Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek akcyzowy 2022/2023 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Główne zagadnienia omawiane na szkoleniu:

sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2022 i w 2023 r.

– Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzane od 2023

– Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną

Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych

– Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce

Pakiet paliwowy w praktyce

PROGRAM:

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
a) źródła prawa,
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA),
d) terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2022 i w 2023 r. – planowane przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej do końca 2023 r.,
b) nowe deklaracje podatkowe na 2022 r.

3. Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzane od 2023 r.:
a) czy nadal konieczna będzie rejestracja w CRPA?
b) zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
c) produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach:
a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
c) termin na dokonanie rejestracji,
d) regulacje przejściowe.
5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:
a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.
6. Nabycia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy:
a) zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
b) wymogi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na gruncie aktualnych regulacji,
c) obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w oparciu o regulacje obowiązujące od 13 lutego 2023 r. – działanie w charakterze uprawnionego wysyłającego lub uprawnionego odbiorcy,
d) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne,
e) reguły nabywania olejów smarowych i preparatów smarowych obowiązujące od 13 lutego 2023 r.
7. Sposób prowadzenia składu podatkowego – kluczowe zagadnienia:
a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego – skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
b) ewidencja składu podatkowego,
c) zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.
8. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia:
a) dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
b) krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
d) definicja podmiotu odbierającego,
e) dokument elektroniczny e – AD,
f) dokument zastępujący e – AD,
g) raport odbioru i raport wywozu,
h) stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?
9. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
b) zasady weryfikacji nabywców gazu,
c) sposób prowadzenia ewidencji,
d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.
10. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

11. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.
12. Ewidencja energii elektrycznej:
a) sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.
13. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy,
b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
e) zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.
14. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
d) stawka akcyzy dla energii elektrycznej – stawka podstawowa i stawka przejściowa,
e) zasady korzystania z czasowego zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych.
15. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) zmiana stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego,
c) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
d) stawki akcyzy dla biopaliw,
e) stawki akcyzy na gaz ziemny,
f) nowa stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,
g) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
h) stawki akcyzy w okresach przejściowych, zasady ustalania właściwych stawek.

16. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:
a) moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe,
b) stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403,
c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.

17. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

18. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy czy e-DD?
19. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:
a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).
20. Pakiet paliwowy w praktyce:
a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
b) reguły dokonywania transakcji,
c) ostatnie zmiany w przepisach,
d) przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

21. Pozostałe zmiany planowane na 2022 i 2023 r.:
a) utworzenie Centralnego Rejestru Wyrobów Akcyzowych,
b) nowe reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
c) zmiany w zakresie stosowania e-DD.

22. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
13 grudnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl