Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek akcyzowy w branży energetycznej, gazowniczej i węglowej w 2022 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

 

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenie akcyzy w przedsiębiorstwach gazowniczych, węglowych i energetycznych.

Zajęcia mają za zadanie kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej, wyrobów węglowych i gazu ziemnego. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie reguł właściwego rozpoznawania zdarzeń podlegających opodatkowaniu akcyzą, prowadzenia ewidencji energii elektrycznej jak również sporządzania deklaracji podatkowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany wchodzące w życie w od 1 stycznia 2022 r. oraz od 1 lutego 2022 r. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień.

PROGRAM:

1. Informacje wprowadzające:
a) źródła prawa,
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, PPG, FNG),
c) zasady rejestracji do CRPA,
d) obowiązki związane ze statusem podmiotu zarejestrowanego w CRPA.

2. Najbliższe nowelizacje akcyzowe:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2022 r.,
b) nowe deklaracje podatkowe na 2022 r.,
c) czy nastąpi kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy?
d) wprowadzenie obowiązku stosowania e-DD dla tzw. większych sprzedawców wyrobów węglowych.

3. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych:
a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
c) termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe,
d) regulacje przejściowe.

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w 2021 r. i w 2022 r.:
a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną,
d) zmiany w zakresie reguł składania deklaracji AKC-KZ (kwartalnych).

5. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA – kto obowiązany jest ją dokonać?
c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
d) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),
e) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2022 r.?

6. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
b) zasady weryfikacji nabywców gazu,
c) sposób prowadzenia ewidencji,
d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

7. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywających gaz na cele objęte zwolnieniem,
g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

8. Zasady rozliczanie akcyzy od strat wyrobów gazowych:
a) postępowanie w przypadku zaistnienia strat wyrobów gazowych,
b) czy spalanie wyrobów gazowych w pochodni może zostać objęte zerową stawką akcyzy?

9. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego (wyrobów gazowych):
a) rodzaje składanych deklaracji,
b) wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,
c) terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku.

10. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?
d) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

11. Ewidencja energii elektrycznej:
a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian,
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

12. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:
a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej, wysokość zwolnienia od akcyzy dla świadectw umorzonych w latach 2019 – 2021,
b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) zwolnienia od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów (np. cele redukcji chemicznej),
e) zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów,
f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,
g) zwolnienie od akcyzy dla małych producentów energii odnawialnej.

13. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
d) stawka akcyzy dla energii elektrycznej.

14. Zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
a) zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania prawa do zwolnienia,
b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) zmiany związane z wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), wdrożenie EMCS PL2,
d) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2022 r.?

15. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych:
a) zakres zwolnień od akcyzy,
b) znaczenie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych,
c) reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
d) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
e) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
f) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,
g) e-DD dla dostaw wyrobów węglowych – zasady stosowania.

16. Przegląd orzecznictwa istotnego dla branży energetycznej, węglowej i gazowniczej.

17. Reguły zakupu oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:
a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

18. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 lutego 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl