Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH – zasada business judgment rule, problematyka działania na szkodę spółki, zarządzanie grupą kapitałową, Dyrektywa 2014/56/UE versus dyrektywa 2006/43/WE, Komitety audytu – członkowie, zadania, sankcje, planowane zmiany, współpraca z biegłym rewidentem- zmiany od 2016 r.

Seminarium skierowane jest do: Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych, Komitetów Audytu, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, Prawników, Prokurentów, spółek kapitałowych, w szczególności spółek giełdowych.

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00 – 13.00 (w trakcie przerwa kawowa)

I. Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rad Nadzorczych- regulacje prawne
1. Podstawy prawne odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych z uwzględnieniem planowanych zmian w przepisach.
2. Wymóg dołożenia przez członków organów spółek kapitałowych należytej staranności, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zasady business judgment rule.
3. Problematyka działania na szkodę spółki.
4. Case study – zarządzanie grupą kapitałową, a odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych.

13.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.30 (w trakcie przerwa kawowa)

II. Odpowiedzialność Członków Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu za sprawozdania finansowe i ich badanie

I. Wprowadzenie
1. Regulacje prawne, przyczyny i przewidywane kierunki ich nowelizacji:
– Dyrektywa 2014/56/UE versus dyrektywa 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
– Rozporządzenie 537/2014 Parlamentu Europejskiego i komisji Europejskiej w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego;

III. Komitety audytu – członkowie, zadania, sankcje

1. Komitet audytu: umiejscowienie, kryteria wyboru członków, ich zadania i odpowiedzialność.
2. Rozszerzenie zadań komitetu audytu
3. Rodzaj i nieuchronność sankcji za naruszenie regulacji.

IV. Rady nadzorcze i Komitety audytu w procesie wyboru i współpracy z biegłym rewidentem
1. Formalna procedura wyboru audytora, zakaz klauzul ograniczających wybór
2. Zakazy łączenia usługi badania sprawozdań finansowych z innymi usługami
3. Limity wynagrodzeń za inne usługi biegłego rewidenta versus wynagrodzenie za badanie
4. Kryteria badania niezależności
5. Rotacja firm audytorskich i biegłych rewidentów
6. Rekomendacje komitetu audytu
7. Obowiązek JZP powiadamiania organów publicznych o nieprawidłowościach wyboru
8. Podwójny audyt finansowy – korzyści JZP
9. Badanie sprawozdań skonsolidowanych i wymogi dotyczące dostępu do dokumentów rewizyjnych spółek powiązanych z krajów trzecich
10. Nieważność badania sprawozdania finansowego
11. Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym

V. Zmiany form sprawozdań biegłych rewidentów dla komitetów audytu i rad nadzorczych.

1. Dodatkowe sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie dla Komitetu audytu

V. Inne wybrane zagadnienia

16.30 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 506 335 666, 22 75 93
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 kwiecień 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Koszt uczestnictwa od każdej kolejnej osoby: 690 zł + 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl