Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatek VAT w 2019 r. w branży wodociągowej i komunalnej– szczegółowe omówienie zmian wprowadzonych i planowanych oraz bieżących problemów, obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

PROGRAM:

1. Nowe zasady korzystania z ulgi na złe długi:
a) czy nowe zasady dotyczą również transakcji z 2018 r.?
b) jakie obowiązki są po stronie dłużnika?
c) ulga a split payment,
d) jak wykazać ulgę w JPK i deklaracji VAT-7 – po stronie wierzyciela i dłużnika.

2. Nowe wymogi dotyczące kas rejestrujących on line:
a) jakie są zasady działania kas rejestrujących online,
b) od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas,
c) przepisy przejściowe i stosowanie dotychczasowych kas,
d) podatnicy obowiązkowo objęci kasami on-line,
e) od kiedy należy obligatoryjnie wymienić kasę rejestrującą tak, aby odpowiadała nowym wymogom?
f) kasy rejestrujące online a Jednolity Plik Kontrolny,
g) co w sytuacji gdy z powodu problemów technicznych podatnik nie może przesyłać danych z kasy online?
h) nowe sankcje w kasach rejestrujących,
i) do kiedy stare kasy (z elektronicznym i papierowym zapisem kopii) będą mogły być używane,
j) czy podatnik wymieniający kasę na nowy typ będzie mógł skorzystać z ulgi na jej zakup?

3. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
a) zakres zwolnień wynikających z załącznika do rozporządzenia,
b) omówienie przypadków, w których bezwzględnie konieczne jest stosowanie kasy rejestrującej,
c) przedstawienie pozostałych przypadków stosowania zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

4. Wprowadzenie białej lista podatników VAT od 1 września 2019 r. :
a) zakres danych umieszczanych na liście,
b) obowiązki podmiotu dokonującego płatność – w jakich sytuacjach należy sprawdzić rejestr podatników?
c) sankcje za dokonanie przelewu na niewłaściwy rachunek i termin ich wprowadzenia,
d) sposoby uniknięcia sankcji – treść zawiadomienia do organu podatkowego i termin jego złożenia.

5. Pozostałe zmiany:
a) faktura wystawiana do paragonu – kiedy będzie możliwe otrzymanie faktury,
b) nowe sankcje podatkowe w przypadku wystawienia nieprawidłowych faktur, jak i ujęcia takich faktur w rejestrze VAT,
c) deklaracje VAT w formie JPK;
d) nowa matryca stawek VAT i procedura występowania o wiążącą informację stawkową;
e) pierwsze zasiedlenie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; nowelizacja ustawy w tym zakresie.

6. Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników lub kontrahentów:
a) w jakim przypadku świadczenie nieodpłatne podlega VAT – definicja prezentu o małej wartości i próbki;
b) analiza problemów występujących w praktyce:
◦ udostępnianie produktów spożywczych (kawa, herbata, ciastka), obiadów lub zapewnianie cateringu;
◦ towary wydawane w ramach reprezentacji – zegarki, kwiaty, alkohol, nagrody jubileuszowe;
◦ gadżety reklamowe;
◦ organizacja imprez integracyjnych, konferencji;
◦ świadczenia na rzecz pracowników (karty sportowe, ubezpieczenia, dojazdy do pracy, samochód służbowy).

7. Dostawa towarów i świadczenie usług:
a) moment wykonania usługi: protokoły zdawczo-odbiorcze, raporty – konsekwencje wyroku TSUE C 224/18 w zakresie stosowania protokołów odbioru przy usługach budowlanych;
b) usługi ciągłe (kiedy możemy ustalić okresy rozliczeniowe), odbiory częściowe;
c) moment dokonania dostawy towaru (warunki Incoterms a data sprzedaży);
d) dostawa z montażem;
e) świadczenia o charakterze kompleksowym (pakiety konferencyjne i hotelowe) – niekorzystne stanowisko sądowe;
f) kary umowne, odstępne i odszkodowania.

8. Podstawa opodatkowania:
a) co wchodzi do podstawy opodatkowania? – koszty dodatkowe i wyłączenia;
b) koszty dodatkowe przy usłudze najmu (media);
c) refakturowanie (obowiązek podatkowy, kiedy można refakturować);
d) korekty podstawy opodatkowania (zasady korekt in minus oraz in plus);
e) jak przeliczać waluty obce (kursy walut przy imporcie usług).

9. Prawo do odliczenia:
a) zakres prawa do odliczenia oraz najważniejsze wyłączenia;
b) metodyka dochowania należytej staranności – skutki dla podatników;
c) odliczanie VAT przy WNT, imporcie usług i odwrotnym obciążeniu – korzystne stanowisko sądowe,
d) prawo do odliczenia w przypadku stosowania kart paliwowych – skutki ostatniego wyroku TSUE,
e) samochody w firmie a prawo do odliczenia,
f) odliczenia podatku z faktur elektronicznych – przegląd najnowszego orzecznictwa.

10. Zwrot podatku VAT na nowych zasadach z uwzględnieniem planowanych zmian:
a) dodatkowe wymogi przyspieszonego zwrotu,
b) rozszerzenie uprawnień organu podatkowego w zakresie weryfikacji zasadności zwrotu.

11. Wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności (split payment) dla części transakcji od 1 listopada 2019 r.:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,
b) nowy system solidarnej odpowiedzialności,
c) zakres czynności objętych obowiązkową podzieloną płatnością,
d) nowe sankcje nakładane na sprzedawców i nabywców – omówienie poszczególnych przypadków.

12. Reguły powstawania obowiązku podatkowego w praktyce:
a) moment wykonania usługi – zasady ustalania,
b) sposób określania daty dokonania dostawy,
c) zaliczka, zadatek a obowiązek podatkowy,
d) moment powstania obowiązku podatkowego dla usług finansowych,
e) sytuacja szczególne (m.in. dzierżawa, najem, media),
f) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
g) obowiązek podatkowy w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi,
h) transakcje na przełomie miesięcy – zasady postępowania.

13. Faktury w aktualnym stanie prawnym:
a) terminy wystawiania faktur,
b) elementy faktur,
c) faktury zaliczkowe, faktury proforma, duplikaty faktur,
d) zasady wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących,
e) korekty in plus i in minus – zasady rozliczania,
f) potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
g) anulowanie faktury.

14. Specyficzne problemy występujące w branży wodociągowej oraz komunalnej
a) zasady ujmowania faktur korygujących w przypadku błędnych odczytów liczników lub wystawienia faktury na niewłaściwy podmiot,
b) rozliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
c) sposób dokumentowania opłat za wymianę wodomierzy/urządzeń pomiarowych,
d) reguły postępowania w przypadku pokrycia naprawy sieci z gwarancji złożonej przez wykonawcę,
e) straty wody i ciepła a podatek VAT.

15. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 września 2019 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl