Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT w 2019 r. w branży wodociągowej i komunalnej– szczegółowe omówienie zmian wprowadzonych i planowanych oraz bieżących problemów, obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw związanych z wdrożeniem obowiązkowego mechanizmu split payment. Projekt ustawy jest konsekwencję decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej, na podstawie której Polska uzyskała możliwość wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Towary i usługi objęte zakresem obligatoryjnego split paymentu:
Zgodnie z załącznikiem do projektu zmiany do ustawy VAT, mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

· wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
· odpady, złom, surowce wtórne;
· elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
· paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
· prawa do emisji gazów cieplarnianych;
· roboty budowlane;
· węgiel;
· handel częściami do samochodów i motocykli.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze założenia wynikającej z opublikowanego projektu:
· obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł,
· obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi (szerzej omówione w dalszej części);
· podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
· wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Sankcje przewidziane w projektowanej ustawie:
Na uwagę zasługują sankcje, które przewidziano w projekcie omawianej ustawy. W przypadku:

· braku umieszczenia w treści faktury informacji o podleganiu transakcji pod reżim podzielonej płatności, wystawca faktury może otrzymać karę w wysokości równej 100% wartości podatku VAT wynikającej z takiej faktury,
· braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności, nabywca może otrzymać karę w wysokości równej 100% wartości podatku VAT wynikającej z takiej faktury,
· braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności, nabywca nie będzie uprawniony do uwzględnienia jako KUP kwoty danego wydatku (CIT/PIT),
· braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności, osoba odpowiedzialna za wystąpienie takiej sytuacji podlegać będzie pod sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego (do 720 stawek dziennych).

Istotne wątpliwości:
Biorąc pod uwagę ryzyko nałożenia wysokich sankcji, zarówno po stronie dostawcy jak i nabywcy, kluczowe znaczenie będzie miało właściwe zidentyfikowanie transakcji objętych obowiązkowym split payment i właściwe ich oznaczenie i rozliczenie.

Wątpliwości rodzą jednak zarówno zapisy dotyczące wartości transakcji, tj. w jaki sposób ustalić, kiedy nastąpi przekroczenie limitu 15 000 zł i jak ten limit rozumieć (indywidualnie do jednej faktury, do grupy transakcji, do płatności) oraz sposób identyfikacji niektórych towarów i usług objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. Szczególnie nieprecyzyjne wydaje się ujęcie towarów z kategorii części do samochodów i motocykli poprzez referencję do kategorii PKWiU obejmujących handel hurtowy i detaliczny.

Wejście w życie:
Ustawodawca zaplanował, iż obowiązkowy split payment zacznie obowiązywać od 1 września 2019 r.
Niektóre przepisy (m.in. w zakresie sankcji PIT / CIT związanych z brakiem płatności w ramach split payment) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

PROGRAM:

1. Nowe zasady korzystania z ulgi na złe długi – nowe terminy umożliwiające skorzystanie z ulgi na złe długi:
a) czy nowe zasady dotyczą również transakcji z 2018 r.?
b) jakie obowiązki są po stronie dłużnika?
c) ulga a split payment,
d) jak wykazać ulgę w JPK i deklaracji VAT-7 – po stronie wierzyciela i dłużnika.

2. Nowe wymogi dotyczące kas rejestrujących on line:
a) jakie mają być zasady działania kas rejestrujących online,
b) od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas,
c) przepisy przejściowe i stosowanie obecnych kas,
d) podatnicy obowiązkowo objęci kasami on-line,
e) od kiedy należy obligatoryjnie wymienić kasę rejestrującą tak, aby odpowiadała nowym wymogom?
f) kasy rejestrujące online a Jednolity Plik Kontrolny,
g) co w sytuacji gdy z powodu problemów technicznych podatnik nie może przesyłać danych z kasy online?
h) nowe sankcje w kasach rejestrujących,
i) do kiedy stare kasy (z elektronicznym i papierowym zapisem kopii) będą mogły być używane,
j) czy podatnik wymieniający kasę na nowy typ będzie mógł skorzystać z ulgi na jej zakup?

3. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
a) zakres zwolnień wynikających z załącznika do rozporządzenia,
b) omówienie przypadków, w których bezwzględnie konieczne jest stosowanie kasy rejestrującej,
c) przedstawienie pozostałych przypadków stosowania zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

4. Wprowadzenie białej lista podatników VAT od 1 września 2019 r. :
a) zakres danych umieszczanych na liście,
b) obowiązki podmiotu dokonującego płatność – w jakich sytuacjach należy sprawdzić rejestr podatników?
c) sankcje za dokonanie przelewu na niewłaściwy rachunek i termin ich wprowadzenia,
d) sposoby uniknięcia sankcji – treść zawiadomienia do organu podatkowego i termin jego złożenia.

5. Zmiany planowane:
k) faktura wystawiana do paragonu – kiedy będzie możliwe otrzymanie faktury,
l) nowe sankcje podatkowe w przypadku wystawienia nieprawidłowych faktur, jak i ujęcia takich faktur w rejestrze VAT,
m) deklaracje VAT w formie JPK;
n) nowa matryca stawek VAT i procedura występowania o wiążącą informację stawkową;
o) pierwsze zasiedlenie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; nowelizacja ustawy w tym zakresie,
p) nowa baza podatników VAT czynnych – zasady funkcjonowania jak i możliwe ryzyko podatkowe.

6. Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników lub kontrahentów:
q) w jakim przypadku świadczenie nieodpłatne podlega VAT – definicja prezentu o małej wartości i próbki;
r) analiza problemów występujących w praktyce:
◦ udostępnianie produktów spożywczych (kawa, herbata, ciastka), obiadów lub zapewnianie cateringu;
◦ towary wydawane w ramach reprezentacji – zegarki, kwiaty, alkohol;
◦ gadżety reklamowe;
◦ organizacja imprez integracyjnych, konferencji;
◦ świadczenia na rzecz pracowników (karty sportowe, ubezpieczenia, dojazdy do pracy, samochód służbowy).

7. Dostawa towarów i świadczenie usług:
s) moment wykonania usługi: protokoły zdawczo-odbiorcze, raporty – konsekwencje wyroku TSUE C 224/18 w zakresie stosowania protokołów odbioru przy usługach budowlanych;
t) usługi ciągłe (kiedy możemy ustalić okresy rozliczeniowe), odbiory częściowe;
u) moment dokonania dostawy towaru (warunki Incoterms a data sprzedaży);
v) dostawa z montażem;
w) świadczenia o charakterze kompleksowym (pakiety konferencyjne i hotelowe) – niekorzystne stanowisko sądowe;
x) kary umowne, odstępne i odszkodowania.

8. Podstawa opodatkowania:
y) co wchodzi do podstawy opodatkowania? – koszty dodatkowe i wyłączenia;
z) koszty dodatkowe przy usłudze najmu (media);
aa) refakturowanie (obowiązek podatkowy, kiedy można refakturować);
bb) korekty podstawy opodatkowania (zasady korekt in minus oraz in plus);
cc) jak przeliczać waluty obce (kursy walut przy imporcie usług).

9. Prawo do odliczenia:
dd) zakres prawa do odliczenia oraz najważniejsze wyłączenia;
ee) metodyka dochowania należytej staranności – skutki dla podatników;
ff) odliczanie VAT przy WNT, imporcie usług i odwrotnym obciążeniu – korzystne stanowisko sądowe,
gg) prawo do odliczenia w przypadku stosowania kart paliwowych – skutki ostatniego wyroku TSUE,
hh) samochody w firmie a prawo do odliczenia,
ii) odliczenia podatku z faktur elektronicznych – przegląd najnowszego orzecznictwa.

10. Zwrot podatku VAT na nowych zasadach z uwzględnieniem planowanych zmian:
a) dodatkowe wymogi przyspieszonego zwrotu,
b) rozszerzenie uprawnień organu podatkowego w zakresie weryfikacji zasadności zwrotu.

11. Wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności (split payment) dla części transakcji:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,
b) nowy system solidarnej odpowiedzialności,
c) zakres czynności objętych obowiązkową podzieloną płatnością,
d) nowe sankcje nakładane na sprzedawców i nabywców – omówienie poszczególnych przypadków.

12. Reguły powstawania obowiązku podatkowego w praktyce:
a) moment wykonania usługi – zasady ustalania,
b) sposób określania daty dokonania dostawy,
c) zaliczka, zadatek a obowiązek podatkowy,
d) moment powstania obowiązku podatkowego dla usług finansowych,
e) sytuacja szczególne (m.in. dzierżawa, najem, media),
f) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
g) obowiązek podatkowy w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi,
h) transakcje na przełomie miesięcy – zasady postępowania.

13. Faktury w aktualnym stanie prawnym:
a) terminy wystawiania faktur,
b) elementy faktur,
c) faktury zaliczkowe, faktury proforma, duplikaty faktur,
d) zasady wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących,
e) korekty in plus i in minus – zasady rozliczania,
f) potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
g) anulowanie faktury.

14. Specyficzne problemy występujące w branży wodociągowej oraz komunalnej
a) zasady ujmowania faktur korygujących w przypadku błędnych odczytów liczników lub wystawienia faktury na niewłaściwy podmiot,
b) rozliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
c) sposób dokumentowania opłat za wymianę wodomierzy/urządzeń pomiarowych,
d) reguły postępowania w przypadku pokrycia naprawy sieci z gwarancji złożonej przez wykonawcę,
e) straty wody i ciepła a podatek VAT.

15. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 lipca 2019 r. Warszawa
31 lipca 2019 r. Poznań

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika:
Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl