Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatki SSE 2017 – Podatkowa kwalifikacja przychodów i kosztów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w świetle najnowszych interpretacji podatkowych Ministra Finansów oraz orzeczeń sądów administracyjnych

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu prezentację najnowszych interpretacji i orzeczeń dotyczących podatkowej kwalifikacji przychodów i kosztów powstających na terenie SSE do działalności zwolnionej lub opodatkowanej. Pomimo upływu w br. rocznicy 22 lat od momentu utworzenia pierwszej SSE w Polsce (Mielecka SSE) kwalifikacja poszczególnych zdarzeń ekonomicznych do działalności zwolnionej z opodatkowania w dalszym ciągu jest niepewna i podlega zmianom, w zależności od aktualnie obowiązującej linii interpretacyjnej. W minionym 2015 i 2016 roku zostało wydanych szereg na swój sposób przełomowym wyroków NSA, dotyczących m.in. przychodów ze zbycia odpadów czy uprawnień do emisji Co2, lub też kosztów związanych z nabyciem usług wykonanych fizycznie poza terenem SSE. Proponowane Państwu szkolenie skupia się na zaprezentowaniu właśnie tych najnowszych interpretacji i wyroków, jednakże w kontekście całokształtu rozliczenia działalności danego podmiotu na działalność zwolnioną i opodatkowaną.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące warunki przyznawania pomocy publicznej oraz ponoszenia kosztów kwalifikowanych dotyczące tzw. nowych inwestorów, otrzymujących pomoc na zasadach zgodnych z UE (zezwolenia wydane od dnia 1 stycznia 2001 r. do chwili obecnej). Istotną częścią szkolenia jest przedstawienie zmian wprowadzonych od dnia 6 stycznia 2015 r. do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (nowe zasady wygaszania i cofania zezwoleń, przechowywanie dokumentów podatkowych, zmiany zezwoleń co do liczby nowych miejsc pracy itp.). W części podatkowej szkolenie opiera się na najnowszych interpretacjach podatkowych Ministra Finansów oraz aktualnych orzeczeniach NSA.
Korzyści dla uczestników:
Zasadniczą korzyścią dla osób biorących udział w szkoleniu jest nabycie praktycznych umiejętności:
– pozwalających prawidłowo zakwalifikować poszczególne przychody lub koszty do danego rodzaju prowadzonej działalności;
– pozwalających ustalić wielkość dochodu zwolnionego z opodatkowania (lub stratę na działalności zwolnionej), co jest podstawą do obliczenia i rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej przez Spółkę w danym roku;
– pozwalających prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym (lub stratę na działalności opodatkowanej – „poza strefowej”)

PROGRAM:

1. Zasady kwalifikacja przychodów na terenie SSE – zagadnienia ogólne:
1.1. Przedmiot działalności gospodarczej określony w Zezwoleniu wg klasyfikacji PKWiU/PKD;
1.1.1. Pomocnicza rola opinii GUS ws klasyfikacji poszczególnych wyrobów lub usług;
1.2. Obowiązek wytworzenia wyrobów lub usług na terenie SSE – aspekt terytorialny;
1.2.1. Problem tzw. definicji wyrobu strefowego – wytworzenie, przetworzenie lub obróbka;
1.3. Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych częściowo poza terenem SSE (usługi kompleksowe) – zasady postępowania;
1.3.1. Usługi transportowe świadczone w zw z dostawą wyrobu strefowego;
1.3.2. Usługi serwisowe świadczone poza terenem strefy w zw z dostawą wyrobu strefowego;
1.3.3. Usługi montażu i instalacji poza terenem strefy wyrobów wytworzonych na terenie SSE;
1.4. Prowadzenie działalności na terenie SSE oraz poprzez stały zakład położony poza terenem SSE przy wspólnej produkcji lub świadczeniu usług – problematyka stosowania przepisów

2. Zmiany w ustawie o SSE obowiązujące od dnia 6 stycznia 2015 r.
2.1. Wprowadzenie przesłanek wnioskowania o wygaśnięcie zezwolenia przez inwestora;
2.2. Wprowadzenie nowej możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy;
2.3. Wprowadzenie obowiązku zwrotu pomocy publicznej w przypadku cofnięcia zezwolenia;
2.4. Wprowadzenie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej przez okres 10 lat w przypadku skorzystania z pomocy publicznej;
2.5. Dopuszczalność wniosku o zmianę zezwolenia w zakresie redukcji pułapu zatrudnienia o maksymalnie 20% bez względu na datę wydania zezwolenia;
2.6. Wprowadzenie wniosku o udzielnie pomocy;
o cenach transferowych w SSE;

3. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów:
3.1. Przychody ze sprzedaży:
3.1.1. Wyrobów gotowych określonych w Zezwoleniu, wytworzonych na terenie strefy;
3.1.2. Odpadów (złom, szkło, makulatura itp.);
3.1.3. Toolingu (narzędzi, obciążenie kosztami przygotowania produkcji);
3.1.4. Uprawnień do emisji Co2;
3.2. Towarów handlowych;
3.2.1. Materiałów i surowców;
3.2.2. Części zamiennych i akcesoriów do wyrobów strefowych;
3.2.3. Refakturowania usług obcych (np. transportowych);
3.2.4. Usług najmu i dzierżawy;
3.2.5. Zestawów, pakietów lub mieszanek wyrobów strefowych i towarów handlowych;

4. Przychody finansowe i operacyjne
4.1. Odsetki o charakterze zwrotu z inwestycji kapitałowej: z lokat terminowych (w tym z tzw. overnightów), z udzielonych pożyczek, z obligacji itp.;
4.1.1. Odsetki z działalności strefowej: z rachunku bieżącego, z cash poolingu, od nieterminowych płatności należności;
4.2. Przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych od należności, zobowiązań, własnych środków pieniężnych, spłacanych kredytów i pożyczek w walucie;
4.2.1. Różnice pomiędzy stosowaniem rachunkowej metody ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych a stosowaniem metody podatkowej;
4.3. Przychody z tytułu premii pieniężnych i bonusów;
4.4. Konieczność odrębnego ujmowania (dokonania wydzielenia organizacyjnego – wydzielenia rachunkowego) przychodów finansowych związanych z działalnością zwolnioną;
4.5.1. Sprzedaż środków trwałych;
4.5.2. Odszkodowania i kary umowne;
4.5.3. Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki);
4.5.4. Umorzone i przedawnione zobowiązania;

5. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów;
5.1. Priorytet przyporządkowania kosztów o charakterze bezpośrednim do danego źródła przychodów;
5.1.1. Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, cena nabycia towaru handlowego; koszt nabycia refakturowanych usług, nieumorzona wartość początkowa likwidowanego środka trwałego, wyszacowany koszty wytworzenia odpadów itp.);
5.2. Kwalifikacja kosztów związanych z nabyciem usług obcych, wyświadczonych fizycznie poza terenem SSE przez osoby trzecie, a zużytych do wytworzenia wyrobu gotowego w SSE;
5.3. Przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. sprzedaży, w tym transportu) w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
5.3.1. Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
5.4. Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
5.4.1. Ustalenie proporcji przychodowej; Niedopuszczalność stosowania innych proporcji;
5.5. Praktyczny aspekt korekty kosztów o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP) przy przejściu z wyniku bilansowego na podatkowy;

6. Ustalanie dochodu bądź straty
6.1. Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP).
6.2. Stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP).
6.3. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
6.4. Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O (na przykładach);
6.5. Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
1 czerwca 2017 r. Wrocław
2 czerwca 2017 r. Gdańsk

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl