Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej, dyskontowanie pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Polska Strefa Inwestycji wprowadzona w 2018 r. jest instrumentem pomocowym zastępującym Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Z dniem 31 grudnia 2022 roku utraciło moc rozporządzenie z dnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI).
Zostało ono zastąpione nowym rozporządzeniem, które w niektórych kwestiach zmieniło dotychczasowe zasady ubiegania się oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany, które mają obowiązywać do 2023 r., w tym uproszczenia dotyczące „zasad wejścia”, ale także zmiany dotyczące zasad korzystania ze zwolnień.
W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji, konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie.
Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne. Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Omówione zostaną zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8 i CIT-8S. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych oraz pomocy publicznej.

PROGRAM:

I. POMOC PUBLICZNA UDZIELANA NA PODSTAWIE decyzji o wsparciu w ramach POLSKEJ STREFY INWESTYCJI
– Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców.
– Zmiany, które mają obowiązywać od 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI:
• rozszerzenie ułatwień uzyskania wsparcia w PSI na reinwestycje,- bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz bez ograniczeń czasowych
• ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych
• zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycji, w tym kosztów najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
• zmiany dotyczące zakresu działalności wykluczonej ze wsparcia w PSI
II. DECYZJE O WSPARCIU
– Warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu
– Konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu
– Zmiany Decyzji o wsparciu – przesłanki i procedura
– Uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje
– Pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu
– Okres obowiązywania Decyzji o wsparciu
III. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU – JAK OBLICZYĆ WIELKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ POMOCY PUBLICZNEJ
1. Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
2. Wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej
3. Duże projekty inwestycyjne
4. Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
– Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej
– Decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT
IV. WYDATKI KWALIFIKOWANE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2023 R.
– Okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
– Obliczenie limitu pomocy publicznej
• Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
• Inwestycje odtworzeniowe
• Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
• Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
• Używane środki trwałe
• Wartości niematerialne i prawne
• Kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
• Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych
– Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy
V. USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY Z DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ
– Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów
– Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego
– Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów
– Przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
– Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
– Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
VI. USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY W ROZLICZENIU ROCZNYM
– Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
– Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej
– Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
– Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S
– Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);
– Problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu
VII. DYSKONTOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I POMOCY PUBLICZNEJ
1. Moment uzyskania Decyzji o wsparciu
2. Moment poniesienia wydatku
3. Moment otrzymania pomocy
4. Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych
VIII. ŁĄCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA NOWĄ INWESTYCJĘ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
2 czerwca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl