Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Obsługa spraw członkowskich z uwzględnieniem ustawy AML.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) zostały zaimplementowane do obsługi deklaracji członkowskich wraz z wejściem w życie z dniem 01.07.2021r. zmiany Ustawy Prawo spółdzielcze. Ustawa Prawo spółdzielcze wymaga aby na etapie przyjmowania deklaracji członkowskich gromadzić informacje służące ocenie ryzyka AML, a więc dane osobowe.
Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przeprowadzenia przeglądu i przygotowanie opisu zasad obsługi spraw członkowskich pod kątem ich dostosowania do zmiany ustawy Prawo spółdzielcze, Ustawy AML, ustawy o ochronie danych osobowych.

I. KORZYŚCI
1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza Ustawy Prawo spółdzielcze i Ustawy AML.
2. Uczestnik szkolenia dowie się, jakie zmiany w regulacjach wewnętrznych należy wprowadzić w związku z zapisami ww. ustaw.
3. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania zakresu informacji niezbędnych do złożenia deklaracji członkowskiej, deklaracji wpłaty, wypłaty lub dopłaty do udziałów.
4. W trakcie szkolenia omówione zostaną również zagadnienia związane z ustaniem członkostwa w banku spółdzielczym.
5. Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia wzór klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów na członków Banku.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. obsługi organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem
szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana wiedza na temat obsługi organów statutowych.

PROWADZĄCY:

Renata Szostak

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Obszary specjalizacji: zarządzanie ryzykiem bankowym, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance), zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych. Wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu), banki spółdzielcze. Aktualnie zatrudniona w banku spółdzielczym na Stanowisku ds. zgodności, funkcji kontroli oraz IOD. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Współautorka książki pt.: Rada nadzorcza w banku spółdzielczym. Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie Compliance i kontrola wewnętrzna. Doktorantka w Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany Oficer Compliance.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne obsługi deklaracji członkowskich w banku spółdzielczym:
a. Ustawa prawo spółdzielcze,
b. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
c. Ustawa o ochronie danych osobowych,
d. Prawo bankowe,
e. Ustawa o doręczeniach elektronicznych,
f. Inne…
2. Zasady przyjmowania w poczet członków banku spółdzielczego z uwzględnieniem zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze,
3. Zakres informacji wymaganych przy przyjmowaniu deklaracji członkowskich na podstawie ustawy AML,
4. Zasady przekazywania klauzul informacyjnych RODO kandydatom na członków Banku,
5. Podział zadań i przepływ informacji w procesie przyjmowania w poczet członków banku,
6. Postępowanie w przypadku ustania członkostwa w banku spółdzielczym oraz tryb wypłaty środków:
a. Wypowiedzenie udziałów,
b. Wypłata udziałów po zmarłym członku,
7. Wpływ zmian w wykazie członków na wysokość kapitału Tier1 (T1) w banku spółdzielczym,
8. Zasady przyznania dywidendy z uwzględnieniem Stanowiska KNF:
a. Wypłata dywidendy,
b. Zwiększenie wartości udziałów (dopłaty do udziałów).
9. Kontrola wewnętrzna w obszarze spraw członkowskich.
10. Zmiany w statucie banku spółdzielczego w związku ze zmianą ustawy Prawo spółdzielcze.
11. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl