Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek od nieruchomości 2020 r. – Środki trwałe, w tym budowle sieciowe

Szkolenie branżowe- dla branży wodociągowo- kanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

Podatek od nieruchomości 2020 r.
– właściwe wypełnianie deklaracji do końca stycznia 2020 r.
– nowe sposoby optymalizacji podatkowej wraz z najnowszym orzecznictwem
Środki trwałe, w tym budowle sieciowe w rachunkowości i podatkach w postaci zestawienia problemów na 2020 r.
– wycena, prezentacja, inwentaryzacja
– prawo bilansowe w tym KSR 11 i MSR 16 oraz 40
– nowe zasady odpowiedzialności za ujęcie

Odbiorcy:
Służby księgowe, służby inwestycyjne (odpowiedzialne merytorycznie za zadania inwestycyjne) oraz służby techniczne (użytkownicy i dysponenci środków trwałych) w spółkach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz energetyczno-ciepłowniczej i komunalnej.

PROGRAM:

I. Środki trwałe, w tym budowle sieciowe w rachunkowości i podatkach w postaci zestawienia problemów na 2020 r.
1. Przyłącza:
– ustalenie wartość początkowej oraz
– przychód właściciela sieci w razie wytworzenia na koszt inwestora
– przychód z tytułu zwrotu wydatków na wybudowanie przyłącza.
2. Podział budowli sieciowej na dwie lub więcej części.
3. Budowla z budynkiem – jak klasyfikować i opodatkować
4. Zapomniane akty notarialne a klasyfikacja
5. Braki w dokumentacji – jak uzupełnić
6. Zła klasyfikacja – jak i czy zmieniać
7. Klasyfikacja budowli sieciowych na poszczególne obiekty inwentaryzacyjne.
8. Remont oraz ulepszenie sieciowego środka trwałego.
9. Linia światłowodowa w klasyfikacji
10. Częściowa likwidacja sieciowych środków trwałych.
11. Przyłączenie oraz odłączenie części składowych oraz części peryferyjnych budowli sieciowych.
12. Budowle gdzie w części kosztów partycypuje gmina lub ministerstwo
13. Kolizje energetyczne.
II. Zastosowanie praktyczne KSR 11 z przykładami
1. Uporządkowanie pojęć przez standard.
2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.
3. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – rozwinięcie zasad wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych:
a) ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
b) szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych:
• kryteria geograficzne,
• kryteria techniczne,
• kryteria historyczne.
4. Wartość początkowa środka trwałego:
a) ogólne zasady ustalania wartości początkowej,
b) ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego,
c) ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego:
• zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych,
• moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym,
• rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
• koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy,
• koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych,
• koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania,
• nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania,
• likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu,
• zaniechanie inwestycji.
5. Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
a) ulepszenia środków trwałych:
• poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
• miary wartości użytkowej,
• rodzaje ulepszeń,
• ulepszenie obcego środka trwałego.
b) nakłady na bieżącą eksploatację:
• konserwacje a remonty,
• remonty bieżące (typowe, awaryjne),
• remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe,
• części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.
6. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:
a) ogólne zasady,
b) sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie,
c) likwidacja
d) odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
e) wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji.
III. Praktyczne wypełnianie deklaracji podatku od nieruchomości z wyjaśnieniem konkretnych rubryk
1. Obręb
2. Powierzchnia użytkowa
3. Forma władania
4. Wyjaśnienie co gmina o nas wie
5. Orzeczenia na temat tego co ujawnić
6. Geowizja i badanie przez gminy dronami
IV. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w Spółkach sieciowych.
Zasady realizacji i kwalifikacji nakładów inwestycyjnych takich jak:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej
– modernizacja osadników wtórnych i osadnika wstępnego na oczyszczalni ścieków
– modyfikacja odcieków z pompowni LKT na oczyszczalni ścieków
– budowa rurociągu tłocznego
– renowacja kolektora C na odcinku,
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
– wykonanie zabezpieczenia zbiornika S1 na spalarni osadów ściekowych,
– zaprojektowanie i montaż̇ urządzeń́ do redukcji spalin na obiekcie spalarni i suszarni,
– przebudowa przepompowni P-3,
– wymiana odcinka sieci wodociągowej,
– instalacja szlabanu drogowego na wjeździe do oczyszczalni ścieków,
– wymiana kabli w stacji transformatorowej T2 na oczyszczalni ścieków,
– klimatyzacja w Pracowni Chemii Wody w Laboratorium
– utwardzenie placu magazynowego na terenie bazy
– budowa przyłącza telekomunikacyjnego
– wymiana sieci kanalizacji deszczowej na oczyszczalni ścieków
– przebudowa wjazdu do warsztatu samochodowego na bazie Spółki,
– montaż instalacji wentylacyjnej w hali ITPO,
– zestawy komputerowe i oprogramowanie,
– odtworzenie środków trwałych, urządzeń, sprzętu i narzędzi zakupienie środków transportu, wykup sieci od osób trzecich
– awaryjna wymiana kanalizacji sanitarnej,
– zmiana położenia pompy w pompowni osadów fermentujących na oczyszczalni 
ścieków
– wymiana osłon ochronnych na pomostach reaktorów biologicznych na oczyszczalni 
ścieków
– wymiana przepustnicy na rurociągu wody czystej SUW
– wzmocnienie gruntu pod zbiornikiem osadu przefermentowanego,
– remont posadzki w budynku– sala szkoleń́ i sala konferencyjna;
– remont instalacji odpylającej wraz z przewodem łączącym z suszarką na obiekcie 
ITPO;
– wymiana drzwi w obiektach Spółki
– remont rurociągów w budynku komory zasuw SUW,
– wydłużenie okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i obniżenie stawki amortyzacyjnej do celów rachunkowych oraz podatkowych dla środków będących w użytkowaniu,
– prześledzenie przechodzenia budowli sieciowych.

V. Podatek od nieruchomości wraz z orzecznictwem potrzebnym na 2020 r.
1. Wybrane problemy kwalifikacji obiektów budowlanych do budowli lub budynków.
2. Umowy przenoszące obowiązek podatkowy
3. Budynkowe i słupowe stacje transformatorowe, kable i obudowy, sieci w budynkach.
4. Przyłącza i obowiązek podatkowy przy sprzedaży, pozostawieniu właścicielowi i gdy właścicielem jest gmina
5. Podatek od nieruchomości od nietypowych nieruchomości jak na przykład wiata rampa ze zbiornikiem, kabel światłowodowy, klimatyzator wbudowany i nie wbudowany, kosze na betonowych podporach, silosy i wiele innych podane wraz z orzecznictwem 2019
6. Powstanie i ustanie obowiązku podatkowego oraz ulepszenie i modernizacja budowli.
7. Podstawa opodatkowania budowli sieciowych.
8. Opodatkowanie znaków na terenie firmy, latarni, kostki brukowej, ramp, kamieni ozdobnych, konstrukcji metalowych i inne – najnowsze hity gmin czy zgodne z prawem – orzecznictwo 2020
9. Podstawa opodatkowania w przypadku budowli nabytych jako aport.
10. Pasy drogowe.

VI. Najnowsze orzecznictwo, interpretacje Ministra Finansów oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
1. Orzeczenia NSA i WSA.
2. Interpretacje i pisma Ministra Finansów.
3. Indywidualne interpretacje Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.
4. Zestaw potrzebnych wyroków z komentarzem potrzebnych na 2019 r.
VIII. Podatek katastralny i prognozowane zmiany klasyfikacji środków trwałych – perspektywa 2020 r.
IX. Najnowsze orzecznictwo 2020 r. dotyczące odpowiedzialności na klasyfikacje środków trwałych, amortyzacje i podatek od nieruchomości wraz z wymiarem.
X. Środki trwałe w kontekście zadań samorządów
a) Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, współpraca ze spółkami operatorskimi na wydzierżawianej i poddzierżawianej tym podmiotom strukturze systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowiącej odpowiednio:
b) Realizacja i finansowanie Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w mieście
c) Prowadzenie inwestycji z zakresu funkcjonowania wodociągów i kanalizacji (inwestycje modernizacyjne istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowe – budowa nowej sieci).
d) Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
e) Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie funduszy unijnych
na współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
f) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w tym zapewnienie wykonywania
na własne ryzyko i koszt prac związanych z ich eksploatacją przez operatorów eksploatacyjnych.

XI. Odpowiedzialność służb technicznych i księgowości za rozliczenie środków trwałych i podatku od nieruchomości.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 stycznia 2020 r. Warszawa
28 stycznia 2020 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl