzy.

III. Asysta przedkontraktowa (art. 18 UKH):
1. Czas udzielenia asysty:
a) przy wydaniu formularza informacyjnego,
b) przed zawarciem umowy.
2. Treść informacji:
a) informacje wymagane ustawą,
b) informacje dodatkowe,
c) odpowiedzi na pytania kredytobiorcy.
3. Scenariusze asysty – pomoc dla pracownika banku.
5. Jak udokumentować przeprowadzenie asysty:
a) świadczonej w obecności kredytobiorcy,
b) świadczonej na odległość.

IV. Dodatkowe informacje wymagane przez Rekomendację S KNF:
1. Forma i treść informacji.
2. Czas udzielenia informacji.
3. Zasady dokumentowania.

V. Decyzja kredytowa jako źródło informacji o przyszłej umowie:
1. Czas wydania – jak liczymy termin od „złożenia wniosku kredytowego”.
2. Treść decyzji i formularza informacyjnego.
3. Obowiązki informacyjne przy odrzuceniu wniosku o kredyt hipoteczny (art. 24 UKH).
4. Prawo do żądania wydania projektu umowy kredytowej.

VI. Informacje wymagane w umowie o kredyt hipoteczny:
1. Forma i treść umowy.
2. Zasady dokumentowania wykonania obowiązków informacyjnych (art. 384 § 1 kc).
3. Zasady dokumentowania wydania załączników do umowy.
4. Sankcje za naruszenie ustawowych obowiązków banku.
5. Sankcja kredytu darmowego dla kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielonych w okresie od dnia 18 grudnia 2011r. do dnia 22 lipca 2017r. (art. 46 UKH).

VII. Obowiązki informacyjne banku przy udzielaniu kredytu konsumenckiego:

1. Formularz informacyjny (art. 13 UKK):
a) forma i treść formularza,
b) czas wydania i termin obowiązywania formularza,
c) jak udokumentować wydanie formularza.

2. Informacje wymagane przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (art. 17 UKK).

3. Obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt (art. 16 UKK):
a) obowiązki banku przed zawarciem umowy restrukturyzacyjnej (art. 18 UKK),
b) fakultatywny formularz informacyjny (art. 19 UKK).

4. Prawo do żądania wydania projektu umowy kredytowej (art. 12 UKK).

5. Obowiązki informacyjne przy odmowie udzielenia kredytu (art. 10 UKK).

6. Asysta przedkontraktowa (art. 11 UKK):
a) czas udzielenia asysty,
b) treść informacji,
c) umowy zawierane na odległość.

7. Informacje wymagane w umowie o kredyt konsumencki:
a) forma i treść umowy,
b) zasady dokumentowania wykonania obowiązków informacyjnych (art. 384 § 1 kc),
c) zasady dokumentowania wydania załączników do umowy,
d) sankcja kredytu darmowego (art. 45 UKK):
• termin zastosowania – co oznacza pojęcie „rok od wykonania umowy”?
• forma złożenia oświadczenia,
• skutki prawne skutecznie złożonego oświadczenia,
• cesja uprawnień z art. 45 i 46 ukk na kancelarie odszkodowawcze,
• najczęstsze nieprawidłowości skutkujące zastosowaniem sankcji – analiza zapisów umownych, orzecznictwa sądowego i arbitrażowego,
• stanowisko grupy roboczej przy Związku Banków Polskich w sprawie skupowania i dochodzenia przez kancelarie odszkodowawcze praw z art. 45.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl