Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PORĘCZENIE I PORĘCZENIE WEKSLOWE – sposoby skutecznego zabezpieczania wierzytelności Banku Spółdzielczego

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Lawinowo rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości, wobec czego szczególnego znaczenia nabiera skuteczność ustanawianych przez banki zabezpieczeń i ochrona przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy. Ponieważ przyjmowanie przez banki weksli i poręczeń wekslowych oraz poręczeń według prawa cywilnego jest powszechną formą zabezpieczania wierzytelności kredytowych, ważne jest prawidłowe ustanowienie tych zabezpieczeń, ich egzekwowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku upadłości kredytobiorcy bądź poręczyciela.
Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego zawarcia i wykonania umowy poręczenia oraz należytego opisania zabezpieczenia wekslowego w umowie kredytowej, zasad wypełniania weksli oraz należytego sporządzania i podpisywania deklaracji wekslowej (to nie są jednostronne oświadczenia woli klientów!), jak też zasad wystawiania weksli „nie na zlecenie” – zgodnie ze zmianami prawnymi obowiązującymi od dnia 23 września 2021 roku.
Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy przyjmujący zabezpieczenia, personel kredytodawcy, prawnicy, audytorzy, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

I. Poręczenie i poręczenie wekslowe:
1. Podstawy prawne stosowania poręczenia i poręczenia wekslowego.
2. Rekomendacje KNF dotyczące poręczenia.
3. Podobieństwa i różnice obu poręczeń.
4. Wpływ restrukturyzacji zadłużenia kredytowego (odnowienia, przystąpienia do długu, cesji wierzytelności) na los poręczenia i poręczenia wekslowego.
5. Terminy przedawnienia roszczeń z tytułu poręczenia i poręczenia wekslowego.
II. Poręczenie jako skuteczna forma zabezpieczenia wierzytelności:
1. Forma ustanowienia.
2. Treść i zakres zobowiązania poręczyciela.
3. Tajemnica bankowa wobec poręczyciela – propozycje rozwiązań.
4. Szczególne obowiązki informacyjne banku – odpowiedzialność odszkodowawcza banku jako skutek ich zaniechania.
5. Poręczenie po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy – tryb działania banku.
6. Upadłość poręczyciela – tryb działania banku.
III. Poręczenie wekslowe:
1. Składniki formalne weksla i skutki ich uchybienia.
2. Poprawna treść zapisów umowy kredytowej dotycząca zabezpieczenia wekslowego – skutki prawne nieprawidłowego zapisu.
3. Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) – zasady poprawnego wystawiania:
a- forma i treść.
b- kto podpisuje porozumienie wekslowe?
6. Klauzule wekslowe – szczególne obowiązki banku przy przyjmowaniu weksli od konsumentów (od 23.09.2021r.)
7. Elementy istotne dla ważności poręczenia wekslowego:
a) forma poręczenia wekslowego,
b) treść poręczenia wekslowego,
c) podpisy poręczycieli.
8. Wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego.
9. Możliwe zarzuty poręczyciela wekslowego wobec wierzyciela.
10. Nowe obowiązki związane z wydaniem weksla po spłacie zobowiązania kredytowego.
IV. Nowe zasady dochodzenie należności z weksla – zmiana Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego:
1. Nowe obowiązki dowodowe obciążające banki pozywające dłużników w postępowaniu nakazowym:
a – obowiązek przedłożenia umowy z załącznikami – dłużnicy konsumenci,
b – obowiązek złożenia oświadczenia – inni dłużnicy.
2. Koszty postępowania.
3. Odpowiedzialność banku za uchybienia przepisom Prawa wekslowego i Kodeksu postępowania cywilnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
10 czerwca 2022 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl