Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2018 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

PROGRAM:

 1. Mechanizm Split payment, tzw. podzielona płatność:
 2. a) podmioty zobowiązane do stosowania Split payment,
 3. b) harmonogram wejścia w życie regulacji,
 4. c) mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty,
 5. d) Split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę,
 6. e) korzyści wynikające ze stosowania Split payment,
 7. f) zagrożenia związane ze stosowaniem podzielonej płatności.
 8. Nowy wykaz podatników VAT czynnych:
 9. a) informacje jakie będą publikowane przez Szefa KAS,
 10. b) publikacja w wykazie rachunku bankowego podatnika oraz negatywne skutki związane z dokonaniem zapłaty z pominięciem tego rachunku,
 11. c) okres przez jaki przechowywane mają być dane podatników,
 12. d) zagrożenia związane z publikacją tego rodzaju danych,
 13. e) wpływ regulacji na bezpieczeństwo obrotu.
 14. Nowe wymogi dotyczące kas rejestrujących:
 15. a) jakie mają być zasady działania kas rejestrujących online,
 16. b) od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas,
 17. c) terminy wymiany kas rejestrujących,
 18. d) co w sytuacji gdy z powodu problemów technicznych podatnik nie może przesyłać danych z kasy online.
 19. Pozostałe zmiany na 2018 r.:
 20. a) przedłużenie stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.,
 21. b) zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi,
 22. c) plany zniesienia obowiązku składania wniosku o zwrot VAT w przyspieszonym terminie oraz umotywowanego wniosku w innych przypadkach występowania o zwrot VAT,
 23. d) nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów,
  e) zmiana definicji pierwszego zasiedlenia,
 24. f) modyfikacje reguł wykreślania i przywracania podatników VAT.
 25. Zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. i zasady ich stosowania
 26. Sankcje w podatku VAT:
 27. a) kiedy może zostać nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe?
 28. b) wysokość sankcji: 20%, 30 %, 100 % – reguły stosowania,
  c) przypadki, w których sankcja nie powinna zostać nałożona,
 29. d) planowane zmiany dotyczące wysokości stawek sankcji.
 30. Zwrot podatku VAT na nowych zasadach:
  a) dodatkowe wymogi przyspieszonego zwrotu,
  b) rozszerzenie uprawnień organu podatkowego w zakresie weryfikacji zasadności zwrotu.
 31. Nowe uprawnienia organów podatkowych, w tym m.in. omówienie dodatkowych przesłanek wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych
 32. Reguły powstawania obowiązku podatkowego w praktyce:
  a) moment wykonania usługi – zasady ustalania,
 33. b) sposób określania daty dokonania dostawy,
 34. c) zaliczka, zadatek a obowiązek podatkowy,
  d) moment powstania obowiązku podatkowego dla usług finansowych,
  e) sytuacja szczególne (m.in. dzierżawa, najem, media),
  f) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
  g) obowiązek podatkowy w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.
 35. Faktury w aktualnym stanie prawnym:
  a) terminy wystawiania faktur,
  b) elementy faktur,
  c) faktury zaliczkowe, faktury proforma, duplikaty faktur,
  d) zasady wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących,
  e) potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
  f) anulowanie faktury.
 36. Faktur elektronicznych w praktyce:
 37. a) niezbędne wymogi stosowania faktur elektronicznych,
 38. b) sposób wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych oraz faktur korygujących w formie elektronicznej,
 39. c) potwierdzenie odbioru korekty przesłanej w formie elektronicznej,
 40. d) przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie e-faktur.
 41. Nieodpłatne świadczenie usług i nieodpłatna dostawa towarów:
 42. a) wyłączenia z opodatkowania – prezenty o małej wartości, próbki – zakres i warunki,
 43. b) kiedy nieodpłatne świadczenia usług nie podlega opodatkowaniu?
 44. c) reguły ustalania podstawy opodatkowania usług świadczonych nieodpłatnie (w tym imprezy, festyny itp).
 45. Prawo do odliczenia podatku naliczonego dla samochodów osobowych:
 46. a) odliczenia 50% i 100 % – kiedy i na jakich warunkach stosować?
 47. b) zasady prowadzenia ewidencji,
 48. c) prawo do odliczenia podatku naliczonego dla wydatków dotyczących własnego warsztatu, w którym są serwisowane samochody.
 49. Odwrotne obciążenie – zasady dokonywania korekt w przypadku pomyłek w kwalifikacji transakcji:
 50. a) błędne zastosowanie odwrotnego obciążenia do transakcji, dla której podatnikiem jest dostawca towarów lub usługodawca,
 51. b) niezastosowanie odwrotnego obciążenia dla transakcji, która powinna być objęta tym mechanizmem,
 52. c) skutki ww. błędów dla sprzedawcy i nabywcy,
 53. d) sposób dokonywania korekt in plus w przypadku odwrotnego obciążenia,
 54. e) sposób dokonywania korekt in minus przy odwrotnym obciążeniu.
 55. Specyficzne problemy występujące w branży wodociągowej:
 56. a) zasady ujmowania faktur korygujących w przypadku błędnych odczytów liczników lub wystawienia faktury na niewłaściwy podmiot,
 57. b) rozliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 58. c) sposób dokumentowania opłat za wymianę wodomierzy,
 59. d) reguły postępowania w przypadku pokrycia naprawy sieci z gwarancji złożonej przez wykonawcę.
 60. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 maja 2018 r. Katowice
7 czerwca 2018 r. Poznań
12 czerwca 2018 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl