Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej, dyskontowanie pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwoleń oraz w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu.
W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy ekonomicznej oraz posiadania decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji, konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków zezwoleń lub decyzji o wsparciu oraz sposobami reagowania na nie.
Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania, rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami dyskontowania, a także prezentacją danych na formularzu CIT. Zwrócona zostanie także uwaga na przepisy dotyczące tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej i konsekwencji z tym związanych. Omówione zostaną zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu zarówno do przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń jak i Decyzji o wsparciu. W trakcie zajęć wskazane zostaną także zmiany, które zostały wprowadzone w Polskiej Strefie Inwestycji od 1 stycznia 2023 r. w tym uproszczenia dotyczące „zasad wejścia”, ale także zmiany dotyczące zasad korzystania ze zwolnień

PROGRAM:

1. POMOC PUBLICZNA UDZIELANA NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH ORAZ NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU W RAMACH POLSKEJ STREFY INWESTYCJI

– Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych oraz PSI
– Zmiany w ustawie CIT/PIT, w tym w szczególności zmiany wynikające z Polskiego Ładu
– Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku
– Przepisy przejściowe

2. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE STREFY/ DECYZJA O WSPARCIU NOWEJ INWESTYCJI W RAMACH PSI
– Warunki zawarte w Zezwoleniach/Decyzjach o wsparciu
– Konsekwencje naruszenia warunków
– Zmiany Zezwoleń/ Decyzji o wsparciu – przesłanki i procedura
– Cofnięcie/ Uchylenie i wygaszenie Zezwoleń/Decyzji – warunki, konsekwencje
– Okres obowiązywania Zezwoleń/Decyzji o wsparciu

3. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ/ DECYZJI O WSPARCIU – JAK OBLICZYĆ WIELKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ POMOCY PUBLICZNEJ
Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
Wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej
Duże projekty inwestycyjne
Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
– Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej

4. WYDATKI KWALIFIKOWANE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ

– Okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
– Obliczenie limitu pomocy publicznej
Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
Inwestycje odtworzeniowe
Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
Używane środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych
– Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy
5. USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY Z DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ
– Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Zezwolenie oraz Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów
– Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego
– Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów
– Przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
– Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
– Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
6. USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY W ROZLICZENIU ROCZNYM
– Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
– Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej
– Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
– Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S
– Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);

7. DYSKONTOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I POMOCY PUBLICZNEJ

– Znaczenie dyskontowania
– Moment uzyskania Zezwolenia/ Decyzji o wsparciu
– Moment poniesienia wydatku
– Moment otrzymania pomocy
– Ustalenie limitu przysługującej pomocy publicznej
– Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych – przykład liczbowy

8. ŁĄCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA NOWĄ INWESTYCJĘ

9. MAŁA KLAUZULA ANTYOPTYMALIZAYJNA

10. ZMIANY W ZAKRESIE SSE I PSI WYNIKAJĄCE Z POLSKIEGO ŁADU
ZMIANY W POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI OD 1 STYCZNIA 2023 R.

11. DYSKUSJA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
5 lipca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl