Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPECYFIKA FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W FORMULE „CORPORATE FINANCE” ORAZ „PROJECT FINANCE” W praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Dwudniowe szkolenie adresowane do pracowników banków zajmujących się oferowaniem finansowań inwestycyjnych dla klientów korporacyjnych.
Szkolenie prezentuje w sposób przekrojowy najważniejsze kwestie związane z finansowaniem przez bank przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze.
Skupia się na zaprezentowaniu dwóch podejść do tego typu finansowań: finansowania na bilans działającego przedsiębiorstwa (corporate finance) oraz podejście czysto projektowe (project finance).

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, adresowane jest do osób posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy kredytowej i znających specyfikę finansowania przedsiębiorstw, ale zamierzających rozwinąć swoje kompetencje kredytowe i/lub usystematyzować wiedzę w obszarach związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych.
Szkolenie składa się zarówno z części teoretycznej, która stanowi syntezę wiedzy z tego obszaru oraz z analizy przypadku „case study” gdzie w sposób praktyczny zostanie przeprowadzona analiza konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz strukturyzacja projektu z możliwością wspólnej pracy, zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji.

PROGRAM:

1. Definicja pojęcia „Project Finance” i „Corporate Finance”. Project Finance jako finansowanie specjalistyczne. Finansowanie projektów inwestycyjnych i pojęcie Project Finance w polskich regulacjach bankowych.
2. Atrybuty Corporate Finance. Finansowanie na bilans sponsora – kluczowe elementy w ocenie projektu i zdolności do obsługi obcych źródeł finansowania.
3. Atrybuty Project Finance
• Spółka celowa jako metoda prawnego, finansowego i organizacyjnego wyodrębnienia projektów
• Formy prawne spółek celowych
• Spółka celowa a nowe prawo holdingowe
• Pojęcie Sponsora projektu i regresu do Sponsorów projektu. Formy regresu do Sponsorów projektów w praktyce gospodarczej
• Znaczenie wkładu własnego w projektach inwestycyjnych. Weryfikacja wysokości wkładu własnego
• Strategie wyjścia z inwestycji „Project Finance”.
4. Porównanie „Corporate Finance z „Project Finance” z perspektywy instytucji finansowej.
5. Rodzaje ryzyk towarzyszących finansowaniu projektów inwestycyjnych:
• ryzyka związane z finansowaniem i sposoby ich zabezpieczenia
• ryzyko terminowości i zgodności z budżetem
• ryzyko założonych parametrów projektu
• ryzyko popytu
• ryzyko wypłacalności odbiorców
• ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych
• ryzyko długoterminowej dostępności środków refinansowych
• ryzyko środowiskowe
• ryzyko prawne
• ryzyko siły wyższej
6. Zarządzanie ryzykami w finansowaniu projektów inwestycyjnych
• Identyfikacja uczestników transakcji i mechanizmy oceny ich zdolności kredytowej i wiarygodności
• Kwantyfikacja ryzyka
• Mechanizmy alokacji ryzyka w finansowaniu projektów inwestycyjnych
• Wiązka umów towarzyszących projektowi (porozumienie wspólników, umowy dotyczące odbioru produktów i usług, umowa z GW). Metody weryfikacji umów towarzyszących projektowi przez bank
• Klauzule ograniczające ryzyko w tych umowach, warunki do podpisania umowy kredytu, warunki zawieszające wypłatę, polisy ubezpieczeniowe, rachunki escrow, rachunki powiernicze.
7. Kluczowe elementy w ocenie projektu inwestycyjnego w formule Corporate Finance i Project Finance
• Wolne przepływy pieniężne w Project Finance i Corporate Finance
• Typowe wskaźniki stosowane w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych (okres zwrotu, DSCR, ISCR, LTV, LTC)
• Analiza scenariuszy i modelowanie finansowe (Client Base Scenario vs. Downcase Scenario) adresujące ryzyka związane z komercjalizacją /stroną kosztową projektu
• Wnioski z analizy finansowej projektów inwestycyjnych
8. Zasady strukturyzacji transakcji w finansowaniu projektów inwestycyjnych.
9. Wnioski z analizy umów dla dalszych działań banku (formułowanie umowy kredytowej, dobór i weryfikacja zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu).
10. Umowa kredytowa w finansowaniu „Project Finance” i w finansowaniu „Corporate Finance”
• Typowe zabezpieczenia prawne spłaty kredytu w projektach inwestycyjnych
• Klauzule kontrolne i finansowe w umowie kredytowej
• Spełnienie warunków zawieszających do wypłaty środków z kredytu
• Regres do sponsora w formule Project Finance.
11. Monitoring projektu przez bank. Źródła informacji służące do oceny inwestora oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu inwestycyjnego w polskiej praktyce gospodarczej na etapie monitoringu finansowania.
12. Case Study dla projektu inwestycyjnego realizowanego w formule Project Finance
• Analiza przykładowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule Project Finance
• Kluczowe elementy prognozy finansowej i weryfikacja założeń przyjętych przez klienta pod kątem ich realności i wiarygodności
• Analiza wrażliwości prognozy finansowej i wpływ tej analizy na kluczowe zmienne modelu finansowego. Przygotowanie scenariusza bankowego w oparciu o zmodyfikowany zestaw założeń
• Strukturyzacja projektu inwestycyjnego w tym: udział własny, określenie pakietu zabezpieczeń i dodatkowych zapisów umownych adekwatnych dla profilu ryzyka określonego w tym projekcie inwestycyjnym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
2-dniowe 12-13 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 990 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1190 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl