Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

POMOC PUBLICZNA, ZEZWOLENIA, NAKŁADY INWESTYCYJNE Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach

PROGRAM:

Dzień I
9.30-10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00- 16.30 Wykład
I. POMOC PUBLICZNA NA TERENACH SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH
Jakie są podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców?
1. Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców w zależności od uzyskiwanego zezwolenia z uwzględnieniem:
2. Nowelizacji wynikających z Wytycznych (Komisji Europejskiej) w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020
3. Nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
4. Traktatu oraz nowej mapy pomocy regionalnej, obowiązujących od 1 lipca 2014 r.
5. Najnowszych nowelizacji przepisów prawa krajowego
6. Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (zmiany weszły w życie 6.01.2015 r.)
7. Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na terenach specjalnych stref ekonomicznych
8. Rozporządzenia dot. przetargów i rokowań organizowanych na terenie strefy (zmiany weszły w życie 25.12.2014 r.)

II. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE SPECJALNYCH
STREF EKONOMICZNYCH
Jakie są procedury udzielania zezwoleń?
1. Przetargi i rokowania, w tym nowe wymogi stawiane dla inwestycji w oparciu o znowelizowane przepisy (nowy formularz wniosku o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej, ograniczenia dla dużych przedsiębiorców z województwa mazowieckiego
2. Procedura wniosku do Ministra Gospodarki o przyznanie pomocy dla dużego przedsiębiorcy zamierzającego podjąć inwestycję na gruncie nie objętym strefą w dniu składania wniosku

III. NARUSZENIE WARUNKÓW ZEZWOLENIA
Jakie są konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
1. Wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania
2. Zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura, w tym omówienie najnowszych zmian ujednolicających zasady zmian zezwoleń dla wszystkich przedsiębiorców
3. Wygaszenie zezwolenia – regulacje wynikające z ustawy o sse
4. Zmiana przepisów ograniczająca możliwości wnioskowania o wygaszenie zezwolenia
5. Cofnięcie zezwolenia – przesłanki cofnięcia zezwolenia (nowość – cofnięcie zezwolenia na wniosek inwestora) oraz zaostrzone konsekwencje cofnięcia zezwolenia wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o sse – decyzja ustalająca naczelnika urzędu skarbowego, odsetki liczone jak od zaległości podatkowej
6. Zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku przechowywania ksiąg oraz przedłużenie do 10 lat okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej
7. Sukcesja praw do zezwolenia
Jaki jest okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE?
8. Okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE

IV. OBOWIĄZYWANIE ZEZWOLEŃ
Jaki jest okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE?
1. Praktyka i najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące wydłużenia terminu obowiązywania zezwolenia w przypadku wydłużenia okresu istnienia SSE w Polsce
2. Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków

V. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE STREFY
Jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej?
1. Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
2. Czy wielkość przedsiębiorcy ma znaczenie?
3. Duże projekty inwestycyjne
4. Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
5. Inwestycyjnych zapisanych w zezwoleniu

VI. NAKŁADY INWESTYCYJNE
Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego
1. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
2. Inwestycje odtworzeniowe
3. Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
4. Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
5. Używane środki trwałe
6. Wartości niematerialne i prawne
7. Likwidacja, sprzedaż i wymiana środków trwałych a definicja wydatku kwalifikowanego
8. Kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
9. Maksymalny okres ponoszenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do objęcia pomocą
10. Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych (zasada memoriałowa czy kasowa

Dzień II

9.30-10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie
10.00- 16.30 Wykład

I. KWALIFIKACJA PRZYCHODÓW
Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu
lub opodatkowaniu
1. Przychody zwolnione z opodatkowania i opodatkowane –przedmiot określony w Zezwoleniu oraz wytworzenie na terenie strefy
2. Przychody opodatkowane – wytworzone poza zakresem zezwolenia lub poza terenem strefy, najem maszyn i urządzeń, nieruchomości, handel
3. Działalność strefowa wykonana częściowo poza jej terenem – instalacja, montaż, serwis, transport
4. Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów handlowych, materiałów i surowców, odpadów (złom, makulatura, szkło)
5. Zasady rozliczenia przychodów finansowych (odsetki z rachunku bieżącego, odsetki z lokat terminowych, odsetki overnight, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od kredytów, różnice kursowe
6. Zasady rozliczania pozostałych przychodów operacyjnych, (sprzedaż środków trwałych, odszkodowania i kary umowne, nadwyżki inwentaryzacyjne)
7. Kwalifikacja otrzymanych bonusów, premii pieniężnych, przychodów z tytułów nieodpłatnych świadczeń, umorzonych i przedawnionych zobowiązań
II. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów
1. Priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (zwolnionych lub opodatkowanych)
2. Ustalenie i podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i opodatkowanej)
3. Ustalenie proporcji przychodowej dla podziału kosztów wspólnych, narastające ustalanie proporcji, niedopuszczalność stosowania innych proporcji przychodowych bądź kosztowych nieznanych ustawie PDOP
4. Moment poniesienia pierwszego kosztu działalności na terenie strefy – zasady rozliczania kosztów wspólnych w ramach działalności rozbiegowej
5. Racjonalizacja rozliczenia kosztów działalności strefowej oraz pozastrefowej (odpisy amortyzacyjne, rozliczenie ujemnych różnic kursowych)

III. USTALENIE DOCHODU/ STRATY
Jak ustalić dochód (straty) na działalności zwolnionej i opodatkowanej?
. Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz podatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)
2. Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie strefy
3. Stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności w strefie i poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 ustawy PDOP)
4. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach
5. Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
6. Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O
IV. ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO
Zwolnienie z podatku dochodowego jako forma pomocypublicznej
1. Moment, od którego można korzystać ze zwolnienia podatkowego
2. Definicja pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania)
3. Ustalenie czy pomoc publiczna została otrzymana w danym roku podatkowym
4. Obliczenie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej z uwzględnieniem zdyskontowanych wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych
5. Rozliczenie limitu pomocy publicznej z uwzględnieniem dyskontowania
6. Sprzedaż, likwidacja środka trwałego

V. STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA
Status przedsiębiorstwa, a wielkość zwolnienia z opodatkowania
1. Jaka jest definicja MŚP?
2. Jakie są przywileje MŚP?
3. Moment zmiany statusu

VI. DYSKONTOWANIE
Jakie znaczenie ma dyskontowanie?
1. Moment poniesienia wydatku
2. Moment otrzymania pomocy
3. Moment uzyskania zezwolenia
4. Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych – warsztaty

VII. ŁĄCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA NOWĄ INWESTYCJĘ.
VIII. PRZEGLĄD INTERPRETACJI ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
22-23 listopada 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
990 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1090 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl