Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatkowe zamknięcie roku i pomoc publiczna w Specjalnych Stref Ekonomicznych Klasyfikacja przychodów, ponoszenie kosztów w czasie, ustalanie dochodu bądź straty na działalności zwolnionej i opodatkowanej. Kalkulacja przysługującej pomocy publicznej i poziomu jej wykorzystania

PROGRAM:

1. Przychód podatkowy i jego klasyfikacja do właściwego roku podatkowego.
– otwarty katalog przychodów z art. 12 updop (ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń i zasad ustalania ich wartości, umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań)
– moment rozpoznania przychodu: ( zasada „pierwszeństwa” jako zasada ogólna, rozliczanie usług ciągłych oraz metoda kasowa jako wyjątki od „zasady pierwszeństwa”,
-zaliczki a moment powstania przychodu

2. Kwalifikacja przychodów jako zwolnionych lub opodatkowanych, związanych z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w świetle najnowszych interpretacji Ministerstwa Finansów
– przychody zwolnione z opodatkowania i opodatkowane –przedmiot określony w Zezwoleniu oraz wytworzenie na terenie strefy
– przychody opodatkowane – wytworzone poza zakresem zezwolenia lub poza terenem strefy, najem maszyn i urządzeń, nieruchomości, handel
– działalność strefowa wykonana częściowo poza jej terenem – instalacja, montaż, serwis, transport
– przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów handlowych, materiałów i surowców, odpadów (złom, makulatura, szkło)
– zasady rozliczenia przychodów finansowych (odsetki z rachunku bieżącego, odsetki z lokat terminowych, odsetki overnight, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od kredytów, różnice kursowe,
– zasady rozliczania pozostałych przychodów operacyjnych, (sprzedaż środków trwałych, odszkodowania i kary umowne, nadwyżki inwentaryzacyjne),
– kwalifikacja otrzymanych bonusów, premii pieniężnych, przychodów z tytułów nieodpłatnych świadczeń, umorzonych i przedawnionych zobowiązań;

3. Ponoszenie kosztów w czasie – problem przełomu roku podatkowego.
– koszty uzyskania przychodów – definicja wynikająca z art. 15 ust. ustawy PDOP
– koszty bezpośrednie i pośrednie związane z przychodem konkretnego roku – rozpoznawanie kosztów w czasie (koszty związane z przychodem danego roku, koszty dotyczące lat poprzednich, koszty przyszłych okresów)
– korekty kosztów
– koszty wynagrodzeń pracowniczych i ZUS

4. Podział kosztów uzyskania przychodów na związane z przychodami zwolnionymi z opodatkowania oraz z przychodami opodatkowanymi.
– priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (zwolnionych lub opodatkowanych);
– ustalenie i podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i
opodatkowanej);
– ustalenie proporcji przychodowej dla podziału kosztów wspólnych, narastające ustalanie proporcji, niedopuszczalność stosowania innych proporcji przychodowych bądź kosztowych nieznanych ustawie PDOP;
– moment poniesienia pierwszego kosztu działalności na terenie strefy – zasady rozliczania kosztów wspólnych w ramach działalności rozbiegowej
– racjonalizacja rozliczenia kosztów działalności strefowej oraz pozastrefowej (niższe odpisy amortyzacyjne, rozliczenie ujemnych różnic kursowych)

5. Ustalanie dochodu bądź straty na działalności zwolnionej i opodatkowanej.
– konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)
– stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności w strefie i poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 ustawy PDOP)
– zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach
– ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
– rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O;
– definicja pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania); ustalenie czy pomoc publiczna została otrzymana w danym roku podatkowym
– obliczenie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej
– dyskontowanie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych i dyskontowanie otrzymanej pomocy publicznej,
– rozliczenie limitu pomocy publicznej

6. Dodatkowe informacje związane z zamknięciem roku w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność na terenie sse
– dla kogo deklaracje SSE-R, SSE/A, SSE- R/A ?
– sprawozdania do Zarządzających strefami ekonomicznymi
– czy istnieje obowiązek prowadzenia odrębnych ewidencji w związku z posiadaniem kilku zezwoleń?
– propozycje optymalizacji działalności na terenie sse (amortyzacja, najem składników majątkowych, które są zbędne, itp. )

7. Dyskusja

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
30 stycznia 2017 r. Wrocław
31 stycznia 2017 r. Łódź


Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
Od każdej kolejnej osoby z firmy - 490 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl