Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2016 r. – zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. praktyka, orzecznictwo

Szkolenie ma na celu szczegółowe przedstawienie zasad rozliczania akcyzy od biogazu oraz od energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wodociągowych. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. zmiany w akcyzie istotne dla firm wodociągowych. Przedstawione zostaną także wybrane regulacje ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych i energetycznych w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym:
a) źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego (ustawa, dyrektywa, rozporządzenia),
b) pojęcie nabywcy końcowego,
c) definicja sprzedaży energii elektrycznej,
d) znaczenie posiadania koncesji w zakresie energii elektrycznej na gruncie podatku akcyzowego,
e) zarys najważniejszych zmian przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą energii elektrycznej i biogazu,
f) terminy wejścia w życie kolejnych zmian w przepisach.

2. Opodatkowanie akcyzą biogazu i gazu ziemnego:
a) stawka akcyzy dla biogazu i gazu ziemnego zużywanego na cele opałowe,
b) stawka akcyzy dla biogazu zużywanego w tzw. pochodni,
c) czy zużycie biogazu w procesie osuszania osadów jest traktowane jako zużycie na cele opałowe?
d) czy producenci biogazu mają obowiązek uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego?
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

3. Zwolnienia od akcyzy dla biogazu:
a) warunki zastosowania zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej,
b) czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła?
c) zwolnienie od akcyzy dla biogazu zużywanego przez zakłady energochłonne,
d) czy konieczne jest prowadzenie ewidencji zużycia biogazu na cele objęte zwolnieniem od akcyzy,
e) najnowsze orzecznictwo dotyczące zwolnień od akcyzy dla biogazu.

4. Zmiany dotyczące zwolnień od akcyzy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:
a) wprowadzenie definicji systemów z zakresu ochrony środowiska i podwyższania efektywności energetycznej,
b) ułatwienia dla podmiotów zamierzających korzystać ze zwolnień od akcyzy,
c) nowe zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne.

5. Obowiązki związane z posiadaniem statusu finalnego nabywcy gazowego:
a) zasady i sposób rozliczenia akcyzy,
b) czy finalny nabywca gazowy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji produkowanego i zużywanego biogazu?

6. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) zasady rejestracji jako pośredniczący podmiot gazowy,
b) obowiązki ewidencyjne – nowy stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.,
c) sposób rozliczenia akcyzy przez pośredniczący podmiot gazowy.

7. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?

8. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu akcyzą:
a) sprzedaż energii elektrycznej do podmiotów posiadających koncesję,
b) straty energii elektrycznej.

9. Obowiązek podatkowy w przypadku energii elektrycznej:
a) moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedawanej energii elektrycznej,
b) moment powstania obowiązku podatkowego od energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby,
c) znaczenie tzw. faktury prognozowej.

10. Stawka akcyzy dla energii elektrycznej.

11. Zwolnienie od akcyzy dla małych generatorów od 1 stycznia 2016 r.:
a) warunki korzystania ze zwolnienia,
b) jak liczyć moc generatorów objętych zwolnieniem – czy należy sumować moc generatorów na biogaz i na olej napędowy?
c) czy możliwe jest objęcie zwolnieniem od akcyzy zużycia energii elektrycznej produkowanej w generatorach napędzanych biogazem?

12. Ewidencja energii elektrycznej – stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.:
a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej,
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą,
f) czy energia produkowana w małych generatorach powinna być ewidencjonowana?

13. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:
a) energia odnawialna – rozliczanie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
b) energia zużywana w procesie produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) warunki skorzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,
e) przegląd orzecznictwa dotyczące zwolnień od akcyzy.

14. Zwolnienia dla wyrobów energetycznych:
a) wyroby zużywane do produkcji energii elektrycznej,
b) zwolnienie dla olejów smarowych,
c) przesłanki uzyskania zwolnienia (rejestracja, dokumenty dostawy).

15. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej i wyrobów gazowych:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie akcyzy od energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej.

16. Przegląd najnowszego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
a) nabycie energii elektrycznej przez podmioty posiadające tylko koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej,
b) refakturowanie energii elektrycznej,
c) ewidencja energii elektrycznej,
d) stawka akcyzy na biogaz,
e) faktury korygujące a podatek akcyzowy.

17. Pozostałe zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:
a) wprowadzenie nowych zasad umieszczania informacji o zapłacie akcyzy na fakturach,
b) wprowadzenie możliwości wyboru organu podatkowego w sprawach akcyzy.

18. Omówienie wybranych regulacji ustawy o OZE szczególnie istotnych dla branży wodociągowej:
a) wprowadzenie do nowych przepisów w zakresie OZE,
b) definicja biomasy i biogazu,
c) pojęcie mikroinstalacji oraz małej instalacji,
d) zmiany przepisów dotyczące świadectw pochodzenia,
e) możliwość produkcji energii elektrycznej w małych instalacjach oraz mikroinstalacjach bez koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
f) które podmioty utraciły koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w związku z wejściem ustawy o OZE?
g) rejestr wytwórców energii w małych instalacjach.

19. Panel dyskusyjny. Pytania, konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 506 335 666, 22 837 75 94
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 maj 2016 r. Wrocław
24 maj 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, obiad, przerwy kawowe

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl